fi | sv | eng

Lausunto arpajaislaista

31.03.2016, 13:09

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa rahapelejä toimeenpanee Suomessa yksioikeudella uusi perustettava rahapeliyhtiö. SOSTE pitää perusratkaisua hyvänä. On erittäin tärkeää, että rahapelaamista koskevalla yksinoikeusjärjestelmällä tehokkaasti ehkäistään rahapelaamiseen liittyviä haittoja sekä ylläpidetään ja vahvistetaan yksinoikeuteen perustuvaa rahapelijärjestelmää. Esitysluonnoksessa kuvattu malli ottaa huomioon pelimaailman kehityksen, antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet pitää pelieurot Suomessa ja toisaalta tehostaan rahapelien aiheuttamien haittojen torjuntaa. SOSTE pitää myös sisäministeriön valmistelua asiassa hyvänä.

Lakihanketta edelsi sisäministeriön selvityshanke. Selvityshankkeen yksimielinen mietintö on SOSTEn näkökulmasta sopimus, jonka nojalla sen luottamuselimet ovat aikanaan ottaneet myönteisen kannan yhdistämiseen. Esitysluonnos ei kaikilta osin vastaa selvityshankkeen mietinnössä eikä yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittua. SOSTE katsoo, että lopullisen lakiesityksen ja sen ohessa annettavien asetusten on pohjauduttava vuonna 2015 yhteisesti sovittuun malliin.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustusvalmistelun kustannusten korvaamisesta

Edunsaajien asemaa mahdollisessa rahapeliyhteisöjen yhdistämisessä selvittäneen työryhmän mietinnön mukaan Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöön ja että sen kustannukset katetaan tulevan peliyhtiön varoista. Ratkaisu siirtää avustusvalmistelu STM:n yhteyteen on oikea. Koska ratkaisu merkitsee valmistelun autonomisen tilan kaventumista, on välttämätöntä perustaa viime vuonna sovitulla tavalla esittelyvaltainen toimielin, joka tekee ministeriölle esitykset. STM:n esittämät asetukset poikkeavat yhdessä sovitusta.

Kulujen korvaamisesta esitetään, että yhtiö maksaa kuluista puolet ja puolet katetaan RAY:n edunsaajien jako-osuudesta. Viime vuonna tehdyn mietinnön ratkaisu on otettu huomioon myös edunsaajien jakosuhteita määritettäessä, koska avustusosaston kulut rasittavat tulosta, jonka perusteella prosenttiosuudet on määritelty. Päätetty ratkaisu johtaa siihen, että RAY:n edunsaajat maksavat tulevan avustusvalmistelun kulut puolitoistakertaisesti ensin alempana prosenttina ja sitten varoista, jotka on tarkoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen työn avustamiseen.

SOSTE toteaa, että kustannukset tulee korvata sovitun mukaisesti yhtiön varoista. Jos sopimuksesta poiketaan, kulut tulee kattaa budjettivaroista normaalin virkatyön tapaan.

Joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että valmistelun kulut ovat läpinäkyviä ja osana budjettiprosessia niiden suuruuteen voidaan aidosti ottaa kantaa. Ministeriön yleiskulujen jyvittäminen maksettavaksi näistä varoista tulee kieltää. Toteuttamalla avustusjärjestelmien yhdenmukaistamista järjestöjen autonomian lisäämisen ja byrokratian vähentämisen lähtökohdista, voidaan valmistelun kustannuksia merkittävästi vähentää.

Raha-automaattiyhdistyksen omaisuus sekä jakamattomat voittovarat

Esitysluonnoksen sivulle 29 on kirjattu, että osaa valtion uuteen rahapeliyhtiöön sijoittamasta peruspääomasta on tarkoitus käyttää Fintoto Oy:n osakkeiden lunastamiseen uudelle rahapeliyhtiölle. Näkökulmasta riippuen kauppahinta maksetaan siis valtion talousarviosta tai yhtiön varoista, jolloin tosiasiallisesti 96 prosenttia kauppahinnasta maksavat muut edunsaajaryhmät. Kumpikaan ei vastaa menettelyä, joista SOSTEn neuvottelijoille on valmistelijoiden puolelta viestitetty.

SOSTE pitää perusteltuna sitä, että Hippos ry:lle maksetaan substanssiarvoon perustuvat korvaus osakkeista. Vastaavasti Veikkauksen perustajaosakkaat ovat saaneet osakkeistaan käyvän korvauksen, kun valtio osti osakkeet veikkausvoittovaroilla vuosina 1975 - 1980. RAYn osalta todetaan, että eduskunnalla on valta siirtää omaisuus korvauksetta uuteen yhtiöön. Jos näin meneteltäisiin, olisi se räikeä poikkeama eri edunsaajaryhmien yhdenvertaiseen kohteluun.

Voimassa olevan arpajaislain 13§:n mukaan yhdistyksen lakatessa sen varat jaetaan valtioneuvoston päätöksellä sellaisiin tarkoituksiin, joihin yhdistyksen tuottoa voidaan 17 §:n 2 momentin mukaan käyttää. Omaisuus on syntynyt, koska kaikkea tuottoa ei ole jaettu avustuksina. Säädös on kirjoitettu nimenomaan nyt käsillä olevaa tilannetta silmällä pitäen, koska yhdistyksellä ei ole omistajaa, jolle voitaisiin maksaa kauppahinta. Esitysluonnoksessa ei ole esitetty mitään perusteluja sille, miksi asia ratkaistaan nykylainsäädännön vastaisesti. 

SOSTE ei kyseenalaista ratkaisun juridisia perusteita. Rahapeliyhteisöjen perustajia ei kohdella yhdenvertaisella tavalla, vaikka näin on aiemmin linjattu tehtävän. Kahden yhtiön osalta perustajat saavat korvauksen, jota vaille RAYn edunsaajat arpajaislain nimenomaisesta kirjauksesta huolimatta jäävät.

Pelihaitoista

Arpajaislain perusteluissa kuvataan hyvin pelaamisen aiheuttavien haittojen luonne ja korostetaan oikein niiden torjumisen tärkeyttä. Haittojen vähentäminen on yksi keskeisistä juridisista oikeuttamisperusteista, minkä lisäksi haittojen tehokas ehkäiseminen lisää yksinoikeusjärjestelmälle kansalaisten ja sitä kautta poliittisen järjestelmän tukea. On keskeistä, että tuleva yhtiö ottaa vakavasti kaikessa toiminnassaan huomioon haittojen ehkäisyn näkökulman strategian laadinnasta arkityöhön asti.

Lue myös