fi | sv | eng

Kärkihanke tunnustaa ikääntyvän Suomen arvon

24.02.2016, 13:11

Hannakaisa Heikkinen, TtM, kansanedustaja (kesk.), sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj.

Eliniän kasvun myötä ikääntyneen väestön määrä kasvaa nopeasti. 65-vuotiaalla on nyt edessään keskimäärin 20 elinvuotta, joillakin jopa 40. Väestön vanheneminen ja vanhojen ihmisten määrän kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan, ihmisen koko elämänkulkuun ja kaikkiin sukupolviin.

Pidempi elämä on yhteiskunnan suuri saavutus ja iäkkäät ihmiset kansakunnan rikkaus. Elämän pidentyessä ja yhteiskunnan muuttuessa vanhuuskin muuttuu. Hyvän yhteiskuntakehityksen turvaamiseksi väestörakenteen muutos tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja kaikkien päätösten vaikutuksia pitää harkita myös iäkkäiden ihmisten näkökulmasta.

Olemme siinä onnellisessa tilanteessa, että yhä useampi ikääntyvä kansalaisemme on yhä paremmassa kunnossa ja toimintakykyinen varsin pitkälle vanhuuteen. Työelämän ja vanhuuden väliin on syntynyt uusi, aktiivinen vireiden eläkeikäisten joukko. Tämä joukko on todellinen resurssi yhteiskunnassamme, jos niin haluamme ja sille annamme tilaa.

Muistettava on kuitenkin myös heidät, joiden aktiivisin aika on jo takana. Omassa kodissa asumista tulee silloin tukea, palveluiden tulee löytyä läheltä tai niiden on tultava kotiin saakka. Kodista ei kuitenkaan saa tulla vankila.

Elämme taloudellisten haasteiden aikaa. Tästä huolimatta hallitus päätti vaikeinakin talousaikoina panostaa merkittävästi rahaa tiettyihin muutoksiin, kärkihankkeisiin. Hallitus esimerkiksi kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaiken ikäisten omaishoitoa.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen tavoitteena on luoda ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Kärkihanketta tarvitaan sen vuoksi, että iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot pysyneet suurina. Iäkkäiden tarpeisiin ei vastata yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea.

Omaishoidon tuen laajasta käytöstä huolimatta se toteutuu alueellisesti vaihtelevasti ja tukipalveluja tarjotaan liian vähän. Omaishoitajien vapaiden järjestäminen on paikoin puutteellista ja sijaisjärjestelyt eivät vastaa asiakkaiden tarpeita. Vanhusten perhehoitoa tunnetaan ja käytetään aivan liian vähän, vaikka siinä on suuri mahdollisuus yhdistää kodinomainen asuminen ja luoda työmahdollisuuksia myös maaseudulle.

Kärkihankkeen tarkoituksena on juurruttaa pysyviä uudistuksia yhteensä 30 miljoonan euron lisäpanostusten turvin. Uudistusten aikaansaamisen edellytys on, että ymmärrämme väestön ikärakenteen mittaluokan ja merkityksen. Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on yksi tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Tämä vaatii myös rakenteiden muuttamista.

Onnistuminen edellyttää niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien ammattitaidon kehittämistä ja laajaa yhteistyötä. Tätä voi hyvällä syyllä sanoa yhdeksi kevään tärkeimmistä hankkeista.

Blogi on osa kirjoitussarjaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistämisestä. Kirjoittajat ovat pääsääntöisesti Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän jäseniä.

Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Sarjassa aiemmin ilmestynyt

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: