fi | sv | eng

SOSTEn lausunto itsehallintoalueista

01.02.2016, 11:07

SOSTE on jättänyt lausuntonsa 26.1.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.

SOSTEn mielestä nykyinen maakuntajako ei ole oikea peruste soten järjestämisvastuisten alueiden muodostamiselle. 18/15-malli ei ole kansalaisen kannalta selkein mahdollinen, eikä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen näkökulmasta optimaalisin ratkaisu. SOSTE korostaa, että sote-alueiden on oltava tarpeeksi vahvoja niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti, jotta niiden päätöksenteossa pystytään tekemään ihmisten kannalta parhaimmat ja kustannusvaikuttavimmat ratkaisut. Itsehallintoalueiden kantokykyä ja asiakkaan saamaa palvelujen laatua on seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta tarpeellisia järjestämisratkaisuja pystytään tulevaisuudessa tekemään.

Julkinen palvelulupaus on tärkeä määritellä huolellisesti ja riittävän ajoissa, jotta eri toimijoiden (julkinen, yksityinen, kolmas sektori, ihmisen oma vastuu) roolit selkiytyvät ja ne pystyttäisiin ottamaan huomioon sote-uudistuksen valmistelussa ja käytännön toteutuksessa. Hallitusohjelmassa palvelulupauksen määrittelyyn luvattu vuosi 2018 on liian myöhään.

SOSTEn mielestä uudistuksessa tulisi tässä vaiheessa keskittyä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sen kuntoon saattamiseen. Vaarana on, että useiden muiden tehtävien liittäminen itsehallintoalueuudistukseen heikentää sote-uudistuksen onnistumista. Sen jälkeen kun sote on saatu varmemmalle pohjalle, voidaan tarttua muihin kysymyksiin.

Rahoitusratkaisussa on turvattava alueiden yhdenvertaiset mahdollisuudet järjestää asukkaidensa palvelut ja se, että alueiden väliset erot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Kunnille on luotava valtionosuusjärjestelmän uudistuksella selkeät taloudelliset kannustimet asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. SOSTE korostaa, että kustannusten hillitsemisen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on toteutettava erityisesti niiden ihmisten kohdalla, jotka käyttävät eniten palveluja.

SOSTE painottaa, että järjestöjen tuomaa lisäarvoa ei voi ohittaa sote-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia on kuultava valtakunnan tason rakennetyössä ja otettava mukaan kunkin alueen sote-uudistusta valmisteleviin ja toteuttaviin asiantuntijaryhmiin. Sote-järjestöjen kautta saadaan esille sosiaali- ja terveyspalvelujen erilaisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien kokemuksia ja näkökulmia. Palvelusuunnittelussa on tärkeä kuunnella palvelun käyttäjän toiveita ja hyödyntää esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden tietoa tai asiakasraatien näkemyksiä.