fi | sv | eng

Lausunto: tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

05.10.2018, 14:54

Lausunnon keskeinen sisältö

  • SOSTE kannattaa tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnössä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia ja pitää tärkeänä niiden toimeenpanon valmistelun aloittamista vielä kuluvan vuoden aikana.
  • Tupakkapolitiikassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen ja poistamiseen.
  • Veronkorotuksissa tulee huomioida ostovoiman kasvun vaikutukset. Verotus tulisi ulottaa koskemaan myös uusia markkinoille tulevia tupakka- ja nikotiinituotteita välineistöineen.
  • Ehdotus ikärajojen nostosta 20-vuoteen on hyvä ja kannatettava. SOSTE ehdottaa, että samalla myös tupakkalain alaisten nikotiinia sisältämättömien tuotteiden ostoikäraja tulisi nostaa 20-vuoteen.
  • Ehdotettu tupakkapakkausten yhdenmukaisistaminen on erittäin tärkeä uudistus. Siirtymäajan yhdenmukaisiin pakkauksiin tulisi SOSTEn näkemyksen mukaan olla mahdollisimman lyhyt.
  • SOSTE korostaa, että vieroitukseen tarjottujen palvelujen tulee olla laadukkaita, vaikuttavia ja näyttöön perustuvia ja niihin hakeutumisen kynnys tulee pitää mahdollisimman matalana. Vieroituspalvelujen helppo saatavuus tulisi varmistaa myös heille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa.
  • SOSTE korostaa, että toiminnan suuntaamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan laadukasta arviointi ja seurantatietoa sekä näihin pohjautuvaa tutkimusta. Tähän työhön on kohdistettava riittävästi resursseja.

Lue lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä kokonaisuudessaan.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: