fi | sv | eng

Perusturvan uudistaminen

SOSTE ja sen jäsenjärjestöt ovat huolissaan perusturvan riittävyydestä ja järjestelmän monimutkaisuudesta. Vastaako perusturva ihmisten vaihtuviin ja moninaisiin elämäntilanteisiin sekä työmarkkinoiden muutokseen?

SOSTE rakentaa yhdessä jäsentensä kanssa sosiaali- ja terveysjärjestöjen perusturvamallia. Perusturvan kehittämistarpeita pohditaan erityisesti järjestöjen edustamien ihmisryhmien näkökulmasta. SOSTEn jäsenistössä on muun muassa työttömien, mielenterveyskuntoutujien ja pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Perusturvaetuudet ovat näiden järjestöjen edustamien ihmisryhmien toimeentulolle tärkeitä.

Etuuksia pitää sovittaa joustavasti yhteen ansiotulojen kanssa. Järjestelmän on tuettava ihmisten osallisuutta ja luotava heille mahdollisuuksia käyttää kaikkia kykyjään ja olla aktiivisia ilman, että he järjestelmän jäykkyyden vuoksi joutuvat rajoittamaan työntekoaan, kouluttautumistaan tai esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan osallistumista. Tavoitteena on selkeämpi ja joustavampi järjestelmä. Siirtyminen tuelta toiselle tai töistä tuelle on tehtävä mahdollisimman katkottomaksi niin, että ihmiset eivät jää välillä ilman tukea.

 

SOSTEn raportti: Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

Perusturvaa koskevassa keskustelussa taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään liiaksi joko teknisiin yksityiskohtiin, pohtimaan etuuksien lyhyen aikavälin taloudellisia kustannuksia tai pelkästään kannustinvaikutuksiin. Perusturvaa ja sen uudistamista koskevaan keskusteluun tarvitaan filosofista jäsentämistä. SOSTEn 20.3. julkaisemassa raportissa pohditaan perusturvan roolia ja oikeutusta. Se auttaa ymmärtämään, miksi ja millä tavoin perusturva on välttämätön osa oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Lue lisää:
Teppo Eskelisen ja Joonas Pennasen raportti
Miksi perusturvaa tarvitaan? Filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksesta

SOSTEn selvitys: tuloerot kääntyneet kasvuun – työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat kärsijöinä

Pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen ja tulee jäämään jälkeen tulevina vuosina. Lisäksi perusturvaetuuksien varassa elävien ryhmien toimeentuloa on vaikeuttanut etuustulojen verotuksen kiristäminen. SOSTEn selvityksen mukaan leikkaukset ovat osuneet etenkin työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin.

Lue lisää:
Pertti Honkasen raportti
Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019

Jäsenjärjestöjen toiveet: selkeämpi järjestelmä, perusturvan tason nosto

Perusturvan tärkeimmät ratkaistavat ongelmat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan järjestelmän monimutkaisuus ja byrokraattisuus, sen hidas reagointi ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin ja ihmisten putoaminen eri etuuksien väliin sekä perusturvan alhainen taso. Ongelmana pidetään myös sitä, että ihmiset joutuvat hakemaan toimeentulotuesta täydennystä ensisijaisten etuuksien matalan tason vuoksi.

Näin ajattelevat SOSTEn jäsenjärjestöt, jotka vastasivat järjestöjen perusturvamallin kehittämisen pohjaksi tehtyyn kyselyyn syksyllä 2017. Se lähetettiin SOSTEn varsinaisille jäsenille, joita oli kyselyn aikaan 221. Vastauksia saatiin 55.


Ajankohtaisia uutisia perusturvan uudistamiseen liittyen


Järjestöjen perusturvamalli valmistuu vuoden 2018 aikana

Perusturvan kehittäminen on yksi SOSTEn vuoden 2018 kärkitavoitteista. SOSTEn hallitus päätti kesäkuussa 2017, että SOSTEn tueksi tähän työhön nimettiin jäsenjärjestöjen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Ohjausryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Viveca Hagmark, Folkhälsans förbund

Varapuheenjohtaja
Pentti Arajärvi, Lastensuojelun Keskusliitto

Jäsenet
Anu Aalto, Neuroliitto
Anna Cantell-Forsbom, Vantaan kaupunki
Mari Kettunen, Palvelualojen ammattiliitto PAM
Päivi Luna, Finanssiala ry
Jaana Manssila, Talentia
Yrjö Mattila, Suomen sosiaalioikeudellinen seura, Omaishoitajat ja läheiset liitto
Anne Mäki, Invalidiliitto
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Juha Pantzar, Takuusäätiö
Anneli Pohjola, Lapin sosiaaliturvayhdistys
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
Jussi Ahokas, SOSTE
Anna Järvinen, SOSTE
Vertti Kiukas, SOSTE
Anne Perälahti, SOSTE
Aki Siltaniemi, SOSTE


Perusturvan uudistamisen valtakunnallinen TOIMI-hanke

Järjestöt ovat mukana perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta valmistelevan valtioneuvoston TOIMI-hankkeen parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Järjestöjä ryhmässä edustavat Viveca Hagmark Folkhälsans Förbundista, Vertti Kiukas SOSTEsta ja Juha Pantzar Takuusäätiöstä.

SOSTE esitti kannanotossaan (PDF), mihin kysymyksiin TOIMI-hankkeen tulisi vastata.

Mitä perusturvassa pitäisi sinun mielestäsi muuttaa?

SOSTE ottaa vastaan jäsentensä näkemyksiä perusturvan kehittämiseksi: millainen malli tai millaiset premissit mallissa vastaavat parhaiten kunkin järjestön edustamien ihmisryhmien tarpeisiin. Viestejä voi lähettää erityisasiantuntija Anna Järviselle.

Anna Järvinen

erityisasiantuntija

anna.jarvinen@soste.fi
050 586 5677

toimeentulo, tuloerot, köyhyys