fi | sv | eng

Lapsiperheitä koskevien asiakasmaksujen nousu lisää eriarvoisuutta

14.03.2016, 16:05

SOSTE näkee myönteisenä, että ehdotuksessa on huomioitu pienituloiset yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajat nostamalla alimman maksuluokan tulorajaa, mikä kohentaisi näiden perheiden taloudellista tilannetta ja työnteon kannustavuutta. SOSTE näkee myönteisenä myös 0-maksuluokan säilyttämisen, sillä se edistäisi varhaiskasvatukseen osallistumista vähävaraisten perheiden lapsilla.

SOSTE kantaa huolta siitä, että valtaosalla lapsiperheitä asiakasmaksut nousisivat, koska

  • se lisäisi lasten ja perheiden eriarvoisuutta. Perheiden kiristyvällä taloudellisella tilanteella olisi moninaisia negatiivisia vaikutuksia lasten tasapainoiseen kasvuun ja perheiden hyvinvointiin. Hallituksen säästötoimissa on jo tehty useita leikkauksia ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat erityisen raskaasti lapsiperheisiin.
  • suurin paine kohdistuisi keskituloisiin. Perheille, jotka sijoittuvat korkeimman maksuluokan alarajalle, maksurasitus saattaisi muodostua kohtuuttoman suureksi.
  • se heikentäisi taloudellista tilannetta, työnteon kannustavuutta ja ostovoimaa erityisesti niissä perheissä, joissa on useampia päivähoitoikäisiä lapsia.
  • kotihoidontuella on suuri vaikutus perheen valintoihin. Pahimmillaan muutos saattaisi johtaa kunnissa varhaiskasvatusmaksujen korotukseen ja kotihoidontuen kuntalisän leikkaukseen. Se taas heikentäisi tilannetta niissä perheissä, jotka haluavat hoitaa lapset kotona.
  • se lisäisi alueellista eriarvoisuutta. Varakkaat kunnat jättäisivät helpommin asiakasmaksun korottamatta ja köyhät kunnat taas heikossa taloudellisessa tilanteessa nostaisivat maksuja.

SOSTE toteaa, että lapsi- ja perhevaikutusten arviointia ei ole tehty lapsen ja perheen näkökulmasta vaan ainoastaan taloudellisista lähtökohdista. SOSTE näkee, että arviointi tulisi ehdottomasti sisällyttää esitykseen. Tärkeää olisi tarkastella varhaiskasvatuksen pedagogista ja sosiaalista merkitystä myöhemmälle opiskelulle ja elämälle. Myös monien lapsiperheisiin kohdistuvien leikkausten ja toimenpiteiden yhteisvaikutusten arviointi sekä lyhyt- että pitkäaikaisten vaikutusten ja kustannusten ennustamiseksi on tärkeää.

On poliittinen valinta ovatko lapset kuluerä vai voimavara. Vaikka säästöjä on tehtävä, on kuitenkin ajateltava pitkäjänteisesti.