fi | sv | eng

Verkostot

Monimuotoista verkostotoimintaa

Verkostot ovat tärkeä työn tekemisen tapa ja SOSTE kokoaakin järjestöissä työskentelevien asiantuntijoiden keskinäisiä verkostoja sekä avoimia verkostotapaamisia.

SOSTEssa on kahdentyyppisiä verkostoja:

  • Ammatilliset verkostot kokoavat yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä. Ne tarjoavat kokemusten- ja tiedonvaihtoa sekä vertaisoppimista ammatillisen kehittymisen tueksi.
  • Teemaverkostot kokoavat yhteen tietystä teemasta kiinnostuneita järjestötoimijoita. Ne tarjoavat teemaan liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä tarjoavat kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

Tärkeitä verkostoitumisen paikkoja on myös erilaiset koulutukset, tapahtumat ja seminaarit. Jäsenyhteisöjemme tarpeiden mukaan järjestämme myös yksittäisiä tai toistuvia kohtaamisia ja verkostoitumisen paikkoja erilaisista ajankohtaisista ja järjestöjä puhuttelevista aiheista. Lisätietoa kohtaamisen paikoista löytyy esimerkiksi koulutuskalenterista.

Ammatilliset verkostot

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI

Verkosto tukee järjestöjä arviointi- ja kehittämistoiminnassa, välittää tietoa ja tarjoaa areenan kokemusten vaihdolle ja vertaiskehittämiselle mahdollistaen myös jäsenten keskinäisen verkostoitumisen. Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Tapaamisten teemat nousevat jäsenten tarpeista.  Verkostoon ovat tervetulleita SOSTEn jäsenjärjestöjen arvioinnin ja kehittämisen parissa työtä tekevät. Verkostoon kuuluvat myös koulutetut arviointimentorit.

Yhteyshenkilöt: Antti Pelto-Huikko

Verkoston sivut Innokylässä

Järjestöjen koulutusverkosto

Järjestöjen koulutustoiminnan ja tapahtumien äärellä toimii kaksi verkostoa.

1) Kokoamme yhteen SOSTEn valtakunnallisten jäsenjärjestöjen koulutustoiminnasta vastaavia pohtimaan ja kehittämään järjestöjen koulutustoimintaa ja keskinäistä yhteistyötä. Toiminta perustuu osallistujien kokemusten vaihtoon ja vertaisoppimiseen sekä yhteiseen suunnitteluun.

2) Järjestökoulutuksen ja järjestöjen tapahtumien äärellä toimiville avoin verkosto tarjoaa tietoa ja vinkkejä koulutusten ja tapahtumien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä areenan ammatilliselle kehittymiselle. Verkosto on tarkoitettu kaikille järjestöissä koulutustehtävissä toimiville ja erilaisia tapahtumia tuottaville.

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Sirpaan. Kerro viestissä, tuletko mukaan jompaankumpaan vai molempiin verkostoihn. Tervetuloa mukaan!

Facebook-ryhmään SOSTE -järjestöjen koulutukset ja tapahtumat sivulle pääset tästä.

Yhteyshenkilö: Sirpa Sulku

Järjestöviestijöiden verkosto

Järjestöviestijöiden verkosto tarjoaa vertaistukea ja areenan yhteiselle kehittymiselle. Verkosto on tarkoitettu jäsenjärjestöjen viestintätehtävissä toimiville. Viestijöillä on oma ryhmänsä Facebookissa ja verkosto tapaa vuosittain.

Lisätietoa: SOSTE-Järjestöviestijät Facebook-ryhmä

Yhteyshenkilö: Erja Saarinen 

Sosiaaliseniorit

Ryhmä koostuu eläkkeellä olevista sosiaalialalla eri tehtävissä järjestöissä, kunnissa, valtiolla tai yksityisissä työpaikoissa toimineista henkilöistä. Verkosto tapaa vuosittain tutustuen sosiaalialan nykyiseen arkeen. Mukaan ryhmään voit tulla ilmoittamalla nimesi, postiosoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron osoitteeseen riitta.ikonen@ soste.fi. Puheenjohtajana toimii Airi Salmi airi.salmi@aina.net

Yhteyshenkilö: Riitta Ikonen

Tietosuojaverkosto

Tietosuojaverkosto on tarkoitettu järjestöjen tietosuojasta vastaaville henkilöille. Verkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Tapaamisissa jaetaan käytäntöjä ja seurataan lainsäädäntöön liittyviä tulkintoja.

Yhteyshenkilö: Maarit Päivike

Toiminnanjohtajaverkosto

Toiminnanjohtajaverkosto on tarkoitettu SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoja toiminnanjohtajaverkostosta:

Vertti Kiukas
pääsihteeri, SOSTE

vertti.kiukas(a)soste.fi
p. 040 592 4287

Tutkimusverkosto

SOSTEn tutkimusverkosto kokoaa jäsenjärjestöjen tutkimus- ja selvitystehtävissä osa- tai kokoaikaisesti työskentelevät. Keskinäistä tutustumista sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa mahdollistavat tutustumisvierailut ja muut maksuttomat tilaisuudet. Järjestöjen tekemää tutkimusta tukevat teemat poimitaan verkoston tarpeista.

Ilmoittaudu verkoston postituslistalle: tutkimuksen asiantuntija Pia Londén

Verkoston koordinointi ja lisätiedot: tutkimuspäällikkö Anne Perälahti

YTY- seniorit

Kokoaa valtakunnallisten sotejärjestöjen eläkkeelle jääneitä toiminnanjohtajia yhteisiin tapaamisiin.

Yhteyshenkilö: Heli Pehkonen


Teemaverkostot

EAPN -fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Verkoston tarkoituksena on vaikuttaa köyhyyden ja syrjäytymisen vähenemiseen Suomessa ja Euroopassa, parantaa köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistää sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista. Verkostoon kuuluu Suomessa 37 järjestöä tai muuta yhteisöä. EAPN-Fin on Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (European Anti-Poverty Network) jäsen. Verkosto on avoin köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksesta.

Lisätietoa www.eapn.fi

Yhteyshenkilö: Anna Järvinen

Euroopan terveet koulut –verkosto

ETK-toiminnan päätavoitteena on kouluyhteisön kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen terveys- ja hyvinvointiajattelun ja sen mukaisen toiminnan kytkeytyminen koko kouluyhteisön arkeen.  Verkoston (Shools for Health in Europe SHE) toiminta luo eurooppalaisen ohjelman koulun terveyden edistämiseen. Päätavoitteena on tukea organisaatioita ja ammattilaisia kehittämään ja ylläpitämään koulun terveyden edistämistä jokaisessa maassa. Yhteisten tavoitteiden lisäksi SHE rohkaisee jokaista jäsenmaata kehittämään ja toteuttamaan koulun terveyden edistämisessä kansallista toimintatapaa. Toimintapaa rakennetaan vahvasti kokemuspohjaisesti.

Lisätietoa verkoston sivuilta.

Yhteyshenkilö: Päivi Nykyri

Verkoston sivut Innokylässä

Järjestöjen rahoitusverkosto

Järjestöjen rahoitusverkosto on SOSTEn koordinoima avoin oppimisverkosto, joka on tarkoitettu järjestöjen rahoituksesta ja varainhankinnasta vastaaville ja kaikille muille järjestörahoituksesta kiinnostuneille. 

Verkoston tarkoituksena on
• perehtyä järjestöjen erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin
• käydä vuoropuhelua ja tutustua eri rahoittajiin, mm. opintokäynnit ja vierailevat puhujat
• tarjota osallistujille kokemusten ja tiedon vaihtamisen ja jakamisen paikkoja, mm. rahoitusten hakemisessa
• kannustaa järjestöjä entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön

Yhteyshenkilö: Riitta Kittilä

Verkoston sivut Innokylässä

Kansainvälisten asioiden verkosto

Verkosto on tarkoitettu ennen kaikkea kansainvälisistä asioista työssään vastaaville. Se on avoin kaikille jäsenille. Verkoston puheenjohtaja on johtaja Viveca Hagmark Folkhälsans Förbundista.

Yhteyshenkilö: Kaarina Tamminiemi

Kuntoutusverkosto

Kuntoutusverkosto on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön yhteistyössä perustama verkosto, joka työskentelee ajankohtaisten kuntoutukseen ja kuntoutusjärjestelmään liittyen kysymysten parissa. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntoutuksen kysymyksistä kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat. Verkosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilö Jaana Joutsiluoma

Verkoston sivut Innokylässä

Lasten terveysfoorumi (LTF)

Foorumi on koostuu järjestöistä ja se edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Toiminta tukee ensisijaisesti ammattikasvattajia, terveystyötä tekeviä ja muita lasten ja nuorten kanssa toimivia. Eri tahojen jo olemassa olevia toimintoja sovitetaan yhteen, jolloin niiden yhteisvaikutus lisääntyy ja tavoitteet on helpompi saavuttaa. LTF seuraa aktiivisesti tapahtumia, vastaanottaa viestejä eri tahoilta ja tarvittaessa niiden pohjalta tekee toimenpiteitä asioiden näkyväksi tekemiseksi.

Lisätietoa verkostoston sivuilta

Yhteyshenkilö: Päivi Nykyri

Verkoston sivut Innokylässä

Nätverket för svenskspråkiga orgnanisationer

Nätverket samlar svenskspråkiga representanter från social- och hälsovårdsorganisationer. Nätverkets målsättningar är att främja samarbete mellan svenskspråkiga organisationer och gemensamt påverkningsarbete, utbyta information och diskutera aktuella frågor. Nätverket träffas 3-4 gånger/år. Mer information fås av kontaktpersonen.

Konktaktperson: Maria Helsing-Johansson

Pienjärjestöt

Pienjärjestöt -verkoston tapaamiset on tarkoitettu SOSTEn ja Opintokeskus Siviksen jäsenille, valtakunnallisille järjestöille joilla on vähintään yksi ja enintään kymmenen palkattua työntekijää.

Vuonna 2018 verkosto tapaa seuraavasti:

  • 8.2. klo 8.30-11.30  SOSTEssa , Yliopistonkatu 5, 6. krs. Hki
  • 1.6. klo 8.30-11.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
  • 7.9. klo 8.30-11.30 SOSTEssa , Yliopistonkatu 5, 6. krs. Hki
  • 4.12. klo 13-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Yhteyshenkilö SOSTEssa Vesa Salmi ja Opintokeskus Siviksessä Anne Ilvonen ja Heidi Ristolainen.

Verkoston sivut Innokylässä.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

Verkostossa pureudutaan erilaisiin ajankohtaisiin terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Verkosto on avoin kaikille näistä teemoista kiinnostuneille jäsenyhteisöille. Tervetuloa mukaan! Verkosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja työstää yhdessä asioita myös Innokylän työskentelyalustan avulla. Erilaisia toimintatapoja ja sisältöjä kehitellään verkoston jäsenten toiveiden mukaisesti.

Yhteyshenkilö: Päivi Opari

Verkoston sivut Innokylässä.

Språktalko-verkosto

Språktalko är ett nätverk för tvåspråkiga social- och hälsovårdsorganisationer. Nätverkets avsikt är att uppmuntra tvåspråkiga organisationer till att utvecka och förbättre tvåspråkigheten inom den egna organisationen. Språktalko uppmuntrar till att aktivt använda svenska på ett positivt sätt och erbjuder möjligheter för att tala svenska för anställda inom tvåspråkiga organisationer.Språktalko-nätverket startades av föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum år 2012.

Nästa träff med Språktalko-nätverket blir 29.5.2017 kl.14-16 på nyöppnade Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland. På träffen får vi bekanta oss med Hanaholmen och dess verksamhet. Vi får träffa Hanaholmens programchef Maria Romantschuk och höra om Hanaholmens program på två språk. Adressen till kulturcentret är Hanaholmsstranden 5 02100 Esbo. Meddela deltagande senast 22.5 till maria.helsing-johansson@soste.fi.

Kielitalkoo-verkoston seuraava tapaaminen pidetään 29.5.2017 klo 14-16 uudistuneessa Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa. Tapaamisessa tutustumme Hanasaareen ja sen toimintaan, tapaamme Hanasaaren ohjelmapäällikkö Maria Romantschukin ja kuulemme Hanasaaren ohjelmasta kahdella kielellä. Kulttuurikeskuksen osoite on Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo. Ilmoita osallistumisestasi viimeistään 22.5 osoitteeseen maria.helsing-johansson@soste.fi. 

Yhteyshenkilö SOSTEssa: Maria Helsing-Johansson

Taloudellisen arvioinnin menetelmäverkosto

Tervetuloa oppimaan ja kehittämään taloudellisen arvioinnin näkökulmia ja menetelmiä! Jos mieltäsi askarruttavat prosessien hinnat, lisäarvo, hyödyt, tehot ja vaikuttavuus on tämä paikka sinulle. .

Yhteyshenkilö: Antti Pelto-Huikko

Verkoston sivut Innokylässä.

VAHVA-verkosto

Verkosto tarjoaa ajankohtaista tietoa ja innovatiivista pohdintaa ikääntyvien asemasta, haasteista ja mahdollisuuksista yhteiskunnassa sekä väylän vaikuttamiselle. Verkosto on avoin ikäihmisten asioista kiinnostuneille jäsenjärjestöjen edustajille. Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilö: Tuuli Lahti



Ota yhteyttä

Riitta Kittilä

järjestöpäällikkö

050 308 6868

riitta.kittila(a)soste.fi

järjestöverkostojen kehittäminen ja koordinaatio

Vesa Salmi

erityisasiantuntija

040 820 3302

vesa.salmi(a)soste.fi

Tulevat verkosto-tapaamiset:

21.8.2018 Tietosuojaverkosto


Lisätietoa verkostoista ja
verkostotapaamisista:

Järjestöpäällikkö
Riitta Kittilä

Erityisasiantuntija
Vesa Salmi