fi | sv | eng

Yhteiskunnallisella markkinoinnilla kiinni harhoihin

27.04.2016, 10:50

Erica Mäkipää, erityisasiantuntija 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 20. - 21.4. Säätytalolla Kari Varkila puheenvuorossaan totesi, että meillä on harhainen käsitys kun uskomme, että väestöön kohdistuvalla kansanterveystyöllä voidaan vaikuttaa käyttäytymiseen. Vaikuttamiseen tarvitaan ihmisten välistä kanssakäymistä, ei koko väestölle suunnattua toimintaa. Harhaa on myös se, että toimintaa voitaisiin tuotteistaa ja levittää, koska se tapahtuu ihmisten välillä.

SOSTEn Vertti Kiukas omassa puheenvuorossaan lyhyesti kommentoi tätä ja puolusti koko väestöön vaikuttamaan tähtääviä toimia, esimerkiksi lainsäädäntöön vaikuttamista ja sitä kautta asenteisiin vaikuttamista.

Nämä kommentit kuullessani mieleen piirtyi jana. Janan yhdessä päässä on kahdenkeskiset vaikuttamistilanteet, jotka räätälöidään yksilöllisesti tilanteen mukaan. Janan toisessa päässä on koko väestöön suunnattu toiminta. Molemmilla näillä on tehtävänsä, mutta mitä on janan keskellä?

Janan keskellä kohderyhmä on rajattu ja toiminta on räätälöity tälle ryhmälle. Segmentoinnin avulla voidaan löytää ryhmiä, jotka muodostuvat niistä, joilla on samanlaisia, muista ryhmistä erottelevia piirteitä. Kun ryhmä on rajattu, nähdään selkeämmin tarpeet ja voidaan kehittää kohdennettuja monipuolisia lähestymistapoja ja luoda olosuhteita toivotulle käytökselle. Jotta kyetään segmentoimaan ja kehittämään käyttäytymiseen vaikuttavaa toimintaa, tarvitaan tietoa – syvempää tietoa kuin vain vaikkapa ikä tai asuinpaikka. Tarvitaan tietoa kohdejoukkoon kuuluvien ihmisten elämästä, käyttäytymisestä, tunteista ja asenteista. Tarvitaan tietoa tekijöistä, jotka kilpailevat toivotun käytöksen kanssa.

Parhaimmillaan harhat tulevat tämän ymmärryksen myötä puhkaistuksi. Tärkeänä punaisena lankana on kohdejoukon kanssa toimiminen, heidän pariinsa ja heidän iholleen meneminen. Toinen perustavaa laatua oleva punainen lanka on se, että käyttäytymiseen liittyvä tavoite on kirkas ja muutos, johon tähdätään, on mitattava. Tätä kutsutaan yhteiskunnalliseksi markkinoinniksi!

Yhteiskunnallisen markkinoinnin kokonaisuuteen kuuluu myös sellainen toiminta, joka pyrkii vaikuttamaan yksilön oman vaikutuspiirin ulkopuolella oleviin tekijöihin eli vaikkapa erilaisiin fyysisen ympäristön rakenteisiin, toimintaperiaatteisiin, palveluihin, sääntöihin jne. Ilman suotuisia olosuhteita ei yksilön käyttäytymisen muutos kanna. On turha houkutella käytöksen muutokseen, jos mahdollisuuksia ei ole tarjolla. Yhteiskunnallisen markkinoinnin kohderyhmää ovatkin silloin myös ne, jotka päättävät toisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Yhteiskunnallinen markkinointi kiinnostaa ja innostaa! Innokylän verkostosivulle on klikkautunut 100 toimijaa ja erilaiset tilaisuudet ja verkostotapaamiset ovat kasvattaneet aiheesta kiinnostuneiden sähköpostilistaa jo paljon suuremmaksi. Parasta onkin ollut aito verkostomainen yhteistyö. Aihe on yhteinen, eikä kenenkään oma!

Yhteiskunnallisen markkinoinnin parissa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Tämän kevään ajan 15 erilaista hanketta on ahkeroinut yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilussa. Koulutuskokeilun on järjestänyt Sitra, Soste ja RAY. Kouluttajina ovat toimineet asiantuntijat Hankenilta ja Aalto yliopistosta. Koulutuskokeiluun mukaan halunneita oli lähes 40 eri hanketta. Tulevaisuudessa aiheen parissa tullaan järjestämään koulutusta oppilaitosten toimesta.

Syksyllä tapahtuu myös.

Tervetuloa mukaan kaikkiin näihin!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: