fi | sv | eng

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtyminen sijaintikunnan vastuulle on kannatettavaa

30.06.2014, 13:49

SOSTE näkee taloudellisesti edullisena ja vaikuttavana tapana resursoida koululaisen ja opiskelijan lähellä ja helposti saatavissa oleviin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin, tässä yhteydessä psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Turvaamalla varhainen ja laadukas tuki oppilaille ja opiskelijoille varmistetaan paremmin opiskelun loppuun saattaminen ja voidaan välttää myöhempiä raskaampia toimenpiteitä ja siten saada myös yhteiskunnallisia kustannussäästöjä. Ehdotettu muutos mahdollistaa myös yhtenäisten toimintakäytäntöjen vakiinnuttamisen myötä ko. palveluiden laadun kehittämisen ja viranomaisten yhteistyön vahvistumisen.

SOSTE esittää hallituksen esityksessä nostettavan esille psykologi- ja kuraattoripalveluiden riittävän resursoinnin varmistamisen kunnissa. Jotta psykologit ja kuraattorit jaksavat toimia työssään ja tukea mahdollisimman hyvin oppilaita, vanhempia ja koko kouluyhteisöä, tarvitaan heitä mitoitussuositusten mukainen määrä.