fi | sv | eng

Kansainvälinen työ

SOSTE on verkostoitunut myös kansainvälisesti. SOSTEn kansainvälinen toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja järjestöjen elinvoimaa. Asiasisällöissä keskitymme etenkin jäsenistön sektorirajat ylittäviin kysymyksiin esimerkkinä kestävän kehityksen edistäminen ja terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen..

EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat Suomeen

Toiminnan painopiste on EU-asioissa, koska EU:sta tulee runsaasti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja alan järjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttavaa lainsäädäntöä ja poliittisia linjauksia. Työtä tehdään paljon Suomessa, koska kyse on pitkälti Suomen sisällöllisiin tulkintoihin ja linjauksiin vaikuttamisesta. SOSTE vaikuttaa myös suoraan EU:hun, sekä itsenäisesti että verkostoyhteistyöllä. Painopisteitä ovat mm. köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, rahapelimonopolit, hankinta- ja valtiontukisääntely, terveysalan toimintaohjelma, kansanterveys ja sisämarkkinat.

Globaali sosiaali- ja terveyspolitiikka

Globaalin sosiaali- ja terveyspolitiikan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on SOSTElle tärkeää. Tämä työ kytkeytyy pääasiassa YK:n ja sen erityisjärjestöjen (esim. WHO) politiikkaan. Ensisijaisesti toiminta ja osallistuminen tapahtuu kansainvälisten verkostojen kautta. Keskeisiä teemoja ovat mm. kestävä kehitys, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämien, perusturva, terveys kaikissa politiikoissa ja hyvinvointitalous -ajattelun edistäminen

Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö ja jäsenyydet

EAPN-Fin

EAPN-Fin, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja ihmisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994. Verkostoon kuuluu 40 jäsenyhteisöä, jotka ovat pääasiassa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Verkosto tekee vaikuttamistyötä köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien ihmisten aseman parantamiseksi, sosiaalisten oikeuksien toteutumiseksi, perusturvan riittävän tason turvaamiseksi ja hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen verkoston EAPN:n (The European Anti-Poverty Network) 31 kansallisesta verkostosta.

IUHPE

IUHPE on kansainvälinen terveyden edistämisen maailmanjärjestö, joka on toiminut yli 50 vuoden ajan. Sen jäsenistöön kuuluu maailmanlaajuisesti sekä järjestöjä että yksityisiä henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet kehittämään hyvinvointia ja terveyttä koulutuksen, yhteisöllisen toiminnan ja terveyden edistämisen keinoin. IUHPE tekee tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.


ICSW

ICSW on globaali sosiaalipolitiikan verkosto. SOSTE toimii maailmanjärjestön ICSWn kansallisena toimikuntana. ICSW on kanava globaaliin ja kansalliseen sosiaalipolitiikkaan vaikuttamisessa. Toimikunnan työn keskeisinä lähtökohtina ovat ICSW Europen ja ICSW Globalin toimintasuunnitelmat. Suomen toimikunnan työssä korostuvat yhteiskunnallisina ilmiöinä erityisesti Euroopan ja Euroopan Unionin merkitys sosiaalisissa kysymyksissä sekä kansainväliset globaalit kysymykset.

EuroHealthNet

EuroHealthNet on voittoa tavoittelematon julkista vastuuta kantavien toimijoiden verkosto, johon kuuluu mm. julkisyhteisöjä, järjestöjä ja tutkimuslaitoksia, jotka työskentelevät terveyden edistämisen ja terveyden oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kohdistamalla huomiota tekijöihin, jotka suorasti ja epäsuorasti määrittävät terveyttä. EuroHealthNet tukee jäseniään mm. politiikan ja hankkeiden kehittämisessä, verkostoitumisessa ja viestinnässä.

SHE Schools for Health in Europe -verkosto

SHE-verkosto toimii 43 maassa Euroopassa. Suomessa kansalliseen verkostoon kuuluu 40 koulua ympäri Suomea. SHE -verkosto tarjoaa eurooppalaisen ohjelman koulun terveyden edistämiseen tukemalla organisaatioita ja ammattilaisia kehittämään ja ylläpitämään koulun terveyden edistämistä jokaisessa maassa. Verkosto toimii alustana ammatilliselle toiminnalle, tehostaa koulun terveyden edistämisen tiedonvaihtoa sekä teoreettisella, käsitteellisellä että metodologisella alueella (tutkimus, hyvät käytännöt), helpottaa oppimisen ja käytäntöjen vaihtoa yksittäisten koulujen ja oppilaiden välillä verkostoon kuuluvissa maissa.

SOSTEn kansainvälisten asioiden verkosto

Verkosto on avoin ja se tuo yhteen jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisistä asioista. Verkosto kokoontuu ajankohtaisten kansainvälisten kysymysten äärelle. Tapaamisissa vaihdetaan tietoja ja kokemuksia ja niissä voi olla koulutuksellisia osia. Teemoja, joita verkostossa käsitellään ovat mm. turvallisuus tai turvattomuus, köyhyys ja syrjäytyminen ja terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Lue lisää.

 

Kansainvälisen työn koordinaatio

Kaarina Tamminiemi, kaarina.tamminiemi(at)soste.fi p. 040 5774614