fi | sv | eng

SOSTE huolissaan lapsiperheiden eriarvoisuuden lisääntymisestä

23.02.2016, 14:00

SOSTE kantaa huolta lasten ja perheiden eriarvoisuuden lisääntymisestä. Hallituksen esityksen mukaan suurimmalla osalla lapsiperheistä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut nousisivat.

SOSTEn mielestä perheiden kiristyvällä taloudellisella tilanteella olisi useita negatiivisia vaikutuksia lasten tasapainoiseen kasvuun ja perheiden hyvinvointiin. Hallituksen säästötoimissa on jo tähän mennessä tehty useita leikkauksia ja toimia, jotka kohdistuvat erityisen raskaasti lapsiperheisiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotukset voivat muodostua kohtuuttoman suuriksi keskituloisille perheille, joiden sijoittuvat korkeimman maksuluokan alarajalle. Maksujen korotus voi luoda uuden kannustinloukun keskituloisten työssäkäyntiin.

Korotus heikentäisi perheiden taloudellista tilannetta ja ostovoimaa varsinkin monilapsisissa perheissä.

Esitys lisäisi myös alueellista eriarvoisuutta. Maksuja korottaisivat heikossa taloustilanteessa olevat kunnat. Samaan aikaan paremmassa taloustilanteessa olevat kunnat voisivat jättää asiakasmaksujen korotukset tekemättä.

SOSTE muistuttaa, että kotihoidontuki vaikuttaa merkittävästi perheen valintoihin. Hallituksen esitys voi johtaa kunnissa varhaiskasvatusmaksujen korotuksiin ja kotihoidontuen kuntalisän leikkauksiin. Tämä vaikeuttaa tilannetta perheissä, jotka haluavat hoitaa lapset kotona.

SOSTE toteaa, että lapsi- ja perhevaikutusten arviointia ei ole tehty lapsen ja perheen näkökulmasta, ainoastaan taloudellisista lähtökohdista. Arviointi tulisi ehdottomasti sisällyttää hallituksen esitykseen. Lisäksi on arvioitava muiden lapsiperheisiin kohdistuvien leikkausten ja toimenpiteiden yhteisvaikutukset sekä ennakoitava lyhyt- että pitkäaikaiset vaikutukset ja kustannukset.

SOSTE on huolissaan esityksen puutteellisesta investointinäkökulmasta. Maksujen korotus väistämättä johtaisi siihen, että osa lapsista jää varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Varhaiskasvatus on tärkeässä roolissa myöhemmälle opiskelulle sekä osallisuuden ja aktiivisen yhteiskunnallisen toimijuuden kehittymisessä.

SOSTE on ottanut kantaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin opetus- ja kulttuuriministeriölle lähettämässään lausunnossa.

SOSTEn lausunto 24.2.2016

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta