fi | sv | eng

Rahapelifuusion lainsäädännön valmistelu alkaa

16.10.2015, 10:25

Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen, jolla rahapelifuusio käytännössä toteutetaan. Tavoitteena on kolmen nykyisen rahapeliyhteisön yhdistäminen yhdeksi yhtiöksi. Fuusion toteuttamiseksi tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön ja käytännössä arpajaislakia muutetaan ja säädetään uusi tuotonjakolaki.

Suomalaisten rahapelien tuottot ohjataan edelleen yleishyödylliseen toimintaan. Uuden yhtiön tuotonjako-osuuksista ja valmistelun periaatteista on jo sovittu yhteisymmärryspöytäkirjassa. Uuden yhtiön rahapelituotoista 53 prosenttia osoitetaan Veikkauksen nykyisille edunsaajille, 43 prosenttia Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajille ja 4 prosenttia Fintoton edunsaajille. Tuotonjaosta säädetään uudella lailla.

Arpajaislaki säätelee rahapelitoimintaa ja myös siihen tarvitaan muutoksia uudistuksen myötä. Säädöksillä muun muassa ehkäistään rikoksia ja vähennetään pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lainsäädäntöä valmistellaan Sisäministeriön johdolla. Valmisteluun osallistuvat laajasti muut ministeriöt, kuten opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä nykyisten yhtiöiden edustajat. SOSTEn jäsenenä ryhmässä on pääsihteeri Vertti Kiukas. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2016 ja tavoitteena on, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Syksyn 2015 aikana muodostetaan integrointiyhtiö fuusion käytännön toteutusta ja valmistelua varten.

Yhdistämisen tavoitteena on nykyisen kolmen rahapeliyhteisön Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton rahapelitoimintojen yhdistäminen uuteen valtion kokonaan omistamaan rahapeliyhtiöön. Fuusiolla vahvistetaan suomalaista rahapelimonopolia. Järjestelmä on ainutlaatuinen ja SOSTEn näkemyksen mukaan uudistuksella turvataan tulevaisuudessakin järjestöjen elintärkeä rahoitus.

Laura Kouri

Lue lisää