fi | sv | eng

Arvioiden kohden hyvinvointitaloutta

07.03.2014, 11:16

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Järkevä, suunnitelmallinen ja ihmisten hyvinvointia mahdollistava päätöksenteko on hyvinvointimme ydin. Sitä ei tulisi jättää pelkästään vahvojen lobbareiden, valtaapitävien ja omaa etua ajavien yksittäisten tahojen ohjaamaksi.

Mot- ohjelma (5.3.2014) voodoo taloudesta palautti mieleeni vuonna 2002 kirjoittamani artikkelin terveyspolitiikan arvioinnista. On ilmeistä, että arviointia täytyy kehittää erityisesti politiikan tekemisen tasolle. Politiikan yhteys ihmisten elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja ympäristöön tulisi tehdä näkyvämmäksi. Yhteiskuntapolitiikan tarkoitus on palvella ihmisten parasta. Onko arvioinnin fokus siirtynyt liikaa käytännön tasolle unohtaen samalla yhteiskunnan tason?

Politiikan arviointi: mitä ja miksi?

Yhteiskuntapolitiikka ja päätöksenteko vaikuttavat meidän jokaisen hyvinvointiin. Päätöksenteon taustalla vaikuttaa valittu talousteoreettinen näkökulma. Päätöksenteossa ei ole samantekevää esimerkiksi puhutaanko kysyntään vai tarjontaan perustuvasta talouspolitiikasta.

Ohjaako ajattelua uuskeynesiläisyys vai uusliberalismi? Moniko meistä lopultakaan tietää, kuinka nämä ideologiset lähtökohdat heijastuvat arkeemme? Näiden tausta-ajatteluiden tavoitteen asettelu ja keinovalikoima tulisi tehdä näkyväksi.

Millainen ajattelutapa ja taustasitoumukset ohjaavat päätöksentekoa? Erityisesti jos tarkastelemme viime vuosikymmenien kehitystä, esimerkiksi tuloerojen ja terveyserojen kasvua, poliittisen päätöksenteon arvioinnille ja sen kytkeytymiselle ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen luulisi olevan kysyntää. Kehityskulut antavat aihetta edellyttää arvioinnin merkityksen vahvistamista päätöksenteon osana. Ennen kaikkea meidän tulisi ymmärtää päätösten merkitys pitkällä aikavälillä osana muuta jo tehtyä päätöksentekoa.

Politiikan arvioinnissa nykyistä enemmän tulisi tarkastella poliittista prosessia ja niitä mekanismeja, joilla tavoitteisiin ajatellaan päästävän.

  • Mitä ja miten päätöksiä tehdään?
  • Mihin tavoitteeseen niillä pyritään (mahdolliset piilotavoitteet)?
  • Millaista evidenssiä meillä on näiden taustaoletusten toimivuudesta käytännössä?
  • Mitä riskejä niihin sisältyy ja
  • Kuinka riskeihin varaudutaan?

Yhtä tärkeää on arvioida sitä, millaiset asiat pääsevät ja eivät pääse agendalle, ketkä tukevat ja kuka vastustaa asioiden pääsyä agendalle. Mitkä ovat mahdollisuudet ja esteet päätöksenteossa? Ylipäätään millaiset asiat saavat poliittisen hyväksynnän ja missä määrin niitä viedään eteenpäin?

Politiikan arvioinnissa suuri haaste on se, että kaikki vaikutukset eivät ole suoria. Kuitenkin myös epäsuorat vaikutukset tulisi pyrkiä huomioimaan vaikutusten arvioinnissa. Näennäisesti myönteisillä päätöksillä voi olla kielteisiä seurauksia, esimerkiksi sähkön hinnankorotukset, jossa ympäristöargumentit ja heikkotulosten edut ovat vastakkaisia.

Vaikutusten tunnistaminen on riippuvainen valitusta näkökulmasta, jolla niitä etsitään. Keskeinen onnistuneen arvioinnin edellytys on, että pystymme laajentamaan näkökulmaamme ja katsomaan päätettäviä asioita objektiivisesti, objektiivisen tiedon pohjalta.

Arvioitu tulevaisuus: mitä voisimme voittaa?

Arvioinnin avulla parhaimmillaan saamme tietoa siitä, mitä päätökset tarkoittavat pitkällä aikavälillä ihmisten elämässä. Mihin suuntaa hyvinvointi- ja terveyserot kehittyvät, kuinka turvallisessa yhteiskunnassa asumme tulevaisuudessa. Ylipäätään voisimme pyrkiä vahvistamaan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Meidän on mahdollista ennakoida riskejä ja vaikuttaa niiden suuntiin varhaisessa vaiheessa. Ei ole samantekevää millaiseen työllisyyteen ja ylipäätään ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen olemme matkalla.

Politiikan arvioinnin tulisi katsoa kokonaisuutta koko väestön kannalta tehden näkyväksi myös edunsaajat ja taustalla ohjaavat tekijät. Politiikka ei ole irrallaan ihmisistä ja sen vuoksi sen arvioinnin tulisi kytkeytyä ihmisten todellisuuteen.

Käytännössä politiikan ja ihmisiin kohdistuvien ennakkoarviointien yhdistäminen edellyttää arvioijilta kykyä huomioida koko yhteiskunnallisen päätöksenteon kokonaisuus ja tarkastella päätösmekanismeja ihmisten näkökulmasta, ihmisen tarpeiden ja perusoikeuksien toteutumisen kautta. Laaja-alainen politiikan arviointi vaatii monipuolisen osaamisen yhteen kietomisen, selkeän ymmärryksen ihmisten hyvinvoinnista ja kyvyn ennakoida erilaisten päätösten seurannaisvaikutuksia. Lisäksi meidän on tunnistettava, ketkä ovat keskeisiä vaikuttajia, arvioida heidän vaikutusvaltaansa päätettäviin asioihin, ja millaiset verkostot ja yhteenliittymät muiden vaikuttajien kanssa päättäjillä on.

Politiikan arvioinnin saralla meillä on jäljellä vielä runsaasti haasteita. Poliittisen päätöksenteon arvioinnin tulee olla riittävän pitkäjänteistä, tarkastella päätöksiä ainakin työllisyys-, turvallisuus- ja talouspolitiikan näkökulmista sosiaali- ja terveyspolitiikan lisäksi.

Yksistään jo terveys kaikissa politiikoissa (HiAP) edellyttäisi laaja-alaista eri sektorit mukaan ottavaa päätöksentekoa. Terveyspolitiikkaa arvioidaan kuitenkin usein irrallaan yhteiskuntapolitiikasta ja päätöksiä ohjaa usein yksinomaan lääketieteellinen ymmärrys, joka vaikeuttaa HiAP ajattelun läpimenoa.

Hankkeiden ja projektien arvioinnissa olemme jo huipulla, kaikki on arvioitava. Arvioinnilla voidaan vaikuttaa ja kehittää toimintaa, sen ei tulisi olla rankaisun väline. Kehittämisen näkökulmasta arviointi miksi tietynlaisten hankkeiden tarve lisääntyy, on yhteiskuntapolitiikan onnistumisen mittareita. Riittääkö raha edistäviin toimiin vai joudutaanko sillä paikkaamaan päätöksen teon seurauksia? Arvioinnista ei saisi kuitenkaan tulla politiikkaa, vaan se on keino politiikan näkyväksi tekemiseen.

Haaste on heitetty!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

hs mielipide politiikasta ja arvioinnista

Nimi:

http://www.hs.fi/mielipide/a1396241692482?jako=f97bde3dc24ce44009e49fc5d7796114

08.04.2014, 14:03