fi | sv | eng

Järjestötoiminnan kehittäminen

Oppaita ja eväitä järjestöjen kehittämistyöhön.


Selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista

SOSTE, Lari Lindholm, 2016

Tässä julkaisussa esitetään maassamme ainutlaatuisella tavalla kokonaiskuva järjestöjen ja säätiöiden sekä niiden omistamien yhtiöiden koko maassa tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn jäsenet ovat merkittäviä palveluntuottajia sen lisäksi, että ne vastaavat suuresta osasta ongelmia ehkäisevää ja kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Järjestöjen palvelutuotanto on ainutlaatuista, jäsenistön tarpeista nousevaa ja heidän arjessaan kiinni olevaa toimintaa. Toivottavasti tämä julkaisu kuluu kaikkien päättäjien käsissä.

Lataa Selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista (PDF, 200 kt).


Yhdistysten hyvä hallintotapa - suositus

SOSTE, Valo, Allianssi ry, 2015

Uudet yhdistysten hyvän hallinnon suositukset antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon. Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus on tarkoitettu laajasti koko yhdistyskentän käyttöön. Suositukset on tuotettu yhteistyössä kolmen kattojärjestön SOSTEn, Valon ja Allianssin sekä oikeusministeriön kanssa. 

Julkaisu selailtavassa muodossa

Julkaisu tulostettavassa muodossa

God förvaltningssed i föreningar,  PDF

Code of Good Governance in associations, PDF


Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

- opas kokonaistoiminnan arviointiin

Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina, Saarinen Erja (toim.), 2015

Tämä opas antaa eväitä arvioivan toimintakulttuurin rakentamiseen. Se sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokonaistoiminnan arviointikäytännöistä. Opas on tarkoitettu kaikille järjestöissä työskenteleville ja arvioinnista kiinnostuneille.

Julkaisu selailtavassa muodossa

Julkaisu tulostettavassa muodossa

ISBN 978-952-6628-11-0, 96 sivua, hinta 20 € + toimituskulut


Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

Toimintaohje

Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se antaa toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta.

Tämän ohjeen lain soveltamisesta ovat tuottaneet yhdessä nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Valo ja SOSTE sekä kulttuurialan toimijoita edustava Taiteen edistämisen keskus Taike. Ohjetta ovat kommentoineet monet käytännön työtä tekevät järjestöt sekä oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus.

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjät voivat käyttää tätä ohjetta tai laatia sen pohjalta omia, toimintaansa sopivia toimintaohjeita tai -malleja.

Julkaisu suomeksi pdf-muodossa

Julkaisu ruotsiksi pdf -muodossa


 

Yhteisvoimin yhteiseksi hyväksi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry ja sen edeltäjät

Marko Paavilainen

Tuore julkaisu tarkastelee sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistoiminnan suurta kaarta talvisodasta EU-Suomeen ja SOSTEn perustamiseen 2011. Näkökulmana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTYn laaja edunvalvonta jäsenjärjestöjensä toimintaedellytysten turvaamiseksi, joka alkoi Huolto- ja Avustustoiminnan neuvottelukunnan perustamisesta 1952 ja virallistui YTYn perustamisessa 1978. 

Julkaisu valottaa järjestötyön suhdanteiden heilahteluja ja toimintaan kohdistuneita monenlaisia uhkia. Kirjan kuvitus kertoo järjestötyön arjesta - kansalaisaktiivisuudesta, yhteisvastuusta ja välittämisestä.

ISBN 978-952-6628-01-1, 161 sivua, hinta 35 euroa. Ilmestynyt 25.2.2013.


Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina

Tämä julkaisu sisältää tutkittua tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöistä: määristä, jäsenistä, vapaaehtoisista, toimialoista, toimintamuodoista, palveluista, työllistämisestä, resursseista ja tulevaisuudennäkymistä. Faktojen kautta avautuu koko suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestökentän laaja kirjo. Päättäjät haastetaan vahvistamaan yhdistystoimintaa.

Julkaisu selailtavassa muodossa

Julkaisu tulostettavassa muodossa


Laatua järjestöjen koulutukseen

toim. Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen

Ilmestynyt syyskuussa 2012

Helppokäyttöinen, 32-sivuinen opas järjestöjen koulutuksen laadun varmistamiseen. Tavoitteena on antaa niin pienille yhdistyksille kuin isommillekin järjestöille lisää eväitä koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Opas sai alkunsa Järvi-toiminnan arviointiverkoston aloitteesta ja opasta toteuttamassa on ollut asiantuntijoita useista järjestöistä. Oppaan työstämisessä hyödynnettiin Eväitä päihdetyön koulutuksen laadun kehittämiseen -julkaisua (Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 5/2009, toim. Anne Kujasalo).

Laatua järjestöjen koulutukseen selailtavassa muodossa.

Julkaisu tulostettavassa muodossa


Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa järjestössä -ohje palvelee käytännönläheisenä käsikirjana erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuhun järjestötoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY 2011.Julkaisu on luettavissa pdf:nä suomeksi ja tästä ruotsiksi tai saatavissa suomenkielisenä printtinä, hinta 2 euroa.

Lataa tästä pdf suomeksi

Lataa tästä pdf ruotsiksi

Arvioi ja kehitä

Kokoelma terveyden edistämisen malleja, mittaristoja ja menetelmiä
Tuuli Nikula (toim.)

Työkirjaan on koottu terveyden edistämisen malleja, mittaristoja ja menetelmiä suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Menetelmien ja palvelujen käyttötarkoitus, kohderyhmä ja hyödyt, ohjeet hyödyntä­miseen sekä itse menetelmä on kuvattu mahdollisimman yksiselitteisesti.

Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 10/2011, 107 sivua, hinta 20 €.

Julkaisu selailtavassa muodossa

Julkaisu tulostettavassa muodossa


Järjestöt voimana muutoksessa – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011

Lataa tästä pdf

Vuosikirjassa kuvataan järjestöissä tapahtuvia muutoksia ja niiden aiheuttamia haasteita, muutoksen ennakointia ja siihen vaikuttamista, palvelutoimintaa, kilpailuttamista ja hyvää hallintotapaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY 2011. Julkaisu on ilmainen.


Arvioinnin kartalla – matka teoriasta käytäntöön

Aalto-Kallio, Mervi., Saikkonen, Paula. & Koskinen-Ollonqvist, Pirjo.

Julkaisussa rakennetaan arvioinnin teoriasta ja käytännön menetelmistä kartta, joka kuvaa arvioinnin kokonaisuutta ja osoittaa, miten erilaiset arvioinnin taustalla vaikuttavat teoriat suuntaavat arviointia käytännössä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2009, 126 s.

Julkaisu tulostettavassa muodossa.


Tilaukset

Sähköpostitse julkaisut@soste.fi. Hintoihin lisätään postituskulut.

Tilaa julkaisuja


SOSTEblogissa

Paljon innostavia kirjoituksia järjestötyön kehittämiseen.

Lue lisää