fi | sv | eng

Järjestöt vierellä kulkijana – avoin, osallistava, helposti lähestyttävä, luotettava

15.01.2015, 09:26

Tatiana Golub, Nina Korkeala ja Anneli Vatula, Nuotta ry

Kainuu on monikulttuurinen ja kansainvälinen maakunta. Kaikissa Kainuun kunnissa asuu maahanmuuttajia, väestöstä noin 2 % on ulkomaalaistaustaisia. Tämän lisäksi alueella on iso joukko jo Suomen kansalaisuuden saaneita asukkaita, kansainvälisiä opiskelijoita sekä työperäisiä maahanmuuttajia.

Alueelle muutetaan monista syistä, useimmiten kuitenkin perhesyistä ja työperäisesti EU-alueelta ja myös alueen ulkopuolelta. Monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen luovat uudenlaisia haasteita järjestötoimintaan. Erilaisuuden hyväksyminen, kulttuurienvälisen toiminnan mahdollisuudet sekä sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat näkyviä elementtejä tulevaisuuden toimintoja suunniteltaessa.

Kainuun Nuotta ry on tiiviisti mukana alueelle muuttavien kotoutumisen edistämistyössä ja edistää alueen väestön kohtaamisia, kulttuurista vuoropuhelua ja pitää yllä keskustelua maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja erilaisuuden hyväksymisestä. Toimintaa toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä eri yhdistysten, yhteisöjen, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhteiskuntaan kiinnittyminen on kahdensuuntainen prosessi, joka hyvin onnistuakseen edellyttää avoimuutta, kiinnostusta oppia uutta ja erilaisuuden hyväksymistä sekä muuttajalta että kantaväestöltä. Haasteina uusien asukkaiden asettautumisen tukemisessa ovat yleiset asenteet, maakunnan maantieteelliset etäisyydet, palvelujen saatavuus, toimenpiteiden kohdentamisen vaikeus, resurssikysymykset ja hajallaan olevan, etniseltä taustaltaan monimuotoisen kohderyhmän tavoittaminen.

Järjestöjen kehittämistyö mahdollistuu erilaisten avustusrahoitusten turvin. Tämä tuo tarvittavaa lisäresurssia, monimuotoisuutta ja yhteistyötä alueen toimijakenttään. Järjestöt pystyvät myös joustavasti vastaamaan alueen muuttuviin tarpeisiin. Kolmannen sektorin työ tukee ja täydentää julkisen sektorin palveluja ja levittää positiivista vastetta ympäristöönsä. Käytäntö on osoittanut, että järjestöjen toiminta matalankynnyksen toimintana tavoittaa ihmiset heidän arkiympäristössään, johon julkisen sektorin palvelut ei aina yllä. Luottamus ja henkilökohtainen kontakti ovat edellytyksenä pitkäjänteiselle työlle. Kohtaamispaikat tarjoavat luontevan toimintaympäristön niin alueen asukkaille kuin järjestöille ja yhteisöillekin. Maahanmuuttajan kielitaidon puute on merkittävä ulkopuolisuutta aiheuttava tekijä. Henkilökohtainen ohjaus- ja neuvonta vähentävät niukan kielitaidon mukanaan tuomia esteitä. Usein erilaisesta kulttuuriympäristöstä tulevalle henkilölle uusi yhteiskunta asettaa suuria haasteita.

Maahanmuuttajien on vaikea ymmärtää suomalaista järjestötoimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Usein henkilöiltä puuttuu kokonaan tieto järjestötoiminnasta tai omat negatiiviset kokemukset kansalaistoiminnasta kotimaassa vaikuttavat kielteisesti. Toimintaan motivoituminen ja oman hyödyn tunnistaminen toimintaan osallistumisessa on vaikeaa. Usein ajatellaan, että vapaa-ajantoimintoihin on mahdollisuus osallistua vasta sitten kun kaikki muut elämän osa-alueet ovat kunnossa; kielitaito on kehittynyt, työllistyminen onnistunut ja talous kunnossa. Haasteina osallistumiselle ovat myös kaupunkitietämyksen puute, ihmisten tavoittamisen vaikeus ja kohtaamiseen liittyvä epätietoisuus. Vuorovaikutuksessa on tärkeää tarkistaa, että käytetyt käsitteet ovat tuttuja ja sisällöt ymmärretään oikein.

"Maahanmuuttajien on vaikea ymmärtää suomalaista järjestötoimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia."

Monikulttuurinen työ palkitsee tekijänsä. Erilaiset kohtaamiset mahdollistavat uuden oppimisen ja rikastavat elämää monin eri tavoin. Eri toimijoiden ja yhdistysten yhteistyö mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen, monipuolisen toiminnan, osaamisen jakamisen ja hyvät tulokset. Edelleen tarvitaan lisää tietoa järjestötoiminnasta, konkreettisia ihmisiä yhdistäviä toiminnallisia juttuja, selkokielistä tiedottamista ja rohkeita esiintuloja. Sekä maahanmuuttajat että järjestötoimijat tarvitsevat tuekseen ja kannustajakseen vierellä kulkijan, joka on aktiivinen, kiinnostunut, kannustava ja avoin yhteistyölle. On muistettava, että uusien asioiden ja toimintatapojen omaksuminen vaatii paljon aikaa ja useita toistoja. Onnistumisen kokemukset arjessa kannustavat toimimaan.


Kirjoittajat ovat Kainuun Nuotta ry:n monikulttuurista työtä tekeviä työntekijöitä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.