fi | sv | eng

Asiakasmaksut kasvavat sote-uudistuksessa: Korotuksilla kuritetaan pienituloisia ja sairaita

ke 6. heinäkuuta 2016 08.00.00

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtökohtana on ollut, ettei verotus saa nousta. Tällöin paine palvelujen asiakasmaksujen korotuksille kasvaa. Verotuksen muodossa maksutaakka jakautuisi tasaisesti koko väestölle. Palvelumaksuissa maksurasitus kohdistuisi paljon palveluja käyttäville. He ovat usein pienituloisia, eläkeläisiä ja työttömiä.

Asiakasmaksujen korotuksella ei tavoitella vain lisätuloja, vaan sen odotetaan hillitsevän sote-menojen kasvua. Korkeilla asiakasmaksuilla pyritään siis vähentämään palvelujen ”turhaa” käyttöä, mutta ei täysin estämään palveluihin pääsyä. Tämä on ollut asiakasmaksupolitiikan yksi lähtökohta. Valitettavasti jo nykyiset asiakasmaksut estävät myös tarpeenmukaisen hoidon saatavuutta. THL:n tutkimuksen mukaan (2016) noin viidesosa sosiaalitoimen asiakkaista katsoo korkeiden asiakasmaksujen estävän palvelujen käyttöä.

Hallitus julkisti sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksen 29.6.2016. Ehdotuksen mukaan maakunta päättäisi sen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakasmaksuista. Päätökset asiakasmaksujen tasosta siirtyisivät kunnilta ja kuntayhtymiltä kahdeksalletoista maakunnalle. Asiakasmaksut eivät jatkossakaan määräytyisi täysin yhdenmukaisesti koko maassa. Maakuntien tulonlähteet muodostuisivat valtion rahoituksesta ja asiakas- ja käyttömaksuista.

Yhdenvertaisuuden tavoite ei toteudu

Terveyspolitiikan lähtökohta on tarjota jokaiselle terveydentilan edellyttämät riittävät ja laadukkaat palvelut riippumatta sosioekonomisesta asemasta, taloudellisesta tilanteesta tai asuinalueesta. Tämä tavoite ei toteudu. OECD on raportissaan todennut, että Suomella on terveydenhuollon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa, ja haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jäävät usein ilman tarvitsemiaan palveluja. Asiakasmaksujen korotus entisestään heikentää tämän väestöryhmän palveluihin pääsyä.

THL:n sote-uudistuksen ennakkoarvioinnissa on kiinnitetty huomiota asiakasmaksujen korottamisen ja omavastuun lisäämisen riskeihin. Niiden pelätään vaarantavan riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumisen.

Asiakasmaksujen korotukset tuovat maakunnille lisätuloja lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä aikavälillä tilanne voi kääntyä päinvastaiseksi. Helposti hoidettavat terveysongelmat saattavat tulla yhteiskunnalle kalliimmaksi niiden pitkittyessä.

Suomi Pohjoismaiden ykkönen asiakasmaksuissa

Keskusteltaessa asiakasmaksujen korotuksista on muistettava, että Suomessa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat lähtökohtaisesti Pohjoismaiden korkeimmat. Vuonna 2014 asiakasmaksujen osuus terveydenhuoltomenoista oli Suomessa 19,1 prosenttia, Ruotsissa 15,5 prosenttia, Norjassa 14,5 prosenttia ja Tanskassa 13,8 prosenttia (OECD Health Statistics).

Palvelujen käyttäjien asiakasmaksut ovat kasvaneet kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2015 asiakasmaksuja korotettiin 9,4 prosenttia ja vuonna 2016 lähes 30 prosenttia. Osa kunnista piti vuoden 2016 korotusta kohtuuttomana, ja luopuivat korotuksesta tai korottivat maksuja vain osin. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla tehtiin vain 1,7 prosentin indeksikorotus. Suurin osa eli noin 60 prosenttia kunnista korotti kuitenkin palvelumaksuja täysimääräisesti. (Ks. SOSTE 2016; Kuntaliitto 2016.)

