fi | sv | eng

Hankintalaissa huomio laadukkaisiin palveluihin

18.06.2015, 08:54

Lausunto: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa kannetaan suurta huolta siitä, miten alan hankintoja toteutetaan. Niin järjestöjen kuin työ- ja elinkeinoministeriönkin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien selvitysten mukaan kilpailutuksissa halvin hinta ja palvelun hinnoitteluperusteet ovat usein ratkaisevia valintatekijöitä.

Lue lisää >

Vammaispalvelulakiesitys lisää yhdenvertaisuutta eri vammaryhmien välillä – haasteita lain soveltamisalassa

16.06.2015, 13:39

SOSTE pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana on henkilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan, ei diagnoosipohjainen määrittely. Tällöin oleellista on vammasta tai sairaudesta ja toimintaympäristön esteistä johtuvat toimintarajoite ja siitä aiheutuva...

Lue lisää >

Esitys Fimean maksullisista suoritteista kannatettava

16.03.2015, 13:59

SOSTE kannattaa esitystä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista. Esitetyt maksujen korotukset kohdistuvat lähinnä eläinlääkevalmisteiden vuosimaksuihin. Korotus on perusteltu työmäärään ja kuluihin suhteutettuna. Tällä ja muilla esityks...

Lue lisää >

Laki potilaan asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa syytä korjata

08.12.2014, 13:56

SOSTE pitää tärkeänä pohdintaa tutkittavan oikeuksista ja asemasta lääketieteellisissä tutkimuksissa. Eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota olennaiseen seikkaan liittyen tutkittavan tiedollisen itsemääräämisoikeuden tunnustamiseen. Itsemääräämisoikeus on yksi vahvoi...

Lue lisää >

Reseptien harvempi uusiminen ei saa tapahtua hoidon laadun kustannuksella

10.10.2014, 10:27

Osana rakennepoliittista ohjelmaa on esitetty reseptien voimassaoloajan pidentämistä yhdestä vuodesta kahteen. SOSTE kannattaa julkisen talouden tasapainottamista, mutta säästöt eivät saa tapahtua potilaan hyvän hoidon ja terveyden kustannuksella. SOSTE haluaa kiinnittää huomiot...

Lue lisää >