fi | sv | eng

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisättävä

22.03.2014, 11:34

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, Eduskunnan terveyden edistämisen ryhmän puheenjohtaja

Suomalaisten terveydentila on kokonaisuudessaan parantunut 2000-luvulla, mutta terveyserot eri sosioekonomisten ryhmien välillä eivät ole kuitenkaan pienentyneet, vaan ne ovat osin jopa suurentuneet. Heikentyneen hyvinvoinnin taustalla on monia tekijöitä kuten pitkittynyt työttömyys, päihteiden ongelmakäyttö, mielenterveysongelmat ja eri syistä johtuva köyhyys.

Lukuisat terveystaloustieteelliset tutkimukset osoittavat, että ennaltaehkäisyllä, varhaisella puuttumisella, asianmukaisella hoidolla ja kuntoutuksella saadaan yhteiskunnalle säästöjä aikaan. Yhteiskunnan kustannuksia voidaan tutkimusten mukaan vähentää muun muassa ehkäisemällä terveysongelmien syntyä vaikuttamalla syihin, jotka liittyvät kansalaisten elinympäristöön ja elintapoihin sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisellä.

"Terveys kaikissa politiikoissa" on EU:n terveysstrategian 2008 – 2013 pääperiaatteita, jossa kaikki hallintoalat ottavat huomioon väestöön ja eri väestöryhmiin kohdistuvat terveysvaikutukset päätöksiä tehtäessä ja toimeenpantaessa. Terveys muodostuu yhteiskunnan eri sektoreiden yhteisvaikutuksesta. Ihmisen terveyttä määrittäviä tahoja ovat esimerkiksi ympäristö, koulut, työpaikat, asuminen, liikenne, työllisyys sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut. Terveys on arvo sinänsä, mutta lisäksi se on taloudellisen hyvinvoinnin perusedellytys. Talouskasvua voidaan edistää tehokkailla terveyspanostuksilla.

Kaikilla poliittisilla päätöksillä on vaikutusta terveyteen, jonka vuoksi päätösten pitää perustua luotettaviin selvityksiin ja tutkimustietoon. Lakien vaikutusten arviointi on välttämätön pohja päätöksenteolle. Hallituksen esityksissä arvioidaan lain taloudellisia ja ympäristövaikutuksia, vaikutuksia viranomaisten toimintaan sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi jää kuitenkin usein tekemättä huolimatta niiden merkityksestä köyhyyden ja eriarvoisuuden sekä valtion kestävyysvajeen vähentämiseen. Tällä hetkellä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia ei löydy edes sosiaali- ja terveysministeriön kaikista lakiesityksistä. Ministeriöt eivät myöskään käytä vaikutusten ennakkoarvioinnissaan riittävästi ulkopuolista asiantuntemusta eivätkä hyödynnä olemassa olevaa tutkimustietoa tai selvityksiä. Vaikuttavuuden arviointia tulisi tehdä lisäksi nykyistä enemmän myös jälkikäteen, jotta saataisiin selvitettyä, mikä merkitys tehdyillä päätöksillä on ollut inhimillisesti ja taloudellisesti.

Eduskunnan terveyden edistämisen ryhmä jätti maaliskuun alussa terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnista kirjallisen kysymyksen, johon saadaan vastaus ao. ministeriltä maaliskuun loppuun mennessä. Eduskunnan terveyden edistämisen ryhmään kuuluu jäseniä kaikista eduskuntapuolueista ja sen tavoitteena on tuoda esillä terveyden edistämiseen liittyviä kysymyksiä eduskunnassa ja vaikuttaa osaltaan niitä koskeviin päätöksiin.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

terveys kaikissa politiikoissa

Nimi:

Tärkeä aihe. Hyvinvointi ja terveysvaikutukset tulisi olla ennakoituja kaikessa päätöksenteossa. Ei riitä että niitä ennakoidaan vain terveysperustaissa kysymyksissä. Terveyden edistämisen näkökulmasta hyvinvointivajeita ei pitäisi päästää syntymään. Terveys koostuu myös sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista fyysisen ja psyykkisen lisäksi. Näinollen esim leipäjonojen olemassaolo kertoo terveysnäkökulmastakin huonoista poliittisista valinnoista. Hienoa Merja että olet aktiivinen tässäkin asiassa.

17.03.2014, 17:39

Terveydenhuoltolaki 11 §

Nimi:

Kati Åhman-Kuosmanen Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea
päätöksentekoa...
"Terveydenhuoltolaki (§11) velvoittaa kuntia ja sairaanhoitopiirin
kuntayhtymiä päätöksenteossa ja ratkaisujen valmistelussa
arvioimaan ja ottamaan huomioon tehtävien päätösten ja
ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin" Juuri tätä asiaa pohdittiin Tehyn kuntapäättäjien seminaarissa viikonloppuna, koska kaikenlaisilla vaihtoehdoilla on erilaisia vaikutuksia esim. eri kaupunginosissa asuviin, lapsiperheisiin, eri ikäryhmiin, sairastavuuteen... Tästä johtuen kansalaisia ja eri sidosryhmiä olisi hyvä ottaa mukaan päätöstentekoon. Tätä Terveydenhuoltolakia kävimme muutenkin aika intensiivisesti läpi.

18.03.2014, 15:31