fi | sv | eng

Palkkatukirahoitusta on lisättävä ensi vuodelle

16.11.2015, 08:24

Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuus työllistää ja tukea vaikeasti työllistyviä on heikentynyt oleellisesti. Palkkatuen puute katkoo työelämäpolkuja ja kasvattaa epävarmuutta paitsi työttömillä myös heitä työllistävillä yhdistyksillä ja työpajoilla. Tämä selviää SOSTEn ja Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemästä selvityksestä.

Palkkatuen puute on vastaajien mukaan rajoittanut työllistämismahdollisuuksia. Jopa neljännes palkkatukityöpaikoista on jäänyt täyttämättä, koska palkkatukea ei ole ollut saatavilla.

”Kyselyn tulosten perusteella näyttää ilmeiseltä, että palkkatukimäärärahojen loppumisella on ollut merkittäviä vaikutuksia välityömarkkinoilla. Yhdistysten ja työpajojen mahdollisuudet tukea työttömiä matkalla avoimille työmarkkinoille ovat heikentyneet. Tämä voi vähentää pitkällä tähtäimellä työvoiman tarjontaa”, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas arvioi.

Työpaikkoja on jäänyt täyttämättä suhteellisesti eniten kunnallisissa työpajoissa, 30 prosenttia, sekä yhdistyksissä, 27 prosenttia. Muissa organisaatioissa paikkoja on jäänyt täyttämättä keskimäärin vähän alle 20 prosenttia.

Palkkatuella työllistämisen väheneminen on vaikuttanut kielteisesti myös järjestöjen, työpajojen, säätiöiden ja yritysten toimintaan. Palkkatukirahoituksen puutteella on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos monia yleishyödyllisiä toimintoja joudutaan vähentämään tai kokonaan lakkauttamaan.

”Nykyisissä olosuhteissa on välttämätöntä, että ensi vuodelle palkkatukeen kohdennetaan lisää resursseja. Lisäksi on pidettävä huolta, että niitä suunnataan riittävästi järjestöissä, kunnissa ja säätiöissä tapahtuvaan työllistämiseen”, johtaja Anne Knaapi SOSTEsta sanoo.

Työnantaja voi saada palkkatukea, jos se palkkaa työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Työllistymistä voi vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys tai sairaus. Palkkatuella työllistetään tänä vuonna työvoimapalveluiden piirissä olevia henkilöitä arviolta noin 23 000 henkilötyövuoden edestä.

Lisätietoja

Johtaja Anne Knaapi, SOSTE, 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi
Pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE, 050 308 6870, jussi.ahokas@soste.fi

SOSTE on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö. Välityömarkkinatyöryhmään kuuluvat Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Punainen Risti, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ja Vates-säätiö.

Lue lisää

Palkkatukirahojen puute vie työllistymismahdollisuuksia ja vaikeuttaa yhdistysten toimintaa