fi | sv | eng

Sosiaali- ja terveyshuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on pääministeri Juha Sipilän hallituksen tärkeimpiä reformeja. Sen tavoitteena on ennen kaikkea peruspalveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen sekä kustannusten hillintä.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirretään kuntia suuremmille yksiköille, itsehallinnollisille maakunnille, joita tulee olemaan 18. Näiden ohella muodostetaan viisi yhteistyöaluetta nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Suurta väestöpohjaa ja volyymiä sekä erikoistumista vaativat palvelut kootaan valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Osana uudistusta myös yksinkertaistetaan monikanavaista rahoitusta ja säädetään erillisestä valinnanvapauslainsäädännöstä. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Uudistuksen
toimeenpanon aloitusta lykättiin vuodella eduskunnan perustuslakivaliokunnan kesäkuisen lausunnon vuoksi.

Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

SOSTElle tärkeää: riittävät, vaikuttavat ja ihmislähtöiset palvelut kaikille suomalaisille

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on välttämätön yhdenvertaisten palvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja perusoikeuksien toteutumiseksi. SOSTE on kautta linjan korostanut uudistuksen keskeistä tavoitetta: varmistaa riittävät, vaikuttavat ja ihmislähtöiset palvelut kaikille suomalaisille. Hyvät ja oikea-aikaiset sote-palvelut ovat ongelmien ennalta ehkäisyä, jolloin vältytään raskailta ja kalliilta korjaavilta toimenpiteiltä.

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on rajallinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Ihmisten terveys ja hyvinvointi syntyvät pääosin arjen ympäristöissä, joten elinympäristöllä ja sen toimivuudella, kaupunkisuunnittelulla, kulttuuripalveluilla, perimällä ja elintavoilla sekä osallisuuden kokemuksella on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden rakentumiselle. Myös työllisyydellä on vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen. Keskeistä on myös valtion päätöksillä toteutettava yleinen yhteiskuntapolitiikka sekä hyvinvointiin liittyvä säätely, kuten alkoholi- ja tupakkapolitiikka sekä tulonjako. Muun muassa näistä syistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen on oltava uudistuksessa keskeisesti esillä.

Riittävällä valtionohjauksella voidaan osaltaan huolehtia siitä, että eri maakuntien asukkaat saavat palvelunsa mahdollisimman yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Maakuntien kantokykyä ja asiakaan saamaa palvelujen laatua on seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

Palvelurakennetta on tarkoituksenmukaista kehittää potilasturvallisuuden ja saatavuuden sekä asiakkaiden saaman palvelun laadun vahvistamisen näkökulmasta. Osa ihmisen avun ja tuen tarpeista edellyttää laajaa väestöpohjaa erityisosaamisen säilymiseksi. Suuremmat yksiköt mahdollistavat osaamisen keskittämisen ja erikoitumisen vaativiin tilanteisiin. Hoitojen keskittäminen on tarpeen myös resurssien riittävyyden kannalta.

Yhdenvertaisuus avainasemassa

Julkisen vallan rooli korostuu ennen kaikkea palvelujen yhdenvertaisuuden varmistajana. Asiakasohjaus, neuvonta ja valvonta ovat kiinteä osa palvelujen järjestämistä. SOSTEn mielestä on tärkeää, että lähipalvelut turvataan ja että päätökset palveluiden tuotantotavoista tehdään lähellä niiden käyttäjiä.

Julkisen palvelutuotannon rinnalle tarvitaan järjestösektorin ja yksityisten yritysten tuottamia palveluita. Kansallisesti ja maakunnissa on huolehdittava siitä, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto yksipuolistu.

SOSTElle on tärkeää, että valtion kautta maakunnille kanavoidussa rahoituksessa turvataan alueiden yhdenvertaiset mahdollisuudet järjestää asukkaidensa palvelut ja että alueiden väliset erot eivät kasva liian suuriksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusmallin uudistamisessa tavoitteena on oltava haitallisen osa-optimoinnin karsiminen ja yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen. Lääke- ja matkakorvaukset sekä vastuu sairauspäivärahoista on siirrettävä maakuntien vastuulle Kelan hoitaessa maksatuksen. Asiakasmaksut eivät saa muodostua esteeksi yhdenvertaisen lääkehoidon tai sosiaali- ja terveydenhoidon toteutumiselle.

Maakuntien valtionrahoituksesta noin 1 % perustuisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Osuuden tulisi olla suurempi, jotta myös maakunnissa olisi vahvempi kannuste hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Lisäksi maakuntien rahoituksen hyte-kerroin on otettava käyttöön heti uudistuksen astuttua voimaan, eikä vasta vuonna 2022. Muutoin on vaarana, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävä työ jää muutoksen alkuvaiheessa katveeseen.

Palvelujärjestelmän pirstoutuessa riskinä on, että ihmiset löytävät yhä huonommin palveluiden äärelle. Oikea-aikaisen hoidon ja siten osaltaan hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen sekä kustannusten hallinnan kannalta palveluohjaus nousee aivan keskeiseen rooliin. Palveluiden asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi maakuntien on sitouduttava edistämään asukkaidensa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Aikalisä valinnanvapauslain valmisteluun tervetullut

SOSTEn mukaan valinnanvapaus Suomen hallituksen ehdottamalla tavalla (hallituksen esitys 31.1.2017) olisi vaarantanut sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen. SOSTE oli huolissaan esityksen vaikutuksista yhdenvertaisuudelle ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluihin. Ehdotettu malli oli monipolvinen, sekava ja vaikeasti hahmotettava. Siksi oli hyvä, että valinnanvapausesitys palautettiin huolelliseen valmisteluun. Uusi esitys valinnanvapauslainsäädännöksi on tarkoitus jättää lausunnoille marraskuussa.

Toimiva integraatio ja hoitoketjujen sujuvuus ovat keskeisiä kysymyksiä erityisesti niiden ihmisten kohdalla, jotka käyttävät paljon palveluita. Pahimmillaan väärin toteutettu valinnanvapausmalli pirstoisi vastuut entistä useammalle taholle, eikä keskeinen, hyvinvointia lisäävä ja kustannuksia alentava keino, palvelujen nykyistä parempi integraatio, toteutuisi.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, mikä tarkoittaa, että maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa palveluntuotantoaan. SOSTE, kuten monet muutkin asiantuntijatahot, kritisoivat tätä yhtiöittämisvaadetta. Uudessa esityksessä myös tarkennetaan ja tarvittaessa poistetaan julkisen hallintotehtävän antaminen muulle toimijalle kuin viranomaiselle.

Valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa myöhäistetään siten, että vaiheittainen voimaantulo tapahtuu vuodesta 2020 alkaen. Valiokunnan lausuma siitä, että valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa vaiheistamalla ”ajallisella, asiallisella ja alueellisella ulottuvuudella” vastaa SOSTEn näkemystä siitä, että valinnanvapaus tulee toteuttaa kuhunkin maakuntaan parhaiten sopivalla tavalla maakuntien itsensä tekemien päätösten mukaan, mutta valtakunnallisesti ohjaten.

Uuden valinnanvapauslain sisältö on vielä auki. SOSTEn arvion mukaan asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti voivat onnistuessaan parhaiten lisätä ihmisen vaikutusmahdollisuuksia ja itsemääräämisoikeutta omiin palveluihinsa. Asiakassetelien käyttö voi myös tapauskohtaisesti nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Maakunnilla tulee olla päätösvalta tuotantonsa organisoinnista ja asiakasseteleiden käytöstä alueelliset ja väestön erityispiirteet huomioiden. Asiakassetelien käyttöä varten tarvitaan tukea ja asiantuntevaa ohjausta, kuten koko valinnanvapausjärjestelmässä navigoimiseen.

Jos asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia varten ei ole olemassa todellisia markkinoita, niiden todellinen arvo ei vastaa palvelutarvetta eli asiakas joutuu laittamaan näiden päälle omaa rahaa tai asiakkaalla ei ylipäätään ole kykyä niitä hyödyntää, tuovat setelit ja henkilökohtainen budjetti vain näennäistä valinnanvapautta. Tällöin ne eivät edistä uudistuksen tavoitteita.

Mistä sote-uudistuksessa on kyse?

Yleistä sote- ja maakuntauudistuksesta

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille.

Uusissa maakunnissa on tarkoitus ottaa käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut on tarkoitus integroida asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista. Lisäksi tuleva valinnanvapausjärjestelmä monimutkaistaa integraation toteutuksen.

Maakunnalle vastuu sote-palveluista

Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2020 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät.

Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on sovittaa palvelut yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi. Tämä koskee julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin perustasolla kuin erityistasolla.

Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Maakunnan tehtävä on varmistaa, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja palvelut täyttävät laatukriteerit.

Järjestämislailla säädetään, millä tavoin maakunnan pitää järjestää asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuolto. Voimaanpanolailla säädetään muun muassa henkilöstön ja omaisuuden siirtymisestä maakuntiin sekä maakuntien väliaikaishallinnosta.

Maakuntalaki puolestaan luo edellytykset maakunnan itsehallinnolle sekä maakunnan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille. Maakuntalailla säädetään maakunnan hallinnon ja talouden järjestämisestä sekä toiminnan johtamisesta.

Maakuntien rahoitus

Lähtökohtana on kattava valtion rahoitus kaikkien maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Maakunnan tulonlähteitä olisivat valtion rahoitus ja asiakasmaksut. Valtio voisi myöntää maakunnalle myös lyhytaikaista lainaa tai valtiontakauksia.

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtäkohtana on ollut, ettei verotus saa nousta. Tällöin paine asiakasmaksujen korotuksille kasvaa. Asikasmaksujen korotuksilla ei tavoitella vain lisätuloja, vaan niiden odotetaan hillitsevän sote-menojen kasvua palvelujen kysynnän vähentyessä.

Maakunnallisen verotusoikeuden toteuttavuudesta käynnistetään jatkoselvitys tällä vaalikaudella. Asiakasmaksulainsäädännön kokonaistarkastelu käynnistyi vuoden 2017 alusta. SOSTE on mukana valmistelussa ja esittänyt asiakasmaksujen linjauksia lainsäädännön uudistamiseksi.

Lue lisää

SOSTEn lausuntoja ja linjauksia sote- ja valinnanvapauslainsäädännöstä:


Sote-uudistus: blogit, tiedotteet, lausunnot

Moniammatilliselle kuntoutukselle vahva asema sotessa ja maakunnissa

SOSTE: Hallituksen vastaus välikysymykseen sote-uudistuksesta ei tuonut uutta

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan vastauksessa opposition välikysymykseen sotesta ei tullut esiin merkittäviä muutoksia, lähinnä kosmeettisia. Uutena asiana ministeri Rehula mainitsi valinnanvapauden aloittamiseen portaittain maakunnasta riippuen. Osa maakunnista voisi aloittaa puoli vuotta etuajassa, osa puolestaan painavista syistä puoli vuotta jäljessä. Pääsääntöisesti maakunnat ottaisivat valinnanvapauden käyttöön 1.1.2019.

Sosiaalibarometri 2017: Sote-uudistus ei vähennä eriarvoisuutta

Järjestöjen vetoomus ministeri Rehulalle: Sosiaalihuollon asemaa vahvistettava sote-uudistuksessa

Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat vedonneet perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaan, jotta sosiaalihuollon asemaa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Vetoomus lähetettiin ministeri Rehulalle torstaina 23. maaliskuuta.

SOSTE: Aikalisä valinnanvapauslain valmisteluun

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE vaatii aikalisää valinnanvapauslain valmistelulle. SOSTEn mukaan valinnanvapaus ehdotetulla tavalla vaarantaa sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.Ota yhteyttä

Ulla Kiuru

erityisasiantuntija

040 744 0888

sosiaali –ja terveyspolitiikka, sote-uudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö

johtaja

040 194 2518

yksikön johtaminen, sosiaali- ja terveyspolitiikka, muut politiikat, kehittäminen ja vaikuttaminen, @anneknaapi

erityisasiantuntija

050 462 3347

sote-uudistuksen alueellinen toimeenpano, aluehallintopolitiikka, työpiste Turku, @MinttuOjanen

erityisasiantuntija

050 564 8571

kuntoutus, kuntoutusuudistus sekä asiakkaiden palveluprosessit, työpiste Tampere, @JJoutsiluoma

SOSTEblogissa

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

Lue lisää

Valinnanvapaus tulee - mikä muuttuu?

Lue lisää

Onko yhtiöittäminen lääke ongelmiin?

Lue lisää


Muualla

Mikä on kolmannen sektorin osa sotessa? Yle Ajantasa.

Lue lisää


Julkaisut

Säästöistä investointeihin - SOSTE suosittelee -sarjassa

Lue lisää

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, fakta-arkki

Lue lisää