fi | sv | eng

Jäsenpalvelut

Jäsenpalvelut muodostuvat SOSTEn sisältöasiantuntemuksesta; järjestöjen elinvoimaan, hyvinvoiviin ihmisiin ja hyvinvointitalouteen liittyvät sisällöt ja asiantuntemus ovat jäsenten käytössä.

SOSTEn jäseninä on monen kokoisia toimijoita ja huomioimme erilaisten järjestöjen tarpeet toiminnassamme. Jäsensegmentoinnin avulla pyritään vastaamaan entistä paremmin erilaisten järjestöjen tarpeisiin.

Jäsentoimintaa ja -palveluita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on, että jokainen jäsen kokee saavansa tarpeitaan vastaavia palveluita ja etuisuuksia. Toiminta perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.

Toimimme jäsenten kanssa niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Moni SOSTEn koulutuksista ja tapahtumista toteutetaan ympäri Suomea ja niihin ovat jäsenjärjestöjen edustajien lisäksi tervetulleita myös paikallisyhdistykset.

Asiantuntijapalvelut

SOSTEn asiantuntijapalvelut tukevat järjestöjä heidän työssään sekä toiminnan kehittämisessä. Asiantuntijapalveluissa korostuvat monipuolisesti yhteiskuntapoliittiset teemat.

Asiantuntijapalvelut koostuvat pääosin seuraavista toimintamuodoista:

 • neuvonta ja ohjaus
 • räätälöity tuki
 • puheenvuorot
 • materiaalintuotanto
 • asiantuntijaviestintä

Järjestöjen elinvoimaan liittyvät sisällöt:

 • järjestöjen kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoiminta
 • systemaattinen kokeilemalla kehittäminen
 • verkostojohtaminen
 • järjestöjen rahoitus ja varainhankinta
 • yritysyhteistyö
 • järjestö-kunta-yhteistyö
 • hankintalaki
 • järjestöjen palvelutuotanto
 • hyvä hallinto ja järjestöjuridiikka
 • hankintalaki ja järjestöt
 • innovatiivisten toimintamallien kehittäminen
 • luottamusjohdon rooli
 • järjestövaikuttaminen

Ihmisten hyvinvointiin liittyvät asiantuntijapalvelut

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • kuntoutus
 • köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen tuottamat palvelut ja työllisyys.

Työskentely tapahtuu pääosin erilaisissa työryhmissä, lausuntojen, kannanottojen ja kuulemisten kautta. Hyvinvoivat ihmiset -tiimillä on lisäksi mahdollisuus tarjota mm. kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, puheenvuoroja ja blogikirjoituksia sisältöteemoista.

Hyvinvointitalouteen liittyvät asiantuntijapalvelut

 • hyvinvointitaloustiedon tuottaminen järjestöjen vaikuttamistyön ja edunvalvonnan tueksi
 • hyvinvointitalouden mittaaminen: vaikutusten arviointi, kustannusvaikutukset ja vaikuttavuuden mittaaminen
 • sosiaali- ja terveysalan kustannusvaikuttavuustutkimuksen seuraaminen
 • vaikuttavuusinvestoimisen seuraaminen ja kehittäminen
 • hyvinvointitalouden lähtökohdista lähtevä verkostotyö, ajatuspajatoiminnan kehittäminen

Pääekonomistin tuki

 • valtion talousarvioiden ja julkisen talouden kehysmenettelyn analysointi sekä tiedon tuottaminen järjestöjen tarpeisiin
 • työmarkkinoiden kehityksen ja työllisyyspolitiikan seuraaminen sekä työllisyyspolitiikan vaikuttamistyö
 • makrotaloudellisen kehityksen seuraaminen ja järjestöjen käytettävissä olevan taloustiedon lisääminen
 • tulonjakoon ja taloudelliseen tasa-arvoon liittyvät analyysit, SISU-mikromallin käyttö ja tiedon tuottaminen järjestöjen tarpeisiin
 • Lisäksi SOSTE tarjoaa järjestöjen käyttöön asiantuntemustaan vaikutusten ja tulosten osoittamisessa ja arvioinnissa sekä erilaisten taloudellisen arvioinnin menetelmien soveltamisessa. Tukea tarjotaan strategisten kumppanuuksien, verkostotyön ja koulutusten avulla.

Tutkimustoiminta

Tutkimustiimi tuottaa ajankohtais- ja ennakointitietoa SOSTEn ja jäsenyhteisöjen vaikuttamisen ja kehittämisen tueksi. Pienimuotoiset erillisselvitykset täydentävät laajempia selvityksiä.

Järjestöbarometri: valtakunnallisten järjestöjen johdon ja paikallisyhdistyskyselyihin sekä tilasto- ja rekisteriaineistoihin pohjautuva, joka toinen vuosi toteutettava tutkimus sosiaali- ja terveysjärjestöistä.

Minigallup: kokoaa SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajien näkemykset rajatuista ajankohtaisteemoista nopeisiin tiedontarpeisiin.

Sosiaalibarometri: kyselytutkimus sosiaali- ja terveys-, Kelan ja TE-toimistojen johdolle selvittää vuosittain julkisen palvelujärjestelmän ja ihmisten hyvinvoinnin ajankohtaista tilaa sekä ennakoi tulevaa kehitystä.

SOSTEpaneeli: halukkaista kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johtajista koottu nopean tiedonkeruun väline, jolla voidaan selvittää palvelujärjestelmää ja ihmisten hyvinvointia koskevia kysymyksiä.

 

Jäsentreffit

SOSTEn jäsentreffeillä jäsenet ja SOSTEn henkilöstö tutustuvat toisiinsa ja käyvät vuoropuhelua organisaatioiden ajankohtaisista asioista. Jäsentreffien tavoitteena on jäsenkentän tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen, niiden onnistumisten ja haasteiden esille tuominen ja yhteistyön kehittäminen. Jäsentreffit myös antavat mahdollisuuden SOSTElle kertoa ajankohtaisista, koko järjestökenttää koskevista ilmiöistä.

Tapahtumat ja koulutukset

Tarjoamme jäsenille tietoa ja tukea, ohjausta ja sparrausta sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia yhteiskunnallisia ja sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä sekä järjestötoiminnan teemoja.

Tapahtumista valtaosa on avoimia muillekin kuin jäsenille, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkostoitua laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa!

Toiminnan lähtökohtana ovat jäsenyhteisöjen tarpeet ja toiveet sekä niiden ennakointi. Jäsenet voivat vaikuttaa koulutusten ja tapahtumien sisältöihin esim. jäsenverkostojen kautta, antamalla palautetta ja vastaamalla erilaisiin jäsenkyselyihin.

Tilaisuuksista osa on luonteeltaan maksuttomia ja joissakin on pääsymaksu. Tarjoamme jäsenille edullisempia hintoja osaan maksullisista tilaisuuksista.

Suurtapahtumat MS SOSTE –koulutusristeily ja SOSTEtalk! vuorovuosin lokakuun alussa. Laaja valikoima koulutusta, työpajoja ja puheenvuoroja, keskusteluja ja kohtaamisia. Näyttely ja erilaisia viestintäkanavia osallistujille ja yhteistyökumppaneille. Toimii myös organisaation työhyvinvointitapahtumana tai virkistyspäivänä!

Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät vuosittain keväällä, yhteistyössä STM. Ohjelmassa päivänpolttavia, ajassa liikkuvia sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymyksiä ja haasteita.

Teemaseminaarit ja Politiikan kulmapöydät. Nämä yhteiskunnalliset areenat tarjoavat näkökulmia mm. hyvinvointitaloudesta, kansainvälisistä kysymyksistä, köyhyydestä ja syrjäytymisestä sekä monesta muusta. Useita erilaisia tapahtumia vuoden aikana.

Järjestötoiminnan kehittäminen –koulutukset tarjoavat ideoita ja näkökulmia järjestöjen näkyvyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi ja kumppanuuksien kehittämiseksi. Tavoitteena lisätä valmiuksia toimia tulokselliseksi, vahvistaa arvioivaa ja kehittävää työotetta sekä edistää yhteistyötä. Eri puolilla Suomea toteutuvien tilaisuuksien luonne vaihtelee työpajoista ja pienryhmäkoulutuksista isompiin seminaareihin.

Järjestötreenit ovat parituntisia dynaamisia ja keskustelevia kohtaamisia ajankohtaisista aiheista. Jäsenet voivat ehdottaa treeneihin aiheiksi sellaisia omia sisältöjä, jotka koskevat laajasti koko järjestökenttää. Tervetuloa sekä osallistumaan että treenauttamaan meitä muita!

Verkkoluennot ovat tiiviitä katsauksia yhdistystoiminnan sisältöihin luottamushenkilöiden työn tueksi. Sopii myös kaikille kiinnostuneille! Osallistua voi kuuntelemalla puheenvuoroja verkossa tai tulemalla mukaan eri puolilla Suomea järjestettäviin aluekatsomoihin.

Jäsenjärjestöjen johdon foorumit kahdesti vuodessa, kaksipäiväinen tammifoorumi toiminnanjohtajille ja puolipäiväinen syysfoorumi puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille. Sisältää ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisista muutossuunnista, verkostoitumismahdollisuuksia, johtamiskäytäntöjä ja sparrausta. Järjestämme myös johdon verkostoitumis- ja opintomatkoja sekä yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa luottamusjohdon foorumin valtakunnallisten järjestöjen puheenjohtajille.

Muista myös! Pidemmät koulutusprosessit ja luentosarjat vaihtuvista aiheista, yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Mentorointia johtamisen tueksi. Kiertueet ja Roadshowt.

Lue lisää tapahtumista ja koulutuksista täältä >>

Viestintä

SOSTEn viestintä edistää sosiaali- ja terveysjärjestöjen julkisuutta sekä kehittää järjestöjen asiantuntemusta ja viestintäosaamista yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Oppaat ja muut julkaisut: SOSTE tuottaa täsmäoppaita järjestöjen tarpeisiin. Jäsenet saavat vapaakappaleen kaikista SOSTEn tuottamista oppaista, tutkimuksista, kirjoista, ohjeista, esitteistä ja muista julkaisuista. Lisäksi verkkopalvelussa on tarjolla julkaisujen pdf- ja selailuversiot, niistä tuotetut tiivistelmät ja valmiita esitysmateriaaleja.

Uutiskirjeet: viikoittainen SOSTEkirje pitää ajan tasalla siitä, mitä järjestöissä tapahtuu ja mitä järjestöjen kannalta tärkeää yhteiskunnassa tapahtuu muuten. Tilaajamääräänsä jatkuvasti kasvattava SOSTEkirje on viestintäkanava myös järjestöistä kiinnostuneille sidosryhmille. Pari kertaa vuodessa ilmestyvä SOSTEema tiivistää päättäjille ja vaikuttajille järjestöjen näkemyksen ajankohtaisista isoista teemoista.

Sosiaalinen media: SOSTE tarjoaa jäsenistölleen vuoropuhelun ja näkymisen areenoita, joilla ovat aktiivisesti mukana myös järjestöjen tärkeät sidosryhmät. Tärkeitä vaikuttamisteemoja käsitellään SOSTEblogissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Ammatillinen ja kollegiaalinen tuki: jäsenjärjestöjen viestintää tuetaan koulutuksin, konsultoinnein ja järjestöviestijöiden kautta. Järjestöviestijöiden verkostoon ovat tervetulleita kaikki sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelevät viestijät.

Verkkotyökalut ja tietopankit

Innokylä on avoin ja maksuton innovaatioyhteisö, joka tukee hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön. Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen ympärille.

Arviointityökalut: SOSTEn verkkosivuilta löytyy kattavasti arviointitietoa toiminnan ja arvioinnin suunnitteluun, arvioinnin, kehittämisen ja ideoinnin työkaluja.

Järjestöjen tunnusluvut: SOSTEn jäsenjärjestöjä sekä koko sosiaali- ja terveysjärjestökenttää kuvaavia tunnuslukuja SOSTEn verkkosivuille. Näistä tuotetaan käyttövalmiita esitysdioja ja sosiaalisessa mediassa levitettäväksi soveltuvia visuaalisia tulostiivistyksiä. Katso uusin Järjestöbarometri.

SOSTE tuottaa myös tilaustutkimuksia jäsenilleen.

Verkostot

SOSTEn verkostot on tarkoitettu jäsenjärjestöjen asiantuntijoille. Ne tukevat järjestöjen verkostoitumista, vaikuttamista ja kehittämistä. SOSTE tarjoaa kolmen tyyppisiä verkostoja.

Alueverkostot: Alueverkostot kokoavat yhteen alueella toimivia sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ne toimivat ajankohtaisia asioita käsittelevinä yhteistyö- ja vaikuttamiskanavina, jotka tukevat toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.

Ammatilliset verkostot: Ammatilliset verkostot kokoavat yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä. Ne tarjoavat kokemusten- ja tiedonvaihtoa sekä vertaisoppimista ammatillisen kehittymisen tueksi.

Teemaverkostot: Teemaverkostot kokoavat yhteen tietystä teemasta kiinnostuneita järjestötoimijoita. Ne tarjoavat teemaan liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä tarjoavat kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.

>> Lue lisää

Verkostotyön käsikirjaan on koottu muutamia vinkkejä verkostojen vetämiseen ja verkostotyön tueksi.

SOSTEn kokous- ja koulutustilat

Toimitiloissamme on kolme erilaista neuvottelutilaa, jotka soveltuvat kokous- ja koulutuskäyttöön, verkostojen kohtaamispaikaksi tai ryhmätapaamisiin. Tarjoamme tiloja edullisesti jäsenyhteisöjemme ja järjestöjen käyttöön.

SOSTEn tilat löytyvät Helsingin ydinkeskustasta osoitteessa Yliopistonkatu 5, 6. kerros. Tilat ovat esteettömiä (Yliopistonkadulta luiskaa pitkin hisseillä 6. kerrokseen).

Kaikissa tiloissamme on iso näyttöruutu diaesityksiä varten, fläppitaulu ja tussit, tietokone, langaton verkko, mikrofonit (solmiomikki, langallinen mikrofoni), induktiosilmukka.

Jungman

on koulutuskeskuksen tiloista suurin. Tila taipuu hyvin perinteisten kokousten lisäksi myös koulutuksiin ja työpajoihin. Maksimäärä on 60 henkilöä.

Purje

sopii koulutuksiin ja kokouksiin. Maksimäärä on 30 henkilöä

Tyrsky

antaa mahdollisuuden kokea aivomyrskyä ja ryhmätyötä insipiroivassa ympyrässä
Maksimimäärä 10 henkilöä.
Tilojen esittelyt ja hintatiedot löydät täältä
Tilatiedustelut kokoustilat@soste.fi

Yhteystietojen muutos

Jäsenrekisterin tietojen muuttaminen

Pyydä yhteystietojen muutosta verkkolomakkeella.

Uutiskirjeiden tilaaminen ja peruminen

Voit hallita tilauksia uutiskirjeen lopussa olevista linkeistä sekä erilliseltä hallintasivulta: SOSTEkirje ja Kuntakirje sekä SOSTE kouluttaa.

SOSTEn kokous-
ja koulutustilat:

Tilaa kokoukselle, koulutukselle tai työpajalle aivan Helsingin ytimessä!

Tutustu täällä!

*****

SOSTEn jäsenjärjestöt saavat alennusta myös Helsinki Congress Paasitornin kokouspaketeista sekä Scandicin majoitus- ja kokouspalveluista.