fi | sv | eng

Tarveperusteisuus pidettävä hoitoon pääsyn kriteerinä

25.06.2013, 15:36

Esityksessä rajat ylittäväksi terveydenhuolloksi SOSTE pitää viidettä mallia nykyisessä tilanteessa ja aikataulussa parhaana vaihtoehtona. SOSTE pitää kuitenkin mallin heikkona kohtana sitä, ettei se anna yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakeutua ulkomaille hoitoon. Hoitoon hakeutuminen riippuu potilaan taloudellisesta tilanteesta.

SOSTE on huolissaan terveydenhuoltolakiin esitetyistä tarveperiaatetta kaventavista muutoksista. Esityksen perustelut antavat ymmärtää, että hoito perustuisi edelleen yksiselitteisesti potilaan tarpeeseen. Pykälän tasolla kuitenkin tarveperusteen rinnalle nostetaan ristiriitaisella tavalla taloudellinen peruste: hoidon aiheuttamat kustannukset eivät saa olla kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden. Perustelujen ja pykälän välillä on selkeä jännite. SOSTE toteaakin, että pykälä tulee kirjoittaa niin kuin se on perusteltu. Lakiesitys on palautettava tarveperusteiseksi.