fi | sv | eng

Arpajaislakiin kannattaa vaikuttaa nyt

22.03.2016, 10:08

Arpajaislain valmistelu on edennyt lausuntovaiheeseen. Esitys arpajaislaiksi on lähtenyt lausuntokierrokselle 18.3. Lausuntoja pyydetään vain rajatulta joukolta sote-järjestöjä.

"Vaikka lausuntoja ei ole pyydetty, se ei estä kiinnostuneita ottamasta kantaa." muistuttaa Vertti Kiukas SOSTEn pääsihteeri. Vertti Kiukas osallistui arpajaislain valmisteluun työryhmän jäsenenä. SOSTE järjestämässä keskustelutilaisuudessa kuultiin kattavasti esityksen sisällöstä.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät SM:n ja STM:nn sivuilta. Yhteyttä kannattaa ottaa ministeriön valmisteleviin virkamiehiin. Lausuntoja lakiesityksistä ja asetuksista odotetaan 12. huhtikuuta mennessä ministeriöiden kirjaamoihin.

Hallituksen esitys eduskunnalle on menossa syksyllä 2016. Uusi peliyhtiö perustetaan kesällä 2016, mutta aloittaa työnsä 1.1.2017.

Arpajaislaissa on paljon hyvää

Ensimmäisessä vaiheessa on valmisteltu välttämättömimmät asiat, jotta uusi peliyhtiö voi kesällä aloittaa toimintansa. Prosessin aikana on esimerkiksi rahapelien määritelmät uudistettu, mikä mahdollistaa uusien pelien kehittämisen ja ulkomaiseen kilpailuun paremman vastaamisen.

Arpajaislaissa myös vahvistetaan jo aiemmin sovitut tuotonjaon osuudet. Uuden yhtiön tuotoista 43% käytetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, 53 % urheilun, nuorisotyön ja taiteen edistämiseen sekä 4 % hevosurheiluun. Muutoksen myötä sote- järjestöjen avustusten valmistelu siirtyy stm:öön. Käytännössä RAY:n avustusosasto siirtyy ministeriöön yksiköksi ja nimitetään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseksi.

Paljon päätettäviä asioita jää kuitenkin seuraavaan vaiheeseen. Esimerkiksi avustuskäytäntöjä ei ensimmäisessä vaiheessa olla yhtenäistämässä.

"On erikoista, että tulevaisuudessa  samaa rahaa jaetaan täysin eri tavoin riippuen hallinnonalasta. Avustusjärjestelmät tulee soveltuvin osin yhtenäistää. Aikataulut, järjestelmät ja tavoitteet ovat täysin erilaisia, eikä kenellekään kelpaa samat raportit. Tämä aiheuttaa erityisesti monialaisissa järjestöissä paljon päälleikkäistä työtä " Kiukas tiivistää.

Uudelle peliyhtiölle perustetaan lakisääteinen hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on valvoa ja seurata peliyhtiön toimintaa. Menettely on poikkeuksellinen, sillä vastaava toimielin on lakisääteisesti vain Alkolla. Ensimmäinen kausi hallintoneuvostossa tulee määrittelemään paljon millaiseksi toiminta muodostuu ja kuinka vahva neuvosto on. Hallintoneuvostoon valitaan sekä poliitikkoja että järjestökentän edustajia.

"Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia siitä mitä tahoja tai ketä neuvostossa tulisi olla." Kiukas rohkaisee ottamaan yhteyttä SOSTEen.

Kolme isoa ongelmaa

SOSTE näkee esityksessä kolme merkittävää pulmaa ja on jättänyt eriävän mielipiteensä.

Keskeisin pulma liittyy järjestöjen mahdollisuuteen vaikuttaa järjestelmän kehittämisessä sekä tuoda järjestöjen arjen asiantuntemus valmisteluun. Edunsaajatyöryhmän muistiossa aiemmin on sovittu, että ministeriöön perustetaan järjestöjen esittämistä edustajista koostuva edunsaajaneuvosto, joka tekisi avustusesityksen.

Nyt stm:öön ollaan perustamassa kahta neuvottelukuntaa, joista suurempi, 14 henkinen, käsittelee strategisen tason teemoja. Pienemmässä, seitsemän henkisessä neuvostossa lausutaan avustusesityksestä. Suurempaan neuvostoon jäsenet nimetään sote- järjestöjen ehdokkaista, pienempään jaostoon järjestöjä ja sidosryhmiä kuullaan.

"SOSTEn hallitus muodostaa kannan esitettyyn malliin ensi viikolla" Kiukas kertoo.

"Muilla järjestöillä ei neuvottelurakenne ole muuttumassa. Sote- järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa tulevat olemaan merkittävästi erilaiset kuin muilla järjestöillä. Nyt annettu esitys poikkeaa siitä mitä yhteisesti on sovittu." Kiukas toteaa.

Toinen pulma liittyy RAY:en omaisuuteen, jota ollaan siirtämässä korvauksetta uuteen yhtiöön. Lain mukaan yhdistyksen purkautuessa sille kertynyt omaisuus tulisi käyttää siihen toimintaan, mihin yhdistys on perustettu, siis jakaa edunsaajille avustuksina. Nyt tämä ei SOSTEn mukaan toteudu.

Kolmas pulma liittyy stm:ön avustusvalmistelun kustannusten kattamiseen, mikä tullaan tekemään toisin kuin aiemmin oli sovittu. Jos sopimusta muutetaan, SOSTE katsoo, että avustusvalmistelun kulut tulisi korvata budjettivaroista, kuten muu normaali virkatyö. Nyt esitetään, että kustannukset katetaan puoliksi tulevan peliyhtiön varoista ja puoliksi osuudesta, joka on tarkoitettu jaettavaksi avustuksina sote-järjestöille.

"Nyt kannattaa myös yhdessä viedä sanaa poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Vain jos järjestöjoukot lähtevät liikkeelle, saadaan muutosta aikaiseksi." toteaa Kiukas.

Lue lisää