fi | sv | eng

HE sosiaalihuollon ammattillista henkilöstöä koskevasta sääntelystä

15.01.2016, 15:15

SOSTE pitää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamista tässä yhteydessä osittain teknisenä muutoksena. Samassa yhteydessä annetaan ammattihenkilölakia tarkentava asetus ja siirretään vanhassa kumottavassa kelpoisuuslaissa olevaa sääntelyä hajautetaan mm. erityislakeihin.

Maaliskuussa voimaan astuvan ammattihenkilölain 12 § esitetään laajennettavaksi siten, että tilapäisenä sosiaalityöntekijänä voisi toimia vuoden ajan kuka tahansa tarkemmin määrittelemättömän sosiaalialalle soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, vaikka hänellä ei olisi lainkaan tehtäväalan eli sosiaalityön opintoja. Tämä ei SOSTEn näkemyksen mukaan palvele sosiaalihuollon ja sosiaalityön piirissä olevien asiakkaiden etua. Riskinä on, että asiakkaita ohjataan kalliisiin ja epätarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Asiakkaat voivat työntekijän osaamisen puuttumisen vuoksi jäädä vaille tarvitsemaansa apua.

  • SOSTEn lausunto STM:ölle 15.1.2015 (Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi)