fi | sv | eng

Vammaispalvelulakiesitys lisää yhdenvertaisuutta eri vammaryhmien välillä – haasteita lain soveltamisalassa

16.06.2015, 13:39

SOSTE pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan, ei diagnoosipohjainen määrittely. Tällöin oleellista on vammasta tai sairaudesta ja toimintaympäristön esteistä johtuvat toimintarajoite ja siitä aiheutuva välttämätön ja toistuva avun tarve tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa. Tämä lisää SOSTEn mielestä yhdenvertaisuutta eri vammaryhmien välillä.

Lain soveltamisalan (1 §) osalta SOSTE näkee suuria haasteita siinä, milloin sovelletaan sosiaalihuoltolakia ja milloin vammaispalvelulakia. Käytännössä sosiaalialan ammattilaiselle jää suuri harkintavalta arvioida kummanko lain mukaiset palvelut vastaavat asiakkaan yksilöllistä tarvetta ja etua. Toisen lain mukaiset palvelut ovat asiakkaalle maksullisia ja toiset maksuttomia.

SOSTE pitää erinomaisena asiana, että vammaisiä henkilöitä edustavien järjestöjen osallisuus lain valmistelussa on toteutunut. SOSTE pitää tärkeänä, että vammaisjärjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään edelleen lain jatkovalmistelussa.