fi | sv | eng

Järjestöyhteistyö onnistunutta Kaste II -ohjelmakaudella: Kokemusasiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään

05.10.2015, 14:08

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste päättyy tänä vuonna. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut edistää sosiaali- ja terveyspolitiikan kentän toimijoiden yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja järjestöjen yhteisenä tavoitteena on ollut saada järjestöjen asiantuntemus – sekä ammatillinen että kokemusasiantuntijuus – nykyistä parempaan vuoropuheluun julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

SOSTE selvitti Kaste II -kauden järjestöyhteistyön onnistumista sekä konkreettisia tuotoksia lähettämällä kyselyn hankepäälliköille ja osahankkeiden vetäjille. Vastausten perusteella järjestöyhteistyön arvioitiin olleen toimivaa. Vastaajista valtaosa, 79 prosenttia, arvioi järjestöyhteistyön sujuneen melko hyvin tai hyvin. Kyselyyn tuli 29 vastausta.

Järjestöt ovat vastaajien mukaan tuoneet hankkeisiin monenlaista osaamista: tapahtumajärjestämistä, asiantuntijuutta, vapaaehtoistoimintaa, palvelutuotantoa ja kokemusasiantuntijuutta.

Vastaajista järjestöjen erityisosaaminen ja laaja näkökulma kuntalaisten elämään ovat hyödyttäneet hankkeita. Eduiksi nähtiin myös järjestöjen innovatiivinen ja erilainen ote palvelutuotannossa.

Järjestöyhteistyön arvioitiin tuottavan kuntalaisille parempia palveluita. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on tuonut asiakkaan ja kentän äänen kuuluviin. Järjestöjen mukanaolo hankkeissa on tuonut kuntalaisille myös yhteiskuntaan kiinnittymisen ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Hankepäälliköt ja osahankkeiden vetäjät toivovat, että järjestöyhteistyötä tehtäisiin jatkossa vielä enemmän ja että järjestöt otettaisiin mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheeseen. Järjestöyhteistyötä toivottiin myös kuntien strategioihin.

Kyselystä saatuja tuloksia käytetään järjestöjen Kaste-ohjelmaan kiinnittymisen seurantaan ja arviointiin sekä järjestöjen toiminnan kehittämiseen.

Ulla Kiuru ja Tyyne Hakkarainen

Erityisasiantuntija Ulla Kiuru on SOSTEn edustaja Kasteen toimeenpanoryhmissä. Tutkija Tyyne Hakkarainen on tehnyt järjestöjen merkitystä Kaste-hankkeissa selvittäneen kyselyn.