fi | sv | eng

Ilmaista hoitoa ja lääkkeet matkaan samasta paikasta

02.06.2016, 19:39

Brasilialaisella terveysasemalla eri alojen ammattilaiset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, asiakas saa hoitoa maksutta ja lääkkeet saman tien mukaan vastaanotolta.

Tutustuin terveyden edistämisen maailmankonferenssin yhteydessä toukokuussa yhteen isäntäkaupunki Curitiban terveysasemista. Lyhyellä käynnillä saa vain pintaraapaisun siitä, mitä kaikkea asukkaille on tarjolla, mutta kuitenkin yleiskuvan, miten alueella toimitaan. Vierailu antoi mietittävää meidän sote-ratkaisuamme varten.

Sosiaaliset ongelmat painavat

Brasilia on iso maa, jonka ilmasto ja luonnonolosuhteet vaihtelevat suuresti maan eri osien välillä. Tämä vaikuttaa myös sairastuvuuteen. Curitiba sijaitsee korkealla ja sen ilmasto on viileä, joten hyönteisten levittämät taudit, kuten keltakuume ja malaria, eivät ole vitsauksena. Sen sijaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä. Huumeiden käyttö aiheuttaa ongelmia niin käyttäjälle itselleen kuin perheelle ja lähiympäristölle.

Tilastojen mukaan curitibalaisten koettu fyysinen terveys on enimmäkseen hyvä, mutta sosiaaliset ongelmat aiheuttavat huolta ja ongelmia.

Sote ja opetus läheisessä yhteistyössä


Curitibassa on 1.8 miljoonaa asukasta, ja se on jaettu 10 terveysalueeseen. Tutustumiskäyntimme koko alueen asukaspohja on 200 000 asukasta. Heitä varten on kaksi sairaalaa, yksi mielenterveysyksikkö ja yksi ensiapuyksikkö.

Tutustuin terveysasemaan, jonka toiminta perustuu perheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Toiminta on yhteisöpohjaista hyvin matalan kynnyksen toimintaa, jossa paikallistason eri alojen, kuten terveydenhuollon, sosiaalityön ja opetuksen ammattilaiset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Asemalla hoidetaan kiireettömiä tapauksia, mutta ensiapuyksikkö sijaitsee lähistöllä.

Terveysasemalla työskentelee kolme lääkäri-sairaanhoitaja-työparia, jotka vastaavat noin 10 000 asukkaan väestöstä. Molemminpuolisen konsultoinnin helpottamiseksi työhuoneet ovat vierekkäin ja niiden välillä on ovi. Tämä mahdollistaa välittömän konsultoinnin ja avustamisen potilaskäynnin aikana. Ammattilaisten työ helpottuu eikä potilaan tarvitse jonottaa usealle työntekijälle. Tarpeen mukaan konsultoidaan erikoislääkäreitä. Hoito on ilmaista ja lääkkeet saa mukaan saman tien.

Samassa rakennuksessa sijaitsee myös hammashoitola. Yksikkö hoitaa hammasproteesit hampaiden poistosta proteesien luovutukseen saakka. Viikossa ehditään saada proteesit neljälle potilaalle. Tämäkin on potilaalle ilmaista.

Terveysasemalla on vastaanottotoiminnan lisäksi ryhmiä laihduttajille, mielenterveyskuntoutujille, raskaana oleville, diabeetikoille ja verenpainepotilaille. Tarjolla on myös perhesuunnittelu-, lasten ja nuorten terveydenedistämis- ja liikuntaryhmiä.

Tutustuimme myös lasten päiväkotiin, joka on tarkoitettu neljän kuukauden ikäisistä viisivuotiaisiin. Se toteuttaa kasvatuksellisia tavoitteita, mutta henkilökunta on koulutettu tarkkailemaan myös lasten terveyttä ja kehitystä. Lasten laiminlyöntejä ja kehityshäiriöitä voidaan tunnistaa päiväkodissa ja ohjata perheet helposti saamaan apua, sillä yhteistyö terveys- ja sosiaalipuolen ammattilaisten kanssa on tiivistä.

Terveyskasvatusta kotikäynneillä

Tartuntatautitilanne vaihtelee terveysasemien välillä. Tällä alueella tilanne oli hyvä: Neljä syfilis-tapausta, yksi HIV-tartunta, yksi denque-kuume ja yksi tuberkuloosi-tapaus. Curitiba ei ole keltakuume eikä denque-kuume-aluetta, mutta ihmiset liikkuvat paljon ja jo tunnin ajomatkan päässä tilanne on toinen.

Sairauksia ehkäistään terveyskasvatuksella, jota ammattilaiset tekevät kotikäynnein. Tuberkuloosi on alueella yleistä. Haasteellista on sen tunnistaminen ja diagnosointi sekä potilaiden motivoituminen pitkäaikaiseen lääkehoitoon.

Tälläkin alueella ihmisten elinolot vaihtelevat. On siistejä ja hyvin hoidetun näköisiä alueita, mutta myös rakentamisen turvallisuusmääräykset täyttämättömiä, huonokuntoisia, jopa laittomia alueita, faveloita. Niissä väkivaltaisuudet, etenkin murhat ovat yleisiä. Maanomistajat ovat alkaneet ottaa näitä maita käyttöönsä, ja huonokuntoiset rakennukset on jyrätty maan tasalle. Uhka asunnon menettämisestä on aiheuttanut paljon stressiä ja huolta asukkaille. Lupausten mukaan tämän pitäisi nyt kuitenkin olla loppu.

Yhteisöllistä poliisitoimintaa, alueellisia oikeuskeskuksia

Etenkin faveloissa on kehitetty yhteisöllistä poliisitoimintaa. Sen tarkoituksena on lisätä luottamuksellisia suhteita, joissa ihmiset tuntevat alueella partioivia poliiseja. Tässä on kyse yhteisön elvyttämisestä, paljon enemmästä kuin vain poliisitoiminnasta. Tätä tehdään etenkin alueilla, joilla on paljon huumekauppaa ja väkivaltaa.

Alueella on myös oikeuden yksikkö, joka on keskittynyt perhe- nuoriso- ja lapsia koskeviin oikeustapauksiin. Oikeuslaitoksen desentralisoinnilla tuodaan oikeuspalvelut lähemmäksi asukkaita ja helpotetaan asukkaiden asiointia oikeusprosessin eri vaiheissa. Oikeuskeskus toimii muun muassa välittäjänä konflikteissa ja lisää väestön tietoisuutta oikeuksistaan.

Alueella asuu paljon haavoittuvia ryhmiä, ja ilmiselvästi erot ihmisten terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat suuret. Viranomaiset ja muut toimijat pyrkivät viime kädessä voimaannuttamaan ihmisiä huolehtimaan omasta ja ympäristönsä terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhteisöpohjaisuus, toiminnan eri sektoreita ylittävä laaja-alaisuus ja ammattilaisten yhteistyö sekä ihmisten kuuleminen ja mukaan ottaminen antavat tähän hyvät mahdollisuudet.

Ritva Varamäki

Kirjoittaja toimii erityisasiantuntijana SOSTEssa vastuualueinaan kansanterveys ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Terveysasemalla hoituu myös suun terveydenhuolto. Rouva on saanut uudet proteesit. Ne eivät maksa hänelle mitään.
Terveysasemalla on ryhmiä muun muassa diabeetikoille ja laihduttajille. Konkreettista valistusta on tarjolla.
Päiväkodin lapset papukeitolla. Päiväkoti ei tarjoa vain kasvatusta vaan henkilökunta on koulutettu tarkkailemaan myös lasten terveyttä ja kehitystä. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa on tiivistä.

Kuvat: Ritva Varamäki


Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: