fi | sv | eng

Puolueohjelmat ja terveyserojen kaventaminen

03.02.2015, 08:10

VAALIT 2015

Heikki Parviainen, erityisasiantuntija

SOSTE tavoitteena on saada tulevaan hallitusohjelmaan tavoitteiksi sosiaalisen eriarvoisuuden lieventäminen ja terveyserojen kaventaminen. Keinoiksi esitetään tuloerojen kaventamista sosiaali- ja veropolitiikan keinoin sekä alueellisten erojen kaventamista alue- ja asuntopolitiikan avulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kysyi vuoden 2015 eduskuntavaalien lähestyessä eduskuntapuolueiden näkemyksiä keinoista, joilla sosioekonomisiin terveyseroihin vaikutetaan. Kyselyyn vastasivat puolueiden puoluesihteerit.

"...erojen kaventaminen on ollut tavoitteena kaikissa terveyspoliittisissa ohjelmissa 1980-luvulta lähtien."
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on ollut tavoitteena kaikissa terveyspoliittisissa ohjelmissa 1980-luvulta lähtien. Tähän saakka erot ovat kuitenkin pääsääntöisesti kasvaneet. Yleisellä tasolla tavoite väestöryhmien terveyserojen kaventamisesta löytyy kaikkien puolueiden vastauksista, joten SOSTEn toive tavoitteen kirjaamisesta yleisesti hallitusohjelmaan toteutunee. Sen sijaan keinot, joilla tavoitetta kohti pyritään, poikkeavat jonkin verran puolueiden välillä.

Kaikki vastanneet puolueet lähestyivät eriarvoisuuden vähentämistä palveluiden kautta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden parantaminen, niiden rahoituksen turvaaminen sekä palveluiden painopisteen siirtäminen ongelmia ehkäisevään suuntaan nousivat esiin vastauksissa.

Myös SOSTE painottaa ehkäisevää työtä. Keskusta, Kristillisdemokraatit ja SDP mainitsevat erikseen terveydenhuollon monikanavarahoituksen yhtenä tekijänä, johon tulevan eduskunnan pitäisi puuttua.

Sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen on SOSTEn näkemyksen mukaan tärkeää toteuttaa niin, että toimeentulotuen saajien määrä vähenee. Tähän suuntaan esiintyviä näkemyksiä löytyy lähinnä Vasemmistoliiton ja Vihreiden vaalitavoitteista. Ensimmäisessä mainitaan tavoitteeksi varallisuuseroja vähentävä talous- ja veropolitiikka, jälkimmäisessä mainitaan perustulo. Ruotsalaisen kansanpuolueen kanta on, että hyvinvointijärjestelmä ei perustu tulonsiirtoihin, vaan laadukkaaseen palveluun.

SOSTE painottaa työn merkitystä suomalaisen hyvinvointijärjestelmän ylläpitäjänä nostaen esiin erityisesti työurien pidentämisen, kuntoutuksen ja osatyökykyisten työvoimapotentiaalin hyödyntämisen. Puolueista erityisesti SDP:n terveyserojen kaventamiseen tähtäävät tavoitteet ovat lähes yhteneväiset SOSTEn tavoitteiden kanssa.

Kokoomuksen näkemyksessä työn merkitys korostuu SDP:n tavoin, mutta keinovalikoima työllisyyden parantamiseksi on erilainen. Vasemmistoliitto väläyttää tavoitteenaan täystyöllisyyttä. Muut puolueet eivät tässä yhteydessä ottaneet työllisyyttä esiin keskeisenä sosioekonomisiin terveyseroihin vaikuttavana keinona tulevalla eduskuntakaudella.

Puoluesihteerien lausuntojen perusteella suomalaisen yhteiskunnan suurista kysymyksistä ja tavoitteista tulevalla eduskuntakaudella vallitsee puolueiden kesken yksimielisyys. Lähinnä tulonsiirroista on periaatteellisia erimielisyyksiä eri puolueiden välillä. Tietysti vaikkapa siitä, miten laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut käytännössä toteutetaan, voi olla puolueiden välillä suuriakin eroja siirryttäessä yksityiskohtiin.


Vaaliblogisarjassa aiemmin ilmestyneetMuutos tekstissä 3.2.2015, klo 11.10: Kaikkien puolueiden puoluesihteerit vastasivat THL:n kyselyyn, myös Perussuomalaisten vastaus oli lisätty joukkoon myöhemmin, mutta tässä blogissa vastauksia ei ehditty käsittelemään.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: