fi | sv | eng

Järjestö- ja kokemustiedolle on kysyntää oppilaitoksissa

15.04.2016, 12:32

Tuula Myllykangas, projektikoordinaattori ja Marika Ahola, projektityöntekijä,
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tuttu opettaja kertoi, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ammatillisella toisella asteella ja korkeakoulutuksessa voivat suorittaa opintopolkunsa läpi ilman minkäänlaista oppimiskokemusta järjestökentältä. Samaa viestiä kertovat oppilaitoksista valmistuneet. Uudet ammattilaiset eivät tunne hyvin järjestökenttää tilanteessa, jossa järjestöjä kutsutaan lisääntyvissä määrin mukaan yhteisiin hyvinvointitalkoisiin.

Järjestötoimintaa ei tunneta oppilaitoksissa

Tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestöjen toiminnan tuntemuksenhan pitäisi olla itsestäänselvyys. Järjestöt ovat tärkeä osa yhteiskuntaa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja ihmisten elämää. Virallisia palvelurakenteita täydentävät palvelut ja tukiverkot ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä asemassa. Tällä hetkellä pakollisiksi määritetyissä opinnoissa ei tuoda kuitenkaan systemaattisesti esille järjestökenttää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Toisaalta tehokkuusputkessa opiskelevat nuoret eivät kuulemamme mukaan halua yhtään ylimääräistä opintopistettä suoritettavakseen. Voitaisiinko kaikenlaiset korulauseet vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta ja siitä oppimisesta heittää jo romukoppaan?

Järjestöillä paljon tarjottavaa opetukseen

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset Lapissa ovat hiljalleen heräämässä todellisuuteen, jossa järjestöillä nähdään olevan paljon tarjottavana alan opetukseen. Yhteistyötä on toki tehty jo pitkään ja monipuolisesti, mutta usein on ollut kyse yksittäisten opettajien omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta. Yhteistyöllä ei ole ollut pysyvää rakennetta ja siten ei myöskään jatkuvuutta.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Oppilaitosyhteistyöhanke on toiminut viimeisten kolmen vuoden ajan sillanrakentajana oppilaitosten ja järjestöjen välillä tavoitteena vahvistaa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan näkökulmaa sekä kokemuksellisen asiantuntijuuden merkitystä opetuksessa sekä välittää opiskelijoille tietoa järjestöistä oppimisympäristöinä. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa järjestökentän opinnäytetyöaiheista, työharjoittelu- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista tiedottamista ja integroimista osaksi opintoja sekä erilaisten järjestökenttää tutuksi tekevien asiantuntijaluentojen, tapahtumien ja teemapäivien järjestämistä.

Opiskelijat ovat kiinnostuneita järjestöistä oppimisympäristönä

Oppilaitosyhteistyöhankkeen tuloksellisuuden arviointiselvityksessä kävi ilmi, että sosiaalityön opiskelijoiden kiinnostukseen sote-alan järjestöihin voidaan vaikuttaa. Erityisesti vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ja kokemukselliset asiantuntijaluennot lisäävät kiinnostusta. Arvioinnin mukaan hankkeen tukemiin oppilaitosten ja järjestöjen yhteisiin opintojaksoihin osallistuneet opiskelijat osoittavat keskimäärin selvästi korkeampaa mielenkiintoa sote-alan järjestöihin yleensä, opinnäytetöiden toimeksiantajana ja tutkimuskohteena.

Vapaaehtoistoiminta ja kokemuksellinen asiantuntijuus antavat opiskelijoille vaikuttavan mahdollisuuden tarkastella itseään tulevina ammattilaisina. Erilaisten ihmisten ja heidän arkielämän kohtaamisesta saatujen kokemusten kautta opiskelijoiden käsitykset omista reaalisista tiedoistaan ja valmiuksistaan opintojen alkuvaiheessa tarkentuvat. Erityiset vähän kokemuksia omaavat nuoret opiskelijat heräävät ihmisarjen todellisuuden kirjoon. Opiskelijat ymmärtävät tulevan työkenttänsä haasteellisuuden, sosiaalityön tehtävän ja asiakkaana olevan ihmisen roolin oman elämänsä asiantuntijana.

Järjestötyön haasteet oppimisympäristönä

Järjestökenttä ei kuitenkaan ole ongelmaton oppimisympäristö. Arvioinnin mukaan opintojen aikaiset kokemukset järjestöistä voivat alentaa kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan ja sote-alan järjestöihin työpaikkana. Oppimiskokemukset ovat olleet vaihtelevia. Osa opiskelijoista on innostunut järjestötoiminnasta, mutta osalla on noussut ajatus järjestöjen sopimattomuudesta itselleen. Huomiota tulisikin kiinnittää opiskelijoiden vastaanottamiseen ja järjestöjen tarjoamien oppimismahdollisuuksien yhteneväisyyteen opiskelijoiden oppimistavoitteiden kanssa.

Kokeiluista kumppanuuteen

Usean yhteisesti toteutetun opintopilotin kautta olemme pääsemässä kokeiluista pitkäjänteiseen kumppanuuteen. Aidosta kumppanuudesta voidaan puhua kuitenkin vasta, kun on onnistuttu luomaan pysyviä toimintarakenteita ja - kulttuuria organisaatioiden sisälle ja niiden välille. Oppilaitoksilla on nyt näytön paikka järjestökentän huomioimisessa alan opetuksessa, mutta meidän järjestötoimijoiden on myös ryhdistäydyttävä mikäli haluamme järjestöihin mukaan nuoria tekijöitä ja osaajia! Näyttää siltä, että sillanrakentajillekin on edelleen tarvetta.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: