fi | sv | eng

Terveydenhuollon sosiaalityöllä hyvinvointierojen kaventamiseen

17.03.2015, 09:33

Katariina Kohonen ja Johanna Hedman, terveydenhuollon sosiaalityöntekijöitä

Nuoret luukulla -raportin tuloksista on uutisoitu laajalti, muun muassa Helsingin Sanomissa. Syrjäytyminen maksaa ja psykiatriset sairaudet kasautuvat syrjäytyneille. Palvelujen käyttäjät toivovat, että yksi työntekijä on vastuussa palvelujen kokonaisuudesta, ja että työllistymistä tukevat palvelut ovat kuntouttavia.

Psykiatrian erikoissairaanhoidossa työskenteleville sosiaalityöntekijöille raportin tulos ei ole yllätys.

Kun psykiatrian poliklinikalle tai sairaalaan tulee uusi potilas, hänen tilannettaan tutkitaan ja arvioidaan. Jos sosiaalityöntekijä on pyydetty mukaan hoitoryhmään, hänen tehtävänään on arvioida, miltä osin potilaan ongelmat ovat sosiaalisia. Alle 18-vuotiaiden kohdalla tarve sosiaalityöntekijän tuelle havaitaan yleensä liian myöhään. Huoli nuoren tilanteesta on saattanut olla jo pitkään koululla, harrastusten piirissä tai vanhemmillakin. Sosiaalityöntekijän kanssa asioiminen nuorena saatetaan nähdä leimaavana ja pelätä sen seurauksia, vaikka tosiasiassa oikea-aikainen ja huolella tehdyn sosiaalisen tilanteen kartoituksen tekeminen antaisi tukea juuri ennaltaehkäisevästi.

"...hän miettii, että ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemiseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa."

Myös täysi-ikäisten osalta huomaamme valitettavan usein, että potilas olisi tarvinnut ajan sosiaalityöntekijälle jo kauan aikaisemmin. Hän on saattanut olla hoidossa terveyskeskuksessa, opiskelijaterveydenhuollossa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Useimmissa näistä ei työskentele sosiaalityöntekijöitä. Kun sosiaalityöntekijä vihdoin pääsee tutkimaan potilaan sosiaalisen tilanteen ja suunnittelemaan ammatillisen kuntoutuksen polkua, hän miettii, että ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemiseen tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa.

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä tukea sujuvia palvelu- ja hoitoketjuja. Kirjoituksessaan Terveyserojen kaventaminen käytännössä – alueellinen yhteistyö avuksi Rotko ym. esittävät mielenkiintoisen näkökulman sujuvien palvelu- ja hoitoketjujen toteuttamiseen. Keskeistä terveyserojen kaventamisessa on ymmärtää terveys- ja hyvinvointierot osana samaa kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallintojen on tehtävä yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi.

Viime aikoina Sote-keskustelussa on painottunut alueelliset erot, kustannuslaskelmat, lääkäripalvelujen saatavuus ja alueellinen itsemääräämisoikeus. Mielestämme huomiota tulisi kiinnittää myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöhön käytännön tasolla.

Omassa työssämme on keskeistä, että toimimme osana moniammatillista tiimiä, samassa tiimissä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Olemme helposti lähestyttäviä, tuttuja ja meillä on osaamista toimia sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla. Ennen kaikkea meillä on erityisosaamista psykiatrisissa sairauksissa ja tätä osaamista hyödynnämme sosiaalityöntekijöinä. Osaaminen on muodostunut erityisesti käytännön työssä, työskentelemällä samassa tiimissä ja yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tärkeää on ollut myös työnantajan järjestämät, psykiatrisiin sairauksiin ja potilaiden hoitoon liittyvät koulutukset.

Nyt vaalien alla haastamme eduskuntavaaliehdokkaat ja tulevat päättäjät miettimään, kuinka Sote:ssa varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon hallintojen yhteistoiminta ja näkemys terveydestä kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Haluamme myös muistuttaa, että käytännön työn puitteilla on suuri merkitys yhteistoiminnan toteutumiselle sekä onnistumiselle asiakas- ja potilastyössä.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: