fi | sv | eng

Innokylä kehittämisen tueksi

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvokkaiseen kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen.

Innokylän tavoite on tukea hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista.

Avoin yhdessä kehittäminen on Innokylän perusajatus, joten Innokylä on kaikille maksuton. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön.

Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin.

Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Järjestöt Innokylässä

Innokylään kirjattu järjestöjen kehittämistyö, jota Raha-automaattiyhdistys (RAY) on rahoittanut, on koottu omalle sivulleen. Järjestöt ovat kuvanneet Innokylään jo yli 250 hanketta ja yli 160 toimintamallia. Katso: Järjestöt Innokylässä

SOSTE tukee järjestöjä Innokylän käytössä. Lisätietoa tuesta saat Innokylän yhteyshenkilöiltä.

Innokylän työkalut

Innokylä tarjoaa työkaluja käytännön kehitystyöhön, yhdessä tekemiseen sekä innovatiivisten julkisten hankintojen hallintaan.

Lisäksi Innokylä on kanava kehittämistyön tulosten ja hyvien toimintamallien levittämiseen. Yhteistä näille palveluille ovat avoimuuden, yhteisen kehittämisen ja toisilta oppimisen periaatteet.

Lue myös: Innokylän palvelut

Työtila

Innokylän työtila tarjoaa paikan verkostomaiselle yhdessä tekemiselle. Työtilassa verkosto tai projekti voi jakaa ja tallettaa materiaaleja, työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä ja viestiä toiminnastaan.

Innokylän työtila

Työtila toimii näppäränä kotisivuna verkostolle. Myös sähköisten kyselyiden tekeminen on työtilassa mahdollista, jolloin sekä tiedon hankinta että eri toimijoiden osallistaminen helpottuu.

Työtilan voi perustaa joko rajattuna tai avoimena. Avoimeen työtilaan voi liittyä kuka tahansa aiheesta kiinnostunut ja avoimeen työtilaan tuotetut sisällöt ovat kaikkien saatavilla. Rajatun työtilan jäsenistöä hallinnoi ylläpitäjä, joka hyväksyy jokaisen jäsenen työtilaansa. Rajatussa työtilassa materiaaleja voi jakaa myös rajatusti vain oman verkoston jäsenille.

Kaikki Innokylän työkalut työtilan kautta käyttöön

Työtilasta löytyvät myös kaikki muut Innokylän työkalut, jolloin siihen voi liittää Innokylään kuvatut: kehittämishankkeet, toimintamallit ja verstaat.

Työtiloista voi siis luoda kokonaisuuksia, joista löytyy kaikki kehittämistyö liittyen tiettyyn aiheeseen.

Yleinen työtila tarjoaa virtuaalisia työskentely- ja yhteistyötiloja kehittämistä ja ideointia varten.

  • Verkoston sisäinen työskentely
  • Dokumenttien hallinta
  • Kehityksen aikainen keskustelu
  • Työkalujen keskitetty hallinta

Hankintatyötila

Innokylän hankintatyötila tarjoaa ympäristön julkisten hankintojen yhteissuunnitteluun ja valmisteluun sekä sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön.

Innokylän hankintatyötila

Hankintatyötila on erityisen hyödyllinen ns. innovatiivisissa hankinnoissa, joihin sisältyy tavanomaista enemmän hankintaorganisaation ja toimittajien välistä vuorovaikutusta. Kuitenkin, jokaisessa hankinnassa voi olla innovatiivisen hankinnan piirteitä.

Hankintatyötilassa voi viestiä, valmistella ja jakaa dokumentteja, käydä vuoropuhelua ja tehdä markkinakartoituksia. Luo hankinnalle, useammalle hankinnalle tai yhteishankinnalle avoin työtila yhteistä suunnittelua, valmistelua ja työstämistä sekä vuoropuhelua varten.

Voit hyödyntää työtilaa hankinnan suunnitteluvaiheessa, kilpailutusvaiheessa ja sopimuskauden aikana. Varmistaaksesi toimittajien avoimen ja tasapuolisen kohtelun, ilmoita Hilmassa jo varhaisessa vaiheessa ennen virallisen hankintailmoituksen tekemistä valmistelun käynnistymisestä ja liitä ilmoitukseen linkki luoma

asi työtilaan. Samalla saat valmistelulle kattavan näkyvyyden. Innokylän hankintatyötila on yhteisen työskentelyn ympäristö ja se ei siis korvaa Hilmaa, joka toimii hankintojen virallisena ilmoituskanavana.

HANKINTATYÖTILAN KAUTTA KÄYTTÖÖN MYÖS VERSTAS JA TOIMINTAMALLI

Hankintatyötilan yhteyteen voi luoda verstaan sopimuksenaikaista yhteistyötä varten. Verstaita voi myös luoda hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, mikäli teet valmisteluun liittyen uusien ratkaisujen kokeilua ja testausta ennen lakisääteistä kilpailutusta. Joskus kokeilua tehdään myös lakisääteisen hankintaprosessin aikana.
   

Verstas

Verstaallakehitetään, suunnitellaan ja arvioidaan uudenlaisia ratkaisuja. Kehittämistä ei tarvitse tehdä yksin - voit kutsua verstaalle muita kehittäjiä ja kumppaneita työskentelemään kanssasi.

Innokylän verstas

Tarkista haun avulla, onko joku jo kehittänyt jotain aihepiiriisi liittyvää. Jos löydät toimintamallin, joka sopii tarkoitukseesi, siirry toimintamallista suoraan verstaalle työstämään mallia omaan ympäristöösi sopivaksi.

Verstasta kannattaa hyödyntää heti kehittämisen alkuvaiheesta lähtien. Uuden ratkaisun kehittäminen lähtee liikkeelle tarpeiden tunnistamisesta. Kun tiedetään tarpeet, voidaan määrittää tulos- ja muutosta

voitteet, joita ratkaisulla halutaan saavuttaa.

On tärkeää pohtia eri näkökulmista kenelle ratkaisua tehdään, ketkä sitä toteuttavat ja mitä edellytyksiä sen aikaansaaminen vaatii. Kun ratkaisu on kehitetty, sen toimivuutta ja tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida verstaalla.
 

Toimintamalli

Toimintamallit ovat yleisiä malleja kehitetyistä

ratkaisuista, joita muut voivat hyödyntää. Voit luoda verstaalla tehdystä kehittämistyöstä toimintamallin muiden käytettäväksi tai voit hyödyntää muiden kehittämiä toimintamalleja oman ratkaisusi pohjana. Innokylän toimintamalliHalutessasi voit myös tuoda aikaisemmin kehitetyn ja hyväksi havaitun ratkaisun suoraan toimintamalliksi.

Toimintamalli on tiivistetty kuvaus kehitetystä ja käyttöönotetus

ta ratkaisusta. Siinä kerrotaan lyhyesti, mihin tarkoitukseen se on kehitetty ja minkälaisista vaiheista tai kokonaisuuksista sen toteuttaminen koostuu. Siihen voidaan myös lisätä keskeisiä liitetiedostoja kuvauksen tueksi. Toimintamalli on väline kehittämistyön tulosten tehokkaaseen markkinointiin ja viestintään.

Esimerkkejä:

Hanke

Hankkeet-työkalu toimii hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja tulosten raportoinnin välineenä. Hankepankissa työsuunnitelmat, loppuraportti sekä muu hankkeeseen liittyvä materiaali löytyy yhdestä paikasta.

Hanke Innokylässä

Myös hankkeessa kehitetyt, Innokylään kuvatut toimintamallit voit liittää hankkeen tietoihin. Kuvaamalla hankkeen Innokylään voi turvata kehittämistyön tuloksien säilymisen myös hankkeen päätyttyä.

Hankepankki

Esimerkkejä:

Verkostojen yhteistyötilat

Innokylän tarjoaa työskentely- ja yhteistyöalustan eri kokoisille verkostoille.

Työtilassa verkosto tai projekti voi jakaa ja tallettaa materiaaleja, työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä ja viestiä toiminnastaan. Työtila toimii näppäränä kotisivuna verkostolle. Myös sähköisten kyselyiden tekeminen on työtilassa mahdollista, jolloin sekä tiedon hankinta että eri toimijoiden osallistaminen helpottuu.

Työtilan voi perustaa joko rajattuna tai avoimena. Verkostoihin liittyminen on joko avointa tai tietylle kohderyhmälle rajattua, mutta perustettujen verkostojen aineistot ovat avoimesti nähtävillä Innokylän periaatteiden mukaisesti.

Esimerkkejä:

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri kokoaa terveys- ja hyvinvointialan tapahtumia. Voit myös ilmoittaa Innokylässä maksutta omasta tapahtumastasi. Rekisteröidy ja täytä tapahtumasta verkkolomake.

Tapahtumakalenteri

Innotuutorikoulutus

Innokylä järjestää oppisopimusmuotoista tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon johtavaa Innotuutorikoulutusta. Se on tarkoitettu terveys- ja hyvinvointialan kehittämistehtävissä toimiville oman työn tehostamiseen. Koulutuksen kautta syntyy asiantuntijoiden vertaisverkosto, Innotuutoriverkosto, joka edistää avointa, monitoimijaista ja käyttäjälähtöistä kehittämiskulttuuria. Uusia ryhmiä käynnistyy 1-2 kertaa vuodessa.

Järjestöistä valmistuneita Innotuutoreita on jo yli 60. Valmistuneiden tuutoreiden kokonaismäärä on Innokylässä tällä hetkellä 165.

Kaikki Innotuutorit löytyvät tältä kartalta.Innotuutori, jos nimesi puuttuu kartalta, lähetä siitä kommentti!

Innotuutoreiden työtila on täällä.

Innopajat

Innopaja on työskentelytapa, jossa tietyn asian kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita työstetään moniäänisesti työpajassa. Pajatyöskentelyn avulla voi löytää uusia ratkaisuja kehittämistyön haasteisiin yhdessä eri toimijoiden kanssa. Innopaja-toimintamallin ja oppaan avulla kuka tahansa voi suunnitella ja toteuttaa oman Innopajan.

Alkuun pääset tutustumalla Innokylän kehittämisympäristöstä löytyvään Innopaja-toimintamalliin sekä Innopajan järjestäjän avuksi kehitettyihin työkaluihin.

Innopaja: käytäntöjen yhteiskehittämisen työpaja

Innopalkinto

Innopalkinto on vuosittain jaettava tunnustus hyvinvointia edistävälle onnistuneelle ratkaisulle. Kilpailun myötä Innokylä haastaa toimijoita etsimään ja kuvaamaan hankkeissa, perustyössä tai innovatiivisen hankinnan tuotoksena syntyneitä toimivia ratkaisuja.

Vuonna 2016 Innokylä etsii sosiaali- ja terveysalan palvelujen integraation edelläkävijöitä. Sote-integraatiolla tarkoitamme sosiaali- ja terveysalan yhdistettyjä palvelukokonaisuuksia tai palveluketjuja, joissa asiakas on keskiössä ja liikkuu sujuvasti tarvitsemiensa palvelujen parissa. Innnopalkinto jaetaan ratkaisulle, jossa asiakas saa useampaa palvelua samasta paikasta tai siirtyy saumattomasti palvelusta toiseen.

Innopalkinnon voittaja saa 3000 € ja yleisön suosikki1000 €. Palkinnon saajan päättää Innokylän johtoryhmä arviointiraadin esityksestä. Innopalkinto jaetaan Palveluintegraatiolla hyvinvointia -Innofoorumissa 28.11.2016.

Innopalkinto 2015 Semppi-terveyspisteille Pohjois-Karjalaan

Vuonna 2015 Innopalkinto jaettiin kuntalaisten arjessa toteutetulle hyvinvointia ja terveyttä edistävälle lupaavalle kokeilulle. Innopalkinto 2015 myönnettiin maksuttomille Semppi-terveyspisteille, jotka kannustavat kuntalaisia seuraamaan ja arvioimaan omaa terveyttään. Mallia ovat kehittäneet Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

Innopalkinnon yleisöäänestyksen voitti huostaanotettujen lasten vanhemmille tarkoitettu Voikukkia-vertaistukiryhmä. Mallia ovat kehittäneet RAY-tuetussa Emma & Elias -ohjelman hankkeessa Sininauhaliitto ja Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto.
Lisäksi jaettiin erityiskunniamaininta Satakummi-mallille. Siinä sote-alan korkeakouluopiskelija toimii tukikummina lapselle, jonka vanhempi on vakavasti sairas.

Innokylän logo

Vuonna 2014 Innopalkinnon voitti Katuklinikka huumeiden käyttäjille -toimintamalli. Vuotta aiemmin Innopalkinto meni Lapin ensi- ja turvakodin Visioverkko-toimintamallille. Vuonna 2012 Innopalkinnon voitti Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen ohjelman RAY-rahoitteisten paikallishankkeiden sekä kuntakumppaneiden Vie vanhus ulos -toimintamalli (Ikääntyneiden ihmisten ulkoilu- ja liikuntatapahtumat).

Lue lisää Innopalkinnon hausta Innokylän verkkosivuilta.


Ota yhteyttä

Tuula Kolari, koordinaattori
tuula.kolari(at)soste.fi, 040 754 5903
Innokylän kehittäminen, Innokylä ja järjestöt 
  
Maarit Päivike, hankintalakimies
maarit.paivike(at)soste.fi, 040 571 1314
Innovatiiviset hankinnat ja järjestöt

     

Innopalkinto 2015

Innopalkinto 2015 on myönnetty maksuttomille Semppi-terveyspisteille Pohjois-Karjalaan.

Lue uutinen

Artikkelit

Innokylään on kuvattu runsaasti järjestöjen uudenlaisia toimintamalleja. SOSTE nostaa niitä esiin toimitetuissa jutuissa, jotta malleja innostuttaisiin ottamaan käyttöön eri puolilla Suomea.

Koulunkäynnin tukeminen luo edellytyksiä sijoitetun lapsen hyvälle elämälle

Lue juttu


OLKA tuo järjestöjen palvelut sairaalaan
Kuvassa OLKAn vapaaehtoinen vertaistukija Jari Vihanne työssään.

Lue juttu


Vapaaehtoiset lahjoittavat lukutuokioita ikäihmisille

Lukutuokio Saliinikodissa

Lue juttu

Luonto avuksi kotoutumiseen

Kalastusretkellä

Lue juttu

Kolumni

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas: Innokylä on hyvinvointialan muutosvoima.
TIEKEn Tiedosta-lehti 2/2015, sivu13
Lue kolumni


Innokylän logo


Innokylän verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö. www.innokyla.fi