fi | sv | eng

SoTe palvelut aliarvioitu kunnan kultasuoni

12.06.2015, 10:46

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kannattaa investoida. Näkökulma on vaihtoehto nykyiselle talous- ja rakennelähtöiselle tarkastelulle, jossa nähdään vain palvelun tuotannon ja ylläpidon kulut, palkkamenot ja hoidon kustannukset. Palvelut maksavat itsensä takaisin ja jopa yllättävästi kustannuksiksi luokitellut investoinnit saattavat osoittautua taloudellisesti kannattaviksi. Palveluilla on merkitystä yhteisön elinvoimaisuudelle. Palveluilla on suoria ja epäsuoria hyvinvointihyötyjä, jotka tulisi pystyä osoittamaan nykyistä paremmin päätöksenteon pohjaksi. Tässä joitain esimerkkejä niistä.

Palvelu tuottaa lisäarvoa ihmisen elämässä hyvinvoinnin, ja yhteisön ja alueen elinvoimaisuuden (myös yrittäjyyden) vahvistajana. hyvin toimivat palvelut lisäävät alueen elinvoimaisuutta ja luovat perustaa yrittämiselle. Alueellinen kysyntä vahvistaa yrityksen tulosta ja siten myös vaikuttavat työllisyyteen. Ykstyisten investointien kasvattamiseksi tämä on tärkeä näkökulma.

Alasen (2014) mukaan julkinen sektori on merkittävä työllistäjä ja suhdannevaihteluita tasaava tekijä. Julkinen sektori työllistää kolmanneksesta - viidennekseen työikäisestä väestöstä alueesta riippuen. Viime vuosina osuus on ollut laskusuunnassa. Julkisen puolen työläisistä 3/4 osaa työskentelee kuntasektorilla. Paikallishallinnon työntekijöiden palkansaajakorvausten (palkat + sosiaaliturvamaksut) käyttö kunnan alueella ja palkasta maksettava verotulo on ollut kuntasektorilla suhdannevaihteluita tasaava tekijä. Erityisesti Pohjois- ja Itä- Suomessa kuntasektorin merkitys on suuri aluetaloudelle.

"Kuntasektorin työntekijöillä on perinteisesti ollut iso rooli alueiden ostovoiman turvaamisessa. Palkkatuloista palautuu veroina noin 30 % valtiolle ja kunnalle."

Palkkakustannukset palautuvat merkittävissä määrin talouteen. Kuntasektorin työntekijöillä on perinteisesti ollut iso rooli alueiden ostovoiman turvaamisessa. Palkkatuloista palautuu veroina n. 30 % valtiolle ja kunnalle. Pieni- ja keskituloisilla ihmisillä noin 50–70 prosenttia palkkatuloista käytetään kulutukseen. Kulutukseen kohdistuu arvolisävero, josta saatava hyöty palautuu valtiolle. Jos alueelta loppuu esimerkiksi terveyskeskuksen toiminta, sillä on välittömiä vaikutuksia työllisyyteen ja sitä kautta kustannusten kasvuun. Välilliset vaikutukset heijastuvat laajasti asumisesta yrittäjyyteen, terveyttä unohtamatta.

Työikäisen väestön merkitys alueen ikärakenteen monipuolisuudelle on tärkeä. Merkitys korostuu alueilla, joissa ikääntyneiden osuus on kasvussa (ikääntyneiden yksinäisyys lisää palvelutarvetta, toisaalta isovanhempien apu perheille n. 500 milj. euroa/v.). Ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota, jo kuntataloudenkin kannalta. Myös ikääntyneiden palveluihin investoimisen kannattavuudesta on Vaasassa kokemuksia. Julkisten investointien osuus on kymmenesosa kaikista investoinneista. Kansantalouden arvolisäyksestä vajaa viidennes on syntynyt julkisella sektorilla. Erityisesti tilanteissa, jolloin yksityinen sektori pidättäytyy investoinneista julkisten investointien merkitys korostuu entisestään.

Ihmisille tärkeintä on, että palvelu tuottaa suoria terveys ja hyvinvointihyötyjä. Terveys on yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Perusterveydenhuolto on yksi merkittävä tekijä sille, että suomalaisten terveemmät elinvuodet ovat lisääntyneet Terveyttä kaikille vuoteen - ohjelmien tavoitteiden suuntaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuki ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi on itsessään riittävän arvokas lopputulos palvelun kustannusten vastineeksi.

Kestävyysvajetta voidaan vähentää vain viisailla, kokonaisarvioon perustuvilla päätöksillä, joiden vaikutuksia ennakoidaan yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Päättäkää viisaasti!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Tulevaissukuvia kunnille kuntaliitolta

Nimi: päivi r-w

http://youtu.be/TL1i_GnJTpo
Miten eri vaihtoehdoissa palvelut toteutuisivat?

13.06.2015, 12:01