fi | sv | eng

Sosiaalihuoltolaista vahva yleislaki

10.06.2014, 10:51

SOSTE pitää sosiaalihuoltolakiesityksen lähtökohtia erinomaisina: perusoikeuksien näkökulma, asiakaskeskeisyys, painopisteen siirto korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään toimintaan, eri hallinonalojen yhteistyö sekä asiakkaan palvelujen ja tuen kokonaisuuden hallinta. SOSTE kuitenkin esittää, että lain perusteluihin sisällytetään koko laajuudessaan väliraportissa auki kirjoitetut sosiaalihuollon yleiset periaatteet ja toimintaa ohjaavat linjaukset. Ne luovat vahvan ja kokonaisvaltaisen arvoperustan koko laille ja sen toteutumiselle käytännössä. Sosiaalihuoltolain toteutumiselle tulee varata riittävät resurssit, vahva kansallinen ohjaus ja koulutus.

Ehdotuksen rakenne luo selkeyttä lakiin ja vahvistaa asiakkaan asemaa. Tarkoituspykälään SOSTE haluaa nostettavaksi varhaisen tuen näkökulman. Sosiaalihuollon asiantuntemus tulee saada aktiiviseen käyttöön kunnan päätösten hyvinvointivaikutusten arvioinnissa ja hyvinvoinnin edistämisessä. SOSTE pitää erittäin hyvänä, että lakiesityksessä on vahva painotus lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen varhaisvaiheessa mm. perhetyön ja kotipalvelun keinoin. Painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on todellista investointia tulevaisuuteen.