fi | sv | eng

Mitä on hyvinvointitalous?

SOSTE rakentaa hyvinvointitaloutta. Hyvinvointitalous on yhtä aikaa sekä ajattelutapa että konkreettinen talousmalli. Hyvinvointitalouden perustana on visio yhteiskunnasta, joka tarjoaa kaikille hyvän elämän edellytykset. Hyvinvointitalouden visiossa hyvä elämä on päämäärä ja talous on yksi viitekehys, jossa hyvinvointia sekä hyvän elämän edellytyksiä yhdessä tuotetaan.

Hyvinvointitaloudessa hyvä elämä ymmärretään subjektiivisena kokemuksena. Hyvän elämän edellytyksenä on hyvinvointi. Hyvinvointi puolestaan on tavoiteltava ihmisen fyysinen, henkinen, hengellinen ja sosiaalinen tila. Hyvinvointi edellyttää riittäviä voimavaroja, mielekästä tekemistä ja osallisuutta. Ihmisten hyvinvoinnista ja hyvästä elinympäristöstä muodostuu yhteisön hyvinvointi.

Talousmallina hyvinvointitalous on vakaa, vauras ja kestävä. Tosin sanoen hyvinvointitaloudessa ihmisten hyvinvointi tukee talouskasvua ja kestävää taloudellista kehitystä. Hyvinvointitalous rakentuu ekologisesti kestävän kulutus- ja tuotantojärjestelmän, vahvan demokratian, elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja terveyttä edistävän elinympäristön varaan.

Hyvinvointitalouden rakentaminen edellyttää konkreettisia välineitä. SOSTEssa on keskitytty toistaiseksi kolmeen. Nämä välineet ovat investointiajattelu ja hyvinvointi-investoinnit, hyvinvointitalouden mittarit sekä hyvinvointitalous-käsite.

Investointiajattelu ja hyvinvointi-investoinnit

Investointiajattelu hyvinvointitalouden välineenä tarkoittaa käytännössä sitä, että erityyppisten investointien merkitys taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen ymmärretään ja päätöksiä tehdään tämän ymmärryksen ohjaamana. SOSTE korostaa sekä rahataloudellisten investointien että hyvinvointi-investointien merkitystä sekä taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämisessä että kestävien talouden ja yhteiskunnan rakenteiden vahvistamisessa. Perusideana on, että viisaasti investoimalla luodaan yhteiskuntaan säästöjä. Esimerkiksi ennakoivat (promotiiviset) ja ehkäisevät (preventiiviset) palvelut vähentävät pidemmällä tähtäimellä raskaiden korjaavien palveluiden tarvetta, jolloin varhaiseen tukeen panostaminen on kannattava hyvinvointi-investointi. Hyvinvointitaloudessa investointeja tarkastellaan sekä taloudellisten vaikutusten että hyvinvointivaikutusten näkökulmasta.

Hyvinvointitalouden mittarit

Hyvinvointitalouden mittarit liittyvät kiinteästi investointiajatteluun ja hyvinvointi-investointeihin. Mittareita tarvitaan tekemään hyvinvointi-investointien ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tekemä työ ja työn tulokset näkyviksi. SOSTE seuraa Suomessa ja maailmalla tehtävää hyvinvointimittareiden kehittämistyötä ja auttaa järjestöjä sekä muita sosiaali- ja terveysalan toimijoita löytämään parhaat mittarit ja yhteistyökumppanit oman työnsä arviointiin. Vaikka hyvinvoinnin ja hyvinvointi-investointien vaikuttavuuden mittaaminen on haastavaa, pitkäjänteisellä työllä vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan edetä yksittäisten toimintojen mittaamisesta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittamiseen. Myös poliittisten päätösten ja lainsäädännön arvioinnissa tulee tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän hyvinvoinnin mittareita. SOSTE kehittää hyvinvoinnin mittaamisen osana myös hyvinvointitalouden indikaattoreita, joiden perusteella voidaan arvioida hyvinvointitalouden rakentumista.

Hyvinvointitalous-käsite

Hyvinvointitalous on käsitteenä tärkeä hyvinvointitalouden rakentamisen ja hyvinvointitalousajattelun edistämisen väline. Käsite on luotu herättämään uudenlaista yhteiskunnallista ajattelua. Se on lisäksi oivallinen väline talouden ja hyvinvoinnin suhteen hahmottamiseen. Uuden käsitteen avulla on myös mahdollista saada tilaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannoille ja perustella järjestöjen toiminnan tärkeyttä julkisessa keskustelussa.