fi | sv | eng

Nykyiset avustuskäytännöt varsin hyviä, lisää joustavuutta kaivataan

13.08.2015, 09:10

SOSTE teki toukokuussa jäsenjärjestöilleen minigallupin avustuskäytännöistä. Järjestöt arvioivat niitä varsin myönteisesti. Kriittisimmin suhtaudutaan avustusten päätösaikatauluun ja joihinkin valvontakäytäntöihin.

RAY-avustukset ovat järjestöille hyvin tärkeitä: enemmistö gallupin vastaajista ei näe hyviä mahdollisuuksia hyödyntää muita rahoituskanavia. Vastaajien enemmistö pitää myös nykyisiä avustuskäytäntöjä varsin toimivina.

Yhteistyö RAY:n avustusvalmistelun kanssa sujuu hyvin. Tosin jotkut moittivat avustushakemuksia vaikeaselkoisiksi.

Avustusten päätösaikatauluja sen sijaan puolet vastaajista pitää hankalina: avustuspäätös tulee juuri ennen joulua eikä esimerkiksi työntekijäjärjestelyjä ehditä tehdä heti vuodenvaihteessa. Ennakkotietoa toivotaan jo syksyllä. Myös avustusten jatkuvaa hakua ehdotetaan.

Kevyempää raportointia

Vastaajat pitävät itsestään selvänä, että julkisten avustusten käyttöä seurataan ja valvotaan ja että siitä on raportoiva. Osa vastaajista kuitenkin toivoo seurannan ja raportoinnin keventämistä ja yksinkertaistamista.

Valtaosa arvioi, että RAY-avustusten saajilta vaadittava tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys, TVS, auttaa kehittämään järjestön toimintaa ja osoittamaan, että sote-järjestöjen työ on tuloksellista ja vaikuttavaa.

Toisaalta selvitys myös kuormittaa järjestöjä ja yli puolet vastaajista pitää sen viemää aikaa kohtuuttomana suhteessa saatavaan hyötyyn.

Järjestöt toivovat, että seurannassa näkyisi järjestöjen erilaisuus ja erityisyys: kaikille yhteisellä lomakepohjalla on vaikea tavoittaa järjestötyön kirjoa ja analysoida analysoida erilaisten järjestöjen toimintaa. Joidenkin vastaajien mielestä seuranta koskee liikaa vain taloudellista vaikuttavuutta.

Joihinkin avustusten valvontakäytäntöihin suhtaudutaan kriittisesti. Tällainen käytäntö on esimerkiksi tavanomaisen tilintarkastuksen lisäksi tehtävä ns. AUP-raportointi, jonka teettäminen on järjestöille kallista.

Joustoa ja vähemmän paperitöitä

Puolet vastaajista toivoo, että vastaisuudessa käytössä olisi vain yleisavustus eikä erillisiä kohdennettuja avustuksia. Tämä vähentäisi byrokratiaa sekä selkeyttäisi ja joustavoittaisi avustustoimintaa. Lähes kolmannes pitäisi kiinni kohdennetuista avustuksista.

Ylipäänsä vastaajat odottavat tulevaisuuden avustusjärjestelmältä suurempaa joustavuutta – ”vähemmän paperitöitä” ja ”mahdollisuutta reagoida akuutteihin asioihin.” Toisaalta avustusjärjestelmän pitäisi mahdollistaa järjestöjen pitkäjänteinen työ.

Avoimuus luo tasapuolista kohtelua

Vastaisuudessakin on tärkeää, että rahoittaja tuntee järjestökentän moninaisuuden ja erilaisten järjestöjen työtä sekä kuuntelee järjestöjä.
Järjestöjen tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi vastaajat korostavat avustuskriteerien ja -prosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Gallupiin vastasi 86 jäsenjärjestöä, 43 prosenttia, SOSTEn 199 jäsenestä. Vastaajat edustavat eri toimialojen järjestöjä ja erikokoisia järjestöjä.

Kysely antaa osviittaa uuden rahapeliyhtiön avustusjärjestelmän kehittämiseen. SOSTEn hallitus on käsitellyt minigallupin tuloksia kesäkuun kokouksessaan. Niiden käsittely jäsenten kanssa jatkuu Järjestöjohdon syysfoorumissa 25.8.

Lisätietoa minigallupista antaa pääsihteeri Vertti Kiukas p. 040 592 4287.

Erja Saarinen