fi | sv | eng

SOSTEn hallitusohjelmatavoitteet 2015

Hallitusohjelmatavoitteet -esite

Mål för regeringsprogrammet 2015

1.Tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu pysäytetään

Alueellisten ja ihmisryhmien välisten erojen kasvu uhkaa hyvinvointia, ja viime kädessä myös yhteiskuntarauhaa. Sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisen tulee siksi olla yksi hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita. Se tarkoittaa muun muassa tuloerojen kaventamista sosiaali- ja veropolitiikan keinoin sekä köyhyyden ja syrjäytymisen
alueellisen kasautumisentorjumista alue- ja asuntopolitiikan keinoin.

Ensisijaisia etuuksia ja koko järjestelmää on kehitettävä niin, että toimeentulotukiriippuvuus vähenee. Tämä parantaa myös työllistymisedellytyksiä. Sote -uudistuksen on kavennettava sosioekonomisia terveyseroja.

Hallitusohjelman johdantoon:

 • Yhteiskunnan sosiaalisen eheyden edellytyksenä on pohjoismaisen hyvinvointimallin säilyminen. Yhtenä hallituspolitiikan läpi käyvänä tavoitteena on sosiaalisen eriarvoisuuden lieventäminen ja terveyserojen kaventaminen.

Lue taustatietoa teemasta fakta-arkista

2. Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen

Hyvinvoinnin säilyttäminen edellyttää kestävää julkista taloutta. Pohjoismainen hyvinvointimalli ja sen takaama yhteiskunnallinen vakaus on nähtävä myös taloudellista kasvua tuottavana investointina. Taloudellinen kasvu ja kilpailukyky eivät ole kestävällä pohjalla, ellei samalla huolehdita ihmisten hyvinvoinnista. Ihmisten hyvinvointi ja kestävä talous ovat toistensa edellytyksiä.

Lyhytnäköiset leikkaukset ja alibudjetointi eivät tuota todellisia säästöjä, vaan siirtävät kuluja toisaalle ja tulevaisuuteen. Sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen sijoittaminen on pitkäjänteinen investointi tulevaisuuteen, ei kuluerä.

Palvelujärjestelmää on kehitettävä ihmisten tarpeista käsin. Tavoitteena tulee olla ihmislähtöiset, saumattomat ja ongelmien syntyä ehkäisevät palvelut. EU:n sisämarkkinoiden vahvistamisperiaate ei saa ohittaa kansanterveydellisiä näkökohtia esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteiden vienti- ja tuontimääräyksissä.

Hallitusohjelmaan:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän painopistettä siirretään sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, ja näiden toimien kustannusvaikuttavuuden arviointia kehitetään.

Lue taustatietoa fakta-arkista


3. Hankintalaki turvaa palvelujen käyttäjien osallisuuden ja palvelujen monimuotoisuuden

Sosiaali- ja terveyspalveluissa avain hyviin hankintoihin on palvelunkäyttäjien näkemysten huomioiminen, sillä palveluilla on usein syvä ja pitkäkestoinen vaikutus heidän elämäänsä. Lainsäädännön on varmistettava, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin sekä turvattava niiden saatavuus ja jatkuvuus.

Palvelujen monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää sekä palvelujen käyttäjien että tuottajien kannalta. Sotehankinnoissa tarvittava joustavuus edellyttää hankintamenettelyjen yksinkertaistamista ja kynnysarvon korottamista. On edistettävä pienten ja keskisuurten sekä alueellisten palveluntuottajien mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä asema etenkin erityisryhmien palvelujen kehittäjinä ja tuottajina. Ne eivät pelkästään myy palveluja, vaan yleishyödyllisinä toimijoina tuottavat myös laaja-alaisempaa apua kuten vertaistukea ja osallistumisen mahdollisuuksia. Hankintamenettelyn velvoitteiden aiheuttama hallinnollinen taakka voi olla hyötyyn nähden kohtuuton.

Hallitusohjelmaan:

 • Laissa on turvattava sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien osallisuus heitä koskevissa päätöksissä. Pienten palveluntuottajien toimintamahdollisuudet turvataan.
 • Järjestöjen toimintaedellytykset varmistetaan tarvittaessa erityissäädöksin.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa kynnysarvo korotetaan EU-direktiivin määrittelemälle enimmäistasolle. Hankintayksiköt voivat osittaa suuria hankintoja.

Lue taustatietoa fakta-arkista
Tallenna valmis PPT-esitys hankintalaista

4. Työurat pidemmiksi — huomio vaikeasti työllistyviin

Osatyökykyisten rooli työmarkkinoilla on yhä tärkeämpi taloustaantuman pitkittyessä ja väestön ikärakenteen muuttuessa. Työikäisten työssä pysymiseen tulee ylipäätään kiinnittää enemmän huomiota. On jälleen muodostumassa ryhmiä, jotka eivät joko pääse kiinnittymään työmarkkinoihin tai syrjäytyvät niistä pysyvästi - esimerkiksi yhä suurempi osa korkeakoulutetuista nuorista ja perinteisiltä teollisuudenaloilta irtisanotut yli 50-vuotiaat työntekijät.

Työmarkkinoiden monimuotoisuuden lisääminen on olennainen tekijä työurien keskellä tapahtuvassa työllisyysasteen nostamisessa. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisesteiden purkaminen ja kannusteiden luominen on tärkeää perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta.

Järjestöjen merkitys työllistämisessä tulee tunnustaa. Mitä haastavampaa työllistyminen on, sitä enemmän siihen tarvitaan tukea. Kansalaisjärjestöillä on kokemusta ja tietotaitoa pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjinä.

Hallitusohjelmaan:

 • Hallituskaudella työllistämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti työuran keskivaiheeseen. Kehittämistoimia kohdistetaan ennaltaehkäiseviin toimiin kuten työterveyshuoltoon ja kuntoutuspalveluihin.
 • Hallitus turvaa kansalaisjärjestöille riittävän rahoituksen mahdollistaakseen niiden tehokkaan työllistämistoiminnan.
 • Hallitus kiinnittää erityistä huomiota vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksiin. Osatyökykyisten pääsyä avoimille työmarkkinoille tuetaan kannustimin ja verohelpotuksin.

Lue taustatietoa fakta-arkista5. Kuntoutusjärjestelmä uudistetaan

Kuntoutusjärjestelmä on monimutkainen, alueelliset erot ovat suuret ja vastuunjako epäselvä. Kuntoutus ei läheskään aina ole oikea-aikaista, suunnitelmallista ja tuloksellista.

Järjestelmää tulee kehittää yhteistyössä palvelunkäyttäjien edustajien kanssa, sillä kuulemistilaisuudet ja lausuntopyynnöt eivät yksin riitä. Rahoitusta on kehitettävä siten, että kulut maksaa se taho, joka kuntoutumisen ansiosta säästää eniten.

Kuntoutukseen tarvitaan kokonaisvaltainen uudistus. Tavoitteena tulee olla katkeamaton, suunnitelmallinen ja selkeä palveluketju aina hoidon tarpeen toteamisesta tulokselliseen kuntoutukseen asti.

Hallitusohjelmaan:

 • Kuntoutuksen kokonaisuudistus toteutetaan hallituskauden aikana.

Lue taustatietoa fakta-arkista

 

6. Kansalaistoiminnan mahdollisuuksia vahvistetaan

Kansalaisjärjestöjen toiminta vahvistaa suvaitsevaisuutta ja auttaa löytämään yhteisiä rajapintoja ja toimintatapoja, joilla moniarvoisen ja kaikki mukana pitävän yhteiskunnan kehitystä voidaan edistää. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun esimerkiksi erilaisessa taloudellisessa tilanteessa elävien ihmisryhmien eriytyminen on yksi tärkeimmistä tulevan kehityksen uhkista.

Järjestöt tuovat yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan myös heidät, joiden ääni ei muuten kanna tai jotka ovat jäämässä tai jo jääneet syrjään. Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan edellytykset on turvattava.

Hallitusohjelmaan:

 • Yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan verovapaus säilytetään ja kansalaisjärjestöjen hallinnollista taakkaa kevennetään. Pienten yhdistysten toimintaedellytyksiä parannetaan.

Lue taustatietoa fakta-arkista

 

7. Kansalaistoiminnan rahoitus turvataan

Toimiva rahoitus luo kansalaisjärjestöille taloudelliset mahdollisuudet toimia yhteiseksi hyväksi. Suomessa järjestötoimintaa arvostetaan. Avustusjärjestelmää tulee kehittää, nykyinen rahapelimonopolijärjestelmä on säilytettävä ja RAY-avustukset tulee ohjata täysimääräisinä sosiaali- ja terveysjärjestöille.

Hallitusohjelmaan:

 • Rahapelien yksinoikeusjärjestelmä säilytetään. Rahapelituotot käytetään kokonaisuudessaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Arpajaisveroa ei koroteta.
 • Hallitus varmistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten säilymisen.

Lue taustatietoa fakta-arkista

 

Yhteystiedot

erityisasiantuntija Vesa Salmi
vesa.salmi@soste.fi, 040 820 3302


Huomaa tiiviit fakta-arkit tavoitteista!

Kampanja-aineisto ehdokkaiden käyttöön

(klikkaa kuvasta suuremmaksi)Jaa kuva Facebookissa


Jaa kuva Facebookissa


Jaa kuva Facebookissa