Vuoden 2016 asiakasmaksujen korotuksilla ei päästy 150 miljoonan euron lisätulotavoitteeseen, joten hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017–2020, että toteutumattomien säästöjen korvaamiseksi vuoden 2017 kehysriihessä voitaisiin esittää palveluille vähimmäismaksurajat. Niillä kontrolloitaisiin kuntien ja jatkossa maakuntien asiakasmaksujen vähimmäistasoa.

Heikoimpien suojaa parannettava

Asiakasmaksuja koskevan lainsäädännön uudistamistyö aloitetaan vuoden 2017 alussa. Sen tehtävänä on arvioida valinnanvapausmallin vaikutuksia asiakasmaksuihin. Uudistuksella pyritään tukemaan asiakkaiden omaa vastuunottoa ja sote-uudistuksen kustannussäästöjä, mitkä viittaavat asiakasmaksujen korotuksiin. Uudistamistyön tavoitteena on pitää maksut kohtuullisella tasolla ja tapapainossa suhteessa saatuihin palveluihin ja asiakkaiden maksukykyyn.

Asiakasmaksujen uudistamisen lähtökohtana tulee olla se, ettei asiakkaan taloudellinen asema ole esteenä palveluihin hakeutumiseen. Nykyisin jo lähes kolmasosalla taloudellinen tilanne vaikeuttaa palvelujen saamista (THL 2016). Jatkotyössä olisi huomioitava asiakasmaksujen korotusten vaikutukset laajasti kansanterveyteen ja kansantalouteen.

Uudistuksessa asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä tulisi selkiyttää heikompiosaisten suojan parantamiseksi. Nykyiseen asiakasmaksulakiin on säädetty kuntien velvollisuus kohtuullistaa asiakasmaksuja, jos asiakkaan elämäntilanne sitä vaatii. Tätä säädöstä ei valitettavasti noudateta johdonmukaisesti kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Lisäksi asiakkaan suojaksi osalle terveyspalveluista on asetettu maksukatto, mutta sen seuranta on asiakkaan vastuulla ja eivätkä kaikki asiakkaat tiedä sen olemassaolosta. Vaikka maksukatolla pyritään estämään suurta maksurasitusta, yhteenlaskettuna kaikki asiakasmaksut, lääkemenot ja matkakulut muodostavat merkittävän kuluerän useille henkilöille.

Asiakasmaksujen määräytymisen perusteet tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaiset ja selkeät. Pienituloisille tarkoitettu suoja asiakasmaksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta on varmistettava.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Perälahti, SOSTE, p. 050 4111734, anne.peralahti@soste.fi

SOSTE järjestää asiakasmaksujen uudistamisesta avoimen tilaisuuden 8.9.2016 klo. 9 - 11. Tilaisuudessa esitellään asiakasmaksujärjestelmän nykytilannetta ja uudistuksen alustavia linjauksia sekä kootaan järjestöjen ajatuksia uudistamistarpeista. Lisätietoa tilaisuuden ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tulee elokuun alussa.

Lue lisää

Kuvio: Kotitalouksien rahoitusosuus (%) terveydenhuoltomenoista Pohjoismaissa vuosina 2003-2015 (OECD Health Statistics)

SOSTEn tiedote 18.2.2016: Erisuuruiset asiakasmaksujen korotukset nakertavat yhdenvertaisuutta

TH:n tiedote 8.6.2016L: Suuret asiakasmaksut ovat ongelma viidesosalle sosiaalipalvelujen asiakkaista

Kuntaliiton tiedote 28.6.2016: Kunnat korottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

THL:n arviointiryhmä 30.6.2016: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2016.

SOSTEblogissa

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

Lue lisää

Valinnanvapaus tulee - mikä muuttuu?

Lue lisää

Onko yhtiöittäminen lääke ongelmiin?

Lue lisää


Muualla

Mikä on kolmannen sektorin osa sotessa? Yle Ajantasa.

Lue lisää


Julkaisut

Säästöistä investointeihin - SOSTE suosittelee -sarjassa

Lue lisää

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, fakta-arkki

Lue lisää