fi | sv | eng

Yhteistyöllä tuloksellista järjestötoimintaa

30.10.2014, 10:24

Sanna Kaijanen, erityisasiantuntija, Järjestöjen elinvoima-tiimi

SOSTE ja RAY ovat tiivistäneet yhteistyötään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja alueellisen järjestötoiminnan kehittämiseksi. Organisaatiot ovat käynnistäneet yhdessä vuoden 2014 alussa järjestöjen keskinäisen ja järjestö-kuntayhteistyön kehittämiseksi uutta, yhteistyötä edistävää toimintaa. Toiminnassa kaupunki, RAY ja järjestöt käyvät vuoropuhelua SOSTEn koordinoimana tavoitteena tiivistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen vuoropuhelua kaupunkien ja kuntien kanssa.

Toimintamuotona on yhteistyöfoorumi-nimellä toimiva kokonaisuus, jossa eri toimijat verkostoituvat, esittelevät omia hankeideoitaan tai hankkeitaan ja hakevat kumppanuuksia. Yhteistyöfoorumeilla tavoitellaan mm. sitä, että toimijat tuntisivat toisiaan paremmin ja panostaisivat yhdistysten keskinäisen yhteistyön kehittämiseen. Foorumeissa myös kaupungin järjestötoiminnasta vastaavat henkilöt ovat paikalla kuulemassa järjestöjen tarpeita ja toiminnan sisältöjä sekä kertomassa kaupunkien hyvinvointityöstä ja järjestöavustuksista. RAY on paikalla kertomassa raha-automaattiavustuksista ja niiden hakemisesta sekä kuulemassa alueen järjestötoiminnan tarpeista.

SOSTE, RAY ja Oulun kaupunki sekä Pohjois-Suomen Kaste järjestivät keväällä 2014 Oulun alueen yhdistyksille yhteistyöfoorumin, jossa paikalla oli lähes 50 toimijaa jakamassa hankeideoita ja rakentamassa kumppanuuksia. Oulussa järjestöjen keskinäisellä ja järjestöjen sekä kaupungin välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet ja yhteistyötä voidaan luonnehtia tiiviiksi. Oulun kaupunki on nähnyt laaja-alaisen yhteistyön merkityksen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja onkin aktiivisesti lähtenyt mukaan yhteistyön kehittämiseen. Oulussa kaupunki haluaa kannustaa järjestöjä siihen, että niiden tuottama työ nivoutuu kaupungin hyvinvointityöhön, mikä huomioidaan myös järjestöavustusten myöntämisessä. Kaupunki on ollut keskeisessä roolissa ESKO-hankkeen (ESKO - ehkäisevän työn kärkihanke Oulussa 2009-2013) toteuttamisessa, minkä kokemusten pohjalta yhteistyöfoorumit-ajatus on syntynyt.

Yhteistyö ei aina edellytä yhteistä hankehakemusta vaan jo olemassa olevaan toimintaan on hyvä kutsua sisarjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Olennaista on, että järjestöt tuntevat toimintaympäristönsä, jossa ne toimivat. Vain näin toimintaa voidaan kohdentaa tehokkaasti ja hyödyntää toimintakentällä olevia muita toimijoita. Aina ei tarvita rahaa, vaan toisessa järjestössä saattaakin olla esim. resursseja (vapaaehtoisia, valmiita ryhmiä, tiloja yms.), joiden avulla oman järjestön kohderyhmälle saadaan toteutettua sille sopivaa aktiviteettia. Järjestötalot tai erilaiset järjestöjen keskinäiset foorumit edesauttavat myös järjestötoiminnan äänen kuulumista laajemmin kunnassa.

Osa yhdistyksistä toimii erittäin pienen toiminta-avustuksen turvin tai puhtaasti vapaaehtoisvoimin ja niiden mahdollisuudet tulla huomatuksi, saada äänensä kuuluviin tai tarjota tukea ja neuvontaa kaupungin asukkaille on rajallista niin taloudellisten kuin henkilöresurssien näkökulmista. Pienet yhdistykset eivät kuitenkaan ole vain saamapuolella vaan niiden aito, kansalaisten tarpeita palveleva asiakas- ja jäsenlähtöinen toiminta ja kentän tuntemus voivat tuoda huomattavaa lisäarvoa isommille sisaryhdistyksille. Myös rahoituksen saaminen voi tehostua jos päällekkäisiä toimintamuotoja vältetään ja hakemuksia valmistellaan aidossa yhteistyössä. Uusia ideoita ja innovatiivisia kokeiluja syntyy uudenlaisessa ja monipuolisessa yhteistyössä. Joskus yhteistyökumppania kannattaa hakea myös oman toimialueen ulkopuolelta ja miettiä mitä annettavaa esimerkiksi alueen yrityksillä voisi olla toiminnan kehittymiseksi. Yrityksiä lähestyttäessä on tarpeen pohtia mitä lisäarvoa yhdistyksen toiminta sille tuottaisi ja mitä konkreettisia tarpeita yrityskumppanuus voisi tyydyttää.

Oulussa, kuten monissa muissakin kaupungeissa, järjestötoimintaa arvostetaan ja sitä myös tuetaan. Siitä huolimatta ja kuntien taloudellisten näkymien takia, järjestöavustukset ovat monin paikoin varsin pieniä. Kuntien myöntämät toiminta-avustukset ovat paikallisyhdistysten keskeisimpiä ulkopuolisten avustusten lähteitä ja avustusten määrät ja koko vaihtelevat suuresti eri kaupungeissa. Viime vuosina kaupunkien järjestöavustukset ovat laskeneet ja niiden uskotaan edelleen pienenevän. Avustusten saamiseksi järjestöjen tulee edelleen tiivistää yhteistyötään mm. kehittämis- ja vapaaehtoistoiminnassaan.

Kunnallisvaalien alla yhteinen päättäjiin kohdistuva vaikuttamistyö on keskeisessä roolissa järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa. Kunnat tarjoavat yhdistysten käyttöön myös toimitiloja, joista osasta peritään vuokria ja osa on maksuttomia. Osa yhdistyksistä on joutunut supistamaan toimintaansa tilamaksujen korotusten vuoksi, nostamaan osallistumismaksuja ja korottamaan jäsenmaksuja. Osa kokee tilamaksujen korotukset uhkaksi yhdistyksen toiminnan jatkumiselle. Maksuttomat ja huokeat tilat on hyvä nähdä investointeina kuntalaisten hyvinvointiin, jonka ylläpitämisessä yhdistysten matalan kynnyksen toiminnalla ja yhteisöllisyyden luomisella on merkittävä rooli. Lisätietoja kuntien järjestöavustuksista: Järjestöbarometri 2013 ja Kuntien avustukset sosiaali- ja terveysjärjestöille 2014 ja kuntien järjestöavustuksia pohtineessa SOSTEblogissa.

Myös toiminnan ja yhteistyön tuloksia on tarpeen tarkastella. SOSTE, RAY ja Oulun kaupunki järjestivät syyskuussa kaupungin alueella toimiville järjestöille tapaamisen, jossa pureuduttiin juuri Oulun alueella toimivien järjestöjen toiminnan tuloksiin ja vaikutuksiin. Oulussa oli seurannan kohteena 18 hanketta. RAY:n seurannan mukaan puolet näistä hankkeista saavutti tavoitteensa hyvin. Tämä on selkeästi yli koko maan keskiarvon. Toimintojen sisältö vaikutti myös vastausten perusteella tukeneen varsin hyvin tavoitteiden saavuttamista. Oululaiset hankkeet osasivat myös raportoida tuloksensa koko maan keskiarvoa selkeästi paremmin. Koko oululaista otosta kuvaa ehdottomasti selkeimmin se, että RAY-rahoitteinen projektitoiminta keskittyy erityisesti nuorison parissa tehtävään työhön. Lisäksi oululaisissa hankkeissa on mukana miehiä selkeästi maan keskiarvoa enemmän. Erityisen positiivista on se, että oululaisiin hankkeisiin on saatu mukaan paljon nuoria miehiä. Oulun alueen yhteistyön kehittämisellä on pitkät perinteet ja järjestöjä onkin tuettu yhteistyön vahvistamiseksi projektirahoituksella useita vuosia. Yhteistyön rakenteet alkavat olla valmiit ja ne toimivat varsin luontevalla tavalla tukien sekä alueen järjestöjä että kaupungin hyvinvointityötä.

Oulun kokemuksia tullaan hyödyntämään myös muilla paikkakunnilla. Lokakuussa yhteistyöfoorumi järjestettiin Kuopiossa, jossa paikalla oli reilut 50 alueen yhdistystä ja järjestöä. Foorumin tunnelma oli yhteistyölle ja yhteiselle kehittämiselle avoin ja uusia kumppanuuksia odotetaan syntyvän. Ensi vuonna uusina paikkakuntina ovat vuorossa mm. Jyväskylä ja Turku.

Blogia varten on haastateltu RAYn ohjelmapäällikkö Elina Varjosta ja seurantapäällikkö Janne Jalavaa.

Blogia muutettu 7.11: Kolmanteen kappaleen alkuun on lisätty maininta, että myös Pohjois-Suomen Kaste on ollut mukana järjestämässä Yhteistyöfoorumia.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Yhteistyö hyödyttää aina ja kaikkia

Nimi:

Kiitos Sannalle valaisevasta blogista! Kuten lopussa totesit, yhteistyöfoorumia tavoitellaan ensi vuonna Jyväskylään.

31.10.2014, 11:26

Yhteisen muutoksen synty: collective impact

Nimi:

Tästähän on ainekset jo isompaan yhteiskunnalliseen muutokseen, kun saadaan toimijat niputettua yhteen! Tulee mieleen John Kanian ja Mark Kramen klassikkoartikkeli Collective impact
(http://www.ssireview.org/articles/entry/collective_impact) siitä, miten järjestöt ja julkiset toimijat lyöttäytyivät yhteen kehittämisessä ja juuri siten saavuttivat tuloksia. Sopivalla fasilitoinnilla löytyvät yhteiset tavoitteet ja toimet, jotka vahvistavat toisiaan. Pitää vain jättää tilaa sille, mitä uutta voi nousta ja syntyä ihmisten keskuudessa. Hienoa!

Lari Karreinen
www.Karreinen.org

03.11.2014, 14:32