fi | sv | eng

Varhaiskasvatuslain uudistuksessa myönteistä lapsen edun huomioiminen

07.04.2015, 14:16

Uusi lakiehdotus korostaisi aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeuksien huomioimista varhaiskasvatuksessa. Ehdotettu kaikille lapsille laadittava varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa osaltaan jokaisen lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioimista. SOSTE pitää erittäin myönteisenä, että ehdotuksessa korostuu vahvasti lapsen etu, lapsen kuuleminen ja osallisuus sekä huoltajien osallisuus. Vanhempien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on lapsen turvallisuuden tunteen ja yhteisten kasvatustavoitteiden vahvistamiseksi välttämätön.

SOSTE näkee, että laadukas varhaiskasvatus on tärkeä investointi lasten tulevaisuuteen ja sillä on tärkeä rooli syrjäytymistä ehkäisevänä ja hyvinvointieroja vähentävänä palveluna. Tärkeänä SOSTE näkee uutena kirjatun säännöksen moniammatillisesta yhteistyöstä tukea tarvitsevan lapsen tarkoituksenmukaiseksi auttamiseksi.

SOSTE haluaa korostaa, että lapsivaikutusten arviointia varhaiskasvatukseen liittyen on tärkeää tehdä jatkuvasti niin kansallisella, alueellisella, paikallisella kuin lapsikohtaisella tasolla niin, että se on osa normaalia suunnittelua ja päätöksentekoprosessia. Vaikutusten ennakkoarviointi edistää lasten oikeuksien toteutumista, lapsen edun ensisijaisuutta sekä lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lakiehdotuksen perusteluosiossa psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintaympäristöstä huolehtimisessa tuodaan esille kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen. SOSTE näkee tärkeänä, että kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen nostetaan lakiehdotuksessa pykälätasolle.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: