fi | sv | eng

Hyvä sote-hankinta lähtee käyttäjän tarpeista

24.03.2015, 09:04

VAALIT 2015

Kirsi Väätämöinen, erityisasiantuntija

Hankintalain valmistelu etenee ripeästi. Luonnoksen on määrä valmistua toukokuussa ja edetä eduskuntaan syksyllä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjillä on esittää lukemattomia esimerkkejä siitä, miten nykylain aikana tehdyt hankinnat ovat johtaneet käyttäjien kannalta kurjiin tuloksiin. Muuta ei voi sanoa, jos esimerkiksi vaikeasti vammaiset nuoret joutuvat näkemään nälkää tai vanhukset muuttamaan toistuvasti asunnosta toiseen loppuikänsä ajan.

Palvelujen käyttäjät suhtautuvat lain valmisteluun kaksijakoisesti: yhtäältä lain odotetaan ratkaisevan lukuisia palvelujen laadun pulmia, toisaalta vallalla on skeptisyys – kilpailuttamalla hankitaan tulevaisuudessa vain entistä halvempaa ja huonompaa. Mitkä ovat lain mahdollisuudet vastata tähän?

Hankintayksiköissä ei muisteta muita lakeja

Tyypillinen vastaus on, että kyseessä on menettelytapalaki, joka ei määritä hankintojen sisältöä. Se ei siis nykyisinkään pakota hankkimaan huonoa. Se ei kuitenkaan käytännössä myöskään kannusta hankkimaan hyvää.

Pulmana on, että kilpailuttamisesta ja prosessin muodollisesta moitteettomuudesta on tullut itseisarvo, joka jättää varjoon lain perimmäisen tavoitteen: pyrkimyksen parhaisiin mahdollisiin hankintoihin. Kilpailuttamisen oletetaan automaattisesti tuovan säästöjä ja helpoin tapa selvittää hankintojen temppurata on käyttää valintaperusteena halvinta hintaa. Hankittavien palvelujen sisältö ja laatu unohtuvat.

Hankintayksiköltä unohtuu usein myös se, että palvelujen sisällöstä on säädetty muissa laeissa (vammaispalvelulaissa, vanhuspalvelulaissa, lastensuojelulaissa jne.) ja että niidenkin määräyksiä on noudatettava. Kunta on saattanut katsoa toimineensa perustuslain ja hankintalain mukaisesti, samalla kun se on unohtanut hallintolain ja sosiaalihuollon asiakaslain sille asettamat, palvelun käyttäjän kuulemista ja hänen tarpeidensa huomioimista koskevat velvoitteet.

Käyttäjä vaikuttamaan jo valmisteluun

Jos sosiaali- tai terveyspalvelua hankkiva yksikkö pyrkii laatuun, sen on ensin ratkaistava, mikä ylipäätään on hyvää laatua kyseisessä palvelussa. Sitten sen on onnistuttava paketoimaan se hankintamenettelyssä sellaiseen muotoon, että laatu myös toteutuu.

Tämä ei ole helppoa. Erityisesti sosiaalipalvelut ovat luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia ja niiden laadun määrittäminen yleisellä tasolla vaikeaa. Olennaista on käyttäjien tai heidän edustajiensa kuuleminen jo palvelujen valmisteluvaiheessa.

Käyttäjän kannalta valmisteluvaihe on erityisen tärkeä siksi, että vaikuttamismahdollisuudet myöhemmin ovat vähäiset. Hankintalaki sääntelee myyjän ja ostajan välisiä suhteita eikä palvelun käyttäjillä ole itsenäistä asianosaisasemaa ja sen myötä valitusoikeutta. Muissa laeissa on omat oikeussuojakeinonsa, mutta niiden suhde hankintamenettelyyn kaipaa selvennystä.

Palvelun käyttäjien kannalta olisi perusteltua antaa heille tai alan järjestöille itsenäinen valitusoikeus tilanteissa, joissa hankinta johtaisi käyttäjien kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Sote-palveluilla on erityislaatunsa

Hankintalailta ei pidä odottaa ratkaisua tilanteisiin, joissa palveluja hankkiva taho sivuuttaa muiden lakien asettamat velvoitteet. Hankintalailla ei voida estää huonoja hankintoja eikä sillä voida pakottaa hyviin. Sillä voidaan kuitenkin ohjata hankkijoita niin, että olennaiset tekijät tulisivat huomioiduiksi.

Samalla kun sosiaali- ja terveyspalvelut otettiin mukaan uusien hankintadirektiivien soveltamisalaan, tunnustettiin niiden erityislaatuisuus palveluina. Niille omistettiin oma luku, johon kirjattiin tärkeitä periaatteita, kuten palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus, eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi. Direktiivissä todetaan myös jäsenmaiden mahdollisuus säätää laadun huomioiminen pakolliseksi hankintamenettelyssä.

Näiden painotusten tulee näkyä myös Suomen uudessa hankintalaissa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: