fi | sv | eng

SOSTEn lausunto asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

24.05.2016, 10:00

SOSTE jätti 13. toukokuuta ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. SOSTE on tyytyväinen lakiesityksen tavoitteeseen edistää asuinrakennuskannan esteettömyyttä ja parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona. Myös lainsäädännön selkeyttäminen nähdään tarpeellisena.

Hallituksen kärkihankkeena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaiken ikäisten omaishoitoa. Kotihoidon palveluiden lisäämisen ja kehittämisen ohella asumisen ratkaisut ovat merkittäviä iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen mahdollistajia.

SOSTE on huolissaan siitä, että lakiesitys poistaisi terveyshaitta-avustukset. Tämä tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun. Energiatehokas tiivis rakentaminen ja koneellinen ilmanvaihto voivat aiheuttaa homehaittoja, vikoja rakenteisiin ja heikentää huoneilman laatua, mikä lisää asukkaiden terveyshaittoja. Liian tiiviin rakentamisen haittoja tulee ehkäistä ja korjata.

Hissittömyys on yksi suurimpia esteitä ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumiseen. Tarve hissien jälkiasentamiseen on suuri. Lakiesityksessä ehdotetaan hissi- ja esteettömyysavustusten enimmäisosuuden laskemista 45 prosenttiin nykyisestä 50 prosentista. Tämän sijaan SOSTE ehdottaa, että hissiavustusmäärärahat nostetaan vähintään 30 miljoonaan euroon eli vuonna 2015 jaettujen avustusten tasolle.
Ehdotettu korjausavustuksen saajan ikärajan nosto 65 vuodesta 70 vuoteen voi johtaa siihen, että avustus evätään henkilöiltä, joilla on ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia asua kotona. SOSTE edellyttää, että myös ikääntymisestä johtuvat sairaudet ja vammautuminen huomioidaan vammaisen henkilön avustusten kohdentumisessa.

SOSTE pitää hyvänä esitettyä korjausavustusten enimmäisosuuksien yhtenäistämistä 70 prosenttiin. SOSTE esittää lisäksi, että korjausavustusten tulorajoja nostettaisiin vastaamaan paremmin nykyistä tulokehitystä.

SOSTE katsoo, että avustusten myöntämisvallan siirto kunnilta ARAlle selkeyttää hakuprosessia ja lisää yhdenvertaisuutta. Paikallisia vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden tarpeita ja kuulemista ei tule kuitenkaan unohtaa.

Lue lisää