fi | sv | eng

Asiantuntijakuuleminen varhaiskasvatusmaksuista sekä terveydenhuollon asiakasmaksuista

29.04.2016, 15:10

SOSTE näkee myönteisenä, että lakiehdotuksessa on huomioitu pienituloiset yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajat nostamalla alimman maksuluokan tulorajaa, mikä kohentaisi näiden perheiden taloudellista tilannetta ja työnteon kannustavuutta.

Myönteisenä SOSTE näkee myös 0-maksuluokan säilyttämisen, sillä se edistäisi varhaiskasvatukseen osallistumista vähävaraisten perheiden lapsilla.
SOSTE kantaa huolta siitä, että hallituksen esityksen toteutuessa valtaosalla lapsiperheitä asiakasmaksut nousisivat, koska

  • se lisäisi lasten ja perheiden taloudellista eriarvoisuutta. Perheiden kiristyvällä taloudellisella tilanteella olisi moninaisia negatiivisia vaikutuksia lasten tasapainoiseen kasvuun ja perheiden hyvinvointiin. Hallituksen säästötoimissa on jo tehty useita leikkauksia ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat erityisen raskaasti lapsiperheisiin.
  • se vähentäisi lasten varhaiskasvatukseen osallistumista, mikä olisi lapsen edun vastaista. Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys elinikäisen oppimisen perustana ja yhteiskunnalle taloudellisesti kestävänä investointina. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä. Sillä on tärkeä merkitys lapsen vertaissuhteille ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle.
  • suurin paine kohdistuisi keskituloisiin. Perheille, jotka sijoittuvat korkeimman maksuluokan alarajalle, maksurasitus saattaisi muodostua kohtuuttoman suureksi. SOSTE pitää esitettyä 22 prosentin korotusta varhaiskasvatuksen enimmäismaksuihin kohtuuttomana. Enimmäismaksuluokan tulorajat ovat myös liian alhaiset.
  • se heikentäisi taloudellista tilannetta, työnteon kannustavuutta ja ostovoimaa erityisesti niissä perheissä, joissa on useampia päivähoitoikäisiä lapsia.
  • kotihoidontuella on suuri vaikutus perheen valintoihin. Pahimmillaan muutos saattaisi johtaa kunnissa varhaiskasvatusmaksujen korotukseen ja kotihoidontuen kuntalisän leikkaukseen. Se taas heikentäisi tilannetta niissä keski- ja pienituloisissa perheissä, jotka haluavat hoitaa lapset kotona.
  • se lisäisi alueellista eriarvoisuutta. Varakkaat kunnat jättäisivät helpommin asiakasmaksun korottamatta ja köyhät kunnat taas heikossa taloudellisessa tilanteessa nostaisivat maksuja.

Lisäksi SOSTE kantaa huolta siitä, että lapsi- ja perhevaikutusten arviointia ei ole tehty lapsen ja perheen näkökulmasta vaan ainoastaan taloudellisista lähtökohdista. SOSTE näkee, että arviointi tulisi ehdottomasti sisällyttää esitykseen. Tärkeää olisi tarkastella varhaiskasvatuksen pedagogista ja sosiaalista merkitystä myöhemmälle opiskelulle ja elämälle. Myös monien lapsiperheisiin kohdistuvien leikkausten ja toimenpiteiden yhteisvaikutusten arviointi sekä lyhyt- että pitkäaikaisten vaikutusten ja kustannusten ennustamiseksi on tärkeää.

On poliittinen valinta ovatko lapset kuluerä vai voimavara. Vaikka säästöjä on tehtävä, on kuitenkin tärkeää ajatella pitkäjänteisesti.

SOSTE haluaa myös nostaa esiin sen, että ehdotuksessa esitellyissä muiden maiden varhaiskasvatusmalleissa on osassa päivähoito maksutonta. Ruotsi on menossa kohti maksuttomuutta ja Suomen kehitys on hallituksen esityksen pohjalta päinvastaista.

Lue lisää