fi | sv | eng

Kokemustieto Oulun hyvinvointikertomukseen

07.05.2014, 09:51

Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija (aluetyö, Pohjois-Suomi)

Oulussa on viiden viime vuoden aikana kehitetty useita käyttöön jääneitä malleja kunta-järjestöyhteistyöhön. Kehitystyötä tehtiin kaupungin ja järjestöjen yhteisessä Ehkäisevän työn ESKO-kärkihankkeessa. Yksi kauaskantoisimmista malleista on järjestöjen tuottaman kokemustiedon kerääminen kaupungin sähköiseen hyvinvointikertomukseen.

Kaupunki kerää kokemustietoa suoraan sosiaali- ja terveysjärjestöiltä ja lisäksi mm. asukastuvilta, haavoittuvassa asemassa olevilta ja paljon palveluita tarvitsevilta oululaisilta kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujilta, nuorten ryhmistä sekä ensi- ja turvakodin asiakkailta. Valtuusto käyttää tietoa vuosittain syksyn talousarvioseminaarissaan.

Elämänkaariverkostot määrittelivät kärkihaasteet

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä ja Oulun kaupungilla on kolme yhteistä elämänkaariverkostoa: lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikäihmiset. Verkostot pohtivat kukin oman kohdeikäryhmänsä arjessa selviytymistä, voimavaroja, arkea hankaloittavia asioita, avuntarvetta ja myös mahdollisuuksia auttaa muita.

Olin mukana jokaisessa kolmessa elämänkaariverkostossa ja jälkeenpäin mietin, kuinka valtavan informatiivinen anti olikaan. Se auttaa myös omaa työtäni, missä yritän tuoda järjestöjen ääntä esille eri vaikuttamiskanavia hyödyntäen.

Keskusteluissa tuli selväksi, että Oulussa on liian pitkät odotusajat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Diagnoosin saaminen on hidasta palveluiden heikkouden takia ja järjestöjä huolestuttaa, että hoitoa odottaessa elämäntilanne voi kärjistyä pahasti. Väliinputoajia ovat he, jotka eivät hoitoon pääsystä huolimatta saa diagnoosia, vaikka heidän ongelmansa jatkuvat edelleen. Nämä väliinputoajat ovat täysin järjestöjen harteilla, koska julkisen sektorin palveluita heille ei myönnetä.

Toinen asia, joka nousi voimakkaasti ja ehkä yllättävästikin, on turvallisuus. Elämänkaariverkostojen jäsenet kokevat, että kaupunkiympäristöstä on tullut turvattomampi ja tämä johtuu osittain sosiaali- ja terveyspalveluiden niukkuudesta.

Kolmas merkittävä hyvinvointiin vaikuttava asia on julkisen liikenteen heikkous ja kalleus. Tämä rajoittaa eritoten pienituloisten osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin.

Elämänkaariverkostojen keskustelut antoivat hyvää pohjaa kansalaisten huolenaiheista Oulussa, ja antavat osviittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikalliselle ja valtakunnalliselle vaikuttamistyölle.

Niinpä uskon, että englanninkielinen sanonta ”we have a say” – meillä on sananvaltaa, pitää tässä yhteydessä paikkaansa. Kokemustietoa keräämällä ja jakamalla pystymme vaikuttamaan siihen, kuinka Oulun kaupunki allokoi varoja hyvinvointityöhön. Muut kunnat – ottakaa mallia Oulusta. Me SOSTElaiset olemme valmiita kehittämään kuntien ja järjestöjen välistä vuoropuhelua kanssanne.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Kokemuksia hyvinvoinnista

Nimi:

Tärkeä asia, jossa järjestöt voivat olla aktiivisia.

Aiheesta löytyy tietoa SOHVI-hankkeen loppuraportista, joka on ladattavissa osoitteessa: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522164360

09.05.2014, 10:05