fi | sv | eng

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen liittyvästä yhteisymmärryspöytäkirjasta

14.08.2015, 09:45

SOSTE edustaa rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen liittyvässä prosessissa ennen kaikkea Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajien näkökulmaa. Toisaalta SOSTEn jäsenkunnasta noin puolet on myös Raha-automaattiyhdistyksen jäseniä ja kääntäen lähes kaikki RAYn jäsenet ovat myös SOSTEn jäseniä. Tätä kautta SOSTE katsoo asiaa myös RAYn perustaneiden järjestöjen etujen näkökulmasta.

SOSTEn hallitus hyväksyy pöytäkirjan.

Yhteisymmärryspöytäkirjan valmisteluprosessi on ollut kiitettävä. Pöytäkirjaa ovat olleet avoimessa prosessissa laatimassa sekä mahdollisesti yhdistettävien yhtiöiden että niiden edunsaajien edustajat. Rahapelien tuotolla rahoitetaan kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuisen runsasta kansalaistoiminnan kenttää. Tuottojen loppukäyttäjän äänen on oltava mukana myös kaikessa jatkovalmistelussa. Rahapelitoimintaan liittyvässä valmistelussa on myös otettava huomioon rahapelaamisen aiheuttamat haitat sekä niiden ehkäisyn vahva asiantuntemus.

Jatkovalmistelun on oltava paitsi huolellista myös ripeää. SOSTEn mielestä alkuperäinen aikataulu, jossa tähdättiin uuden yhtiön toiminnan käynnistymiseen vuoden 2017 alusta, on kannatettava. SOSTEn näkemyksen mukaan se mahdollistaa riittävän huolellisen valmistelun, jos siihen varataan riittävät resurssit. Prosessin onnistumiselle on keskeistä, että kaikissa pöydissä on laaja-alainen edustus edunsaajista. Prosessin on oltava keskusteleva, avoin ja läpinäkyvä, tiiviissä vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan kanssa. SOSTE on valmis omalta osaltaan varaamaan riittävän panoksen valmisteluryhmien työhön sekä viestintään ja vuorovaikutukseen jäsenistönsä ja valtiovallan kanssa.

Yhdistymisen siirtyminen merkitsee epävarmuuden aikaa sekä yhtiöiden henkilöstölle, peliyhteisöille että järjestöille. Epävarmuutta seuraavat mahdolliset avainhenkilöiden menetykset vaikuttavat suoraan esimerkiksi pelikehitykseen ja liiketoimintaedellytyksiin. On tärkeää, että yhdistymisessä noudatetaan hyvän, osallistavan henkilöstöpolitiikan periaatteita.

Järjestökentällä huolta aiheuttaa epätietoisuus avustusjärjestelmän muutoksista. Edunsaajien asemaa koskevassa liitteessä mainitut periaatteet (byrokratian vähentäminen, järjestöautonomian kunnioittaminen) ovat oikeat lähtökohdat uuden, kansalaisjärjestöille yhteisen avustustoiminnan rakentamiselle, mutta niiden konkretisointiin on ryhdyttävä viipymättä. Niiden lisäksi avustusjärjestelmää kehitettäessä on tärkeänä periaatteena oltava eri avustuksensaajaryhmien tasapuolinen kohtelu sekä avustustoiminnan läpinäkyvyys ja ennakoitavuus.

Jatkotyössä on ehdottomasti pidettävä kiinni siitä, että nykyisten yhtiöiden keräämät varat, joita ei vielä ole avustuksina jaettu, tulee käyttää nykyisten edunsaajaryhmien hyväksi. Minkäänlainen varojen vastikkeeton siirto valtion kassaan ei ole hyväksyttävissä. Määriteltäessä uuden yhtiön omistajapoliittista tahtotilaa on selkeästi linjattava yhtiön rooliksi monipuolisen ja elävän kansalaisyhteiskunnan mahdollistaminen. Myös hallinnon rakentamisessa otettava huomioon sen erityisluonne, rahapeliosaamisen lisäksi hallituksen kokoonpanoa pohdittaessa on turvattava riittävä pelihaittojen ja tuottojen loppukäyttäjän, järjestötoiminnan, tuntemus.

Jos yhdistyminen tapahtuu pöytäkirjassa kuvatulla tavalla ja valtio omistaa tulevan yhtiön kaikki osakkeet, on RAY:lle maksettava käypä korvaus liiketoiminnan ja omaisuuden luovuttamisesta uudelle yhtiölle. Korvauksen suuruudesta neuvotteleminen kuuluu lähtökohtaisesti valtiolle, SOSTElle RAYn jäsenten edustajana, ellei yhdistyksen kokous valtuuta jotain muuta tahoa neuvottelemaan jäsenten puolesta, sekä Hippos ry:lle Finntoto Oy:n omistajana. Tämän korvauksen käyttämisestä päättäminen kuuluu RAYn jäsenille yhdistyksen kokouksessa.