fi | sv | eng

Terveysajattelu päätöksiä vauhdittamassa

25.02.2013, 10:03

Pirjo Koskinen-Ollonqvist

Järjestöjen sivukonferenssissa korostetaan yhteisöllisyyttä

Ensi kesäkuussa järjestettävän WHO:n kahdeksannen maailmanlaajuisen konferenssin taustatyötä on tehty jo pitkään. Konferenssin teema ”Terveys kaikissa politiikoissa” (HiAP) on jalostunut aiempien konferenssien työn tuloksena. Yhteinen ymmärrys näyttää olevan siitä, että HiAP - ajattelutapa korostaa poliittisten ratkaisujen ja päätösten tekemistä, lainsäädäntöä ja hallinnollisia toimia, joiden avulla parannetaan ihmisten hyvinvointia ja terveyden ja tasa-arvoa. WHO maailmankonferenssin isäntämaana toimii tällä kertaa Suomi.

WHO:n 800 kutsutulle suunnatun konferenssin aikana toteutetaan järjestöjen yhteinen puolenpäivän mittainen sivukonferenssi 10.6.2013. Sivukonferenssi on kaikille avoin ja sen teemana on ”Kansalaisvaikuttaminen ja osallisuus”. Teema rakentuu ajatukseen siitä, että yhtenä keskeisenä terveystekijänä ovat demokratian rakenteet. Niistä huolehtiminen näkyy muun muassa kansalaisvaikuttamisena ja ihmisten osallisuudessa sekä terveystavoitteisissa kansalaisaloitteissa.

Yhteisön toimintakyvyn vahvistamiseksi ja ihmisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi tarvitaan luotettavaa ja johdonmukaista mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, jolla muutos voidaan saada aikaiseksi. Jotta terveyden edistämisellä on vaikutusta, ihmisten on oltava toiminnan ja päätöksenteon ytimessä. Koulutus ja tiedon saatavuus ovat olennaisia tehokkaan osallistumisen ja ihmisten ja yhteisöjen voimaantumisessa.

WHOn konferenssilta odotetaan perinteisesti mullistuksia

WHO:n terveyden edistämisen kansainvälisissä konferensseissa olemme oppineet odottamaan uudenlaisia ja mullistavia terveyden edistämisen toimintaotteita ja perinteisiä työkäytäntöjä horjuttavia esilletuloja. Rohkeat valinnat ovat olleet myös innoituksen lähteinä. Terveyden edistäminen sai vahvan sisällön vuonna 1986 Ottawan asiakirjassa, joka hyväksyttiin ensimmäisessä terveyden edistämisen konferenssissa.

Strategian kohteina olivat terveellinen yhteiskuntapolitiikka, terveellinen ympäristö, yhteisöjen toiminta, terveyspalvelujen uudistaminen ja ihmisten henkilökohtaisten taitojen kehittäminen. Perusta vahvistui muissa vastaavissa konferensseissa Adelaidessa, Sundsvallissa, Jakartassa, Mexico Cityssä ja Bangkokissa.

Konferensseissa on luotu pohja hyvinvointitaloudelle

Jakartan konferenssi pidettiin vuonna 1997 ja mukana oli ensimmäistä kertaa yrityssektori. Konferenssissa nostettiin voimakkaasti esille terveys inhimillisenä perusarvona. Terveyden perusedellytysten, joita ovat rauha, turvallisuus, tasapainoinen ekosysteemi, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tulee olla kunnossa. Terveys on välttämätön sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle.

Päätöksentekijöiden on sitouduttava sosiaaliseen vastuuseen ja taloudellisten voimavarojen suuntaamiseen muun muassa työllisyyteen, koulutukseen, asumiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yhteiskunnassa investoinnit näkyvät ihmisten hyvinvointina ja ihmisten hyvinvointi puolestaan vahvistaa taloutta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen on arvokas sijoitus, jota on tuttavallisemmin kutsuttu hyvinvointitaloudeksi.

Bangkokin konferenssi järjestettiin vuonna 2005. Konferenssissa hyväksyttiin julkilausuma, jonka tarkoituksena oli tukea hallituksia ja paikallisia toimijoita sitoutumaan, verkottumaan ja toimimaan terveyden hyväksi. Terveyteen sijoittaminen tuottaa myönteisiä tuloksia kaikille sektoreille.

Mielestäni Bangkokin julistuksen teema terveyden taustatekijöihin vaikuttamisesta avarsi ja laajensi terveyden edistämisen ymmärrystä, sisältöä ja toimintaa. Terveys- ja sosiaalipolitiikalla saatiin näin yhteinen tavoite ja toiminnan muodot ja kyettiin näkemään terveyden ja talouden keskinäisiä yhteyksiä.

Miten terveysajattelu näkyy päätöksenteon arjessa?

Helsingissä pidettävän WHO:n konferenssin Terveys kaikissa politiikoissa – teema tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden taustatekijöiden kirkastamista. Koska terveyden taustatekijöitä on kaikkialla yhteiskunnassa, terveys on kaikkien hallinnonalojen ja -tasojen, yritysten ja järjestöjen vastuulla. Terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen edellyttää sitoutumista yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin ja muiden tahojen kanssa.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikka on politiikka muiden joukossa ja siksi terveys tulisi nähdä sen yhtenä tehtävänä. Jotta ihmiset olisivat terveyden suhteen nykyistä tasa-arvoisempia, tulee toimia kansalaisyhteiskuntapolitiikan keinoin. Arjen työssä voimme kirkastaa keinoja ihmisten voimaantumisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa poliittista, lainsäädännöllistä, kasvatuksellista sekä sosiaalista ja taloudellista ympäristöä, johon HiAP tarjoaa mahdollisuuden.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: