fi | sv | eng

Järjestöbarometri 2016: Monikulttuurisuus ei ole uhka sosiaali- ja terveysjärjestöille

30.09.2016, 07:59

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä kansainvälisen muuttoliikkeen lisääntymistä ja yhteiskunnan monikulttuuristumista ei nähdä uhkana. Tämä käy ilmi Järjestöbarometri 2016:sta, jonka SOSTE julkaisi 30. syyskuuta.

Järjestöt pitävät hyvänä kykyään reagoida nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin. ”Hankaliltakin vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset koetaan järjestöissä pikemminkin mahdollisuuksina ja haasteina kuin uhkina”, sanoo barometrin vastuullinen tutkija Juha Peltosalmi SOSTEsta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö, vuodesta 2012 SOSTE, on selvittänyt sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilaa Järjestöbarometrilla vuodesta 2006. Nyt ilmestyneen kymmenennen barometrin erityisteemoja ovat järjestöjen tulevaisuus ja niiden henkilöstö- ja johtamiskäytännöt.

Asiantuntemukselle kysyntää muutosten keskellä

Sosiaali- ja terveysjärjestöt elävät suurten muutosten keskellä: Sote-uudistus muuttaa niiden toimintaympäristöä ja kumppanuuksia. Järjestöt ovat useimmiten toimineet kunnissa ja tehneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhdessä kuntien kanssa. Nyt kuntien rinnalle tulevat kumppaneiksi maakunnat.

Barometrin mukaan yli puolet valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja vajaa viidennes niiden paikallisyhdistyksistä arvioi sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavan merkittävästi toimintaansa. Huolta on siitä, millaiset mahdollisuudet järjestöillä on vastaisuudessa toimia palveluntuottajina ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä kunnissa. Lähes tuhat järjestöä tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja, eniten ympärivuorokautisia asumispalveluita.

Järjestöissä katsotaan uudistuksia eniten niiden edustamien ihmisten näkökulmista. Osassa järjestöistä palveluiden pelätään keskittyvän, asiointimatkojen pidentyvän ja asiakasmaksujen nousevan.

Toisaalta uudistukset lisäävät järjestöjen asiantuntemuksen kysyntää, korostaa SOSTEn tutkimuspäällikkö Anne Eronen, joka on tehnyt barometrin sote- ja maakuntauudistusta koskevan osuuden. Esimerkiksi palveluiden valinnanvapauden lisääntymisen uskotaan lisäävän järjestöjen neuvonnan tarvetta.

Matalan hierarkian organisaatioita

Työorganisaatioina sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat matalan hierarkian organisaatioita, joissa työntekijät osallistuvat laajasti työyhteisöä koskevaan päätöksentekoon. Järjestöjen johtamiskäytännöt tarjoavat työntekijöille runsaasti autonomiaa mahdollisuutena päättää työn suoritustavoista ja ajoituksesta.

Työn autonomisuudesta huolimatta työntekijät antavat organisaatioiden johtamiselle heikomman arvosanan kuin yksityisen tai julkisen sektorin työntekijät. Autonomia voidaan kokea myös johtamisen puuttumisena, joka saattaa vaikeuttaa työn rajaamista ja hallintaa ja ohjata työntekijöitä tekemään työtä yli voimavarojensa, pohtivat barometriin henkilöstö- ja johtamiskäytäntöjä koskevan osion tehneet Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Tapio Litmanen ja yliopistonlehtori Petri Ruuskanen. Barometri toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus -maisteriohjelman kanssa.

Uudenlainen barometri

Erityisteemojen lisäksi Järjestöbarometri sisältää kattavasti tietoa valtakunnallisten järjestöjen ja paikallisyhdistysten tilanteesta: niiden arjesta, huolista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimustulokset perustuvat noin sadan valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön sekä yli tuhannen paikallisyhdistyksen kyselyvastauksiin ja tilasto- ja rekisteritietoihin. Kyselyt tehtiin alkuvuonna 2016.

Ensimmäistä kertaa Järjestöbarometrissa on mukana järjestötoimijoiden haastatteluja barometrin teemoista.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Juha Peltosalmi, erikoistutkija, 040 829 8959
  • Anne Eronen, tutkimuspäällikkö, 040 6789 441

***
Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000. Joka viikko syntyy kolme uutta. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjä, päihde- ja mielenterveysjärjestöjä, lapsi- ja perhejärjestöjä ja ikääntyneiden asioihin keskittyviä järjestöjä. Jäseniä järjestöillä on noin 1,3 miljoonaa.