fi | sv | eng

Jäsenjärjestöjen juridinen neuvonta

Patentti- ja rekisterihallitus antaa yhdistyksille neuvontaa yhdistysrekisteri-ilmoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se ohjaa ja neuvoo PRH:n sähköisten palveluiden käytössä.

Verotuskysymyksissä yhdistykset saavat neuvoja Savo-Karjalan yritysverotoimistosta, puhelin 020 612 000 tai neuvontanumerosta 020 697 048. Säätiöiden verotusta koskevissa kysymyksissä saa neuvoa paikallisista verotoimistoista sekä neuvontanumerosta 020 697 048.

Yhdistyksen jäsenluettelon pitoon ja tietojen luovuttamiseen liittyvissä asioissa neuvoo tietosuojavaltuutetun toimisto

SOSTEn lakimies Maarit Päivike ohjaa ja neuvoo mahdollisuuksien mukaan jäsenjärjestöjä yksittäisissä juridiikkaan ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Vinkkejä lakimieheltä

Sopimuksista

Sopimusten tekemisessä pitää aina olla tarkka ja huolellinen. Sopimukset ovat lähtökohtaisesti sitovia riippumatta siitä ovatko ne kirjallisia vai suullisia. Sopimus sitoo, vaikka se myöhemmin osoittautuisi epätaloudelliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi.

Sopimukset tulisi aina tehdä kirjallisesti, jotta sopimuksen ehtoja voidaan tarvittaessa tarkastella. Suullisen sopimuksen ehtojen tarkistaminen ja toteen näyttäminen on huomattavasti vaikeampaa kuin kirjallisten ehtojen.

Mitä suurempi taloudellinen arvo sopimuksella on, sitä huolellisemmin sopimuksen sisältö ja ehdot pitää arvioida. Erittäin suuren taloudellisen arvon omaavat sopimukset edellyttävät yleensä erityistä ammattitaitoa ja juridisten seikkojen arviointia.

Kenenkään ei pidä tehdä sopimuksia kiireen tai ”painostuksen” alaisena, eikä missään tapauksessa ennen kuin on huolellisesti perehtynyt sopimuksen ehtoihin.

Jos järjestö solmii sopimuksen yrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa, eivät kuluttajansuojalain säännökset tule sovellettavaksi. Kuluttajansuojalakia sovelletaan vain kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tehtyihin kauppoihin.

Rekisterin ylläpitäminen

Järjestöt ylläpitävät erilaisia toimintaansa liittyviä henkilörekistereitä. Hallituksen lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteri on henkilörekisteri silloin, kun yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä. Jäsenrekisteriin on lain mukaan merkittävä kunkin jäsenen nimi ja kotipaikka. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus tutustua jäsenrekisteriin ja siihen lain mukaan merkittyihin tietoihin (jäsenen nimi ja kotipaikka). Mitään muita tietoja ei lähtökohtaisesti saa jäsenrekisterissä olla tai ainakaan niitä ei saa luovuttaa jäsenelle nähtäväksi.

Myös muuta rekisteriä, joka sisältää henkilötietoja ja josta tiedot voidaan helposti löytää, pidetään henkilörekisterinä (esim. asiakasrekisteri tai koulutustilaisuuksiin osallistuvien rekisteri). Henkilötietojen käsittelystä on säännökset henkilötietolaissa, mutta myös useissa muissa säädöksissä.

Henkilörekisterin ylläpitäjän pitää ottaa muun muassa seuraavat asiat huomioon:

  • henkilötietoja saa kerätä vain perustellusta syystä
  • henkilötunnuksen käytölle pitää olla olemassa laissa mainitut erityiset perusteet, tavallisesti henkilön yksilöimiseksi riittää nimen ohella syntymäaika
  • arkaluonteisten henkilötietojen käyttö on lähtökohtaisesti kiellettyä, poikkeuksena nimenomaisesti annettu suostumus
  • rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste, josta ilmenee mm. rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä ei saa luovuttaa tietoja henkilörekisteristä. Tietojen luovuttaminen on sallittua asianomaisen suostumuksella tai ns. tavanomaisluovutuksena. Tavanomaisluovutuksesta pitää informoida jäseniä, joko tietojen keräämisen yhteydessä tai myöhemmin. Tietojen luovuttamista erilaisia tarkoituksia varten kuvataan Tietosuojavaltuutetun toimiston laatimassa ohjeessa ”Yhdistyksen jäsenluettelot ja henkilötietolaki” (27.7.2010). Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta saa myös rekisteriselosteen valmiita lomakepohjia.Ota yhteyttä

Maarit Päivike

lakimies

040 571 1314

Järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